OPIS PRODUKTU
06.11.2013

Temacoat RM 40

 
Temacoat RM40
RODZAJ Dwuskładnikowa farba epoksydowa na bazie modyfikowanej żywicy epoksydowej.
OPIS Produkt stosowany jako grunt lub warstwa nawierzchniowa do zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych narażonych na obciążenia mechaniczne i agresję chemiczną, a także zakopanych w ziemi lub zanurzonych w wodzie.  Farba odpowiednia również do systemów jednowarstwowych. 
Przykłady zastosowania Przeznaczona do zabezpieczania rurociągów, przenośników, kadłubów statków oraz innych konstrukcji stalowych i wyposażenia.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Doskonała odporność na ścieranie, wpływ czynników chemicznych oraz zanurzenie w wodzie.
Karty kolorów RAL, NCS, SSG, BS, karty kolorów MONICOLOR NOVA oraz SYMPHONY. Barwienie TEMASPEED.
Po zakolorowaniu produkt przydatny do użycia przez 3 miesiące.
Stopień połysku Półpołysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

80 µm

125 µm

8.1 m2/l

125 µm

195 µm

5.2 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni.
Rozcieńczalnik 1031
Stosunek mieszania Baza 4 części objętościowo 161-seria
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 5600 lub 008 5605 ( szybki )

Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny, pędzel.
Żywotność mieszanki (+23°C) 8 godz. z utw. 008 5600
4 godz. z utw. 008 5605
Czasy schnięcia

DFT 100 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Suchość pyłowa

z utw. 008 5600

8 h

4 h

2 h

1 h

z utw. 008 5605

5 h

2½ h

1½ h

¾ h

Suchość dotykowa

z utw. 008 5600

16 h

14 h

7 h

4 h

z utw. 008 5605

10 h

8 h

5 h

3 h

Kolejne malowanie, min.

z utw. 008 5600

16 h

10 h

4 h

2

z utw. 008 5605

10 h

6 h

3 h

1½ h

Kolejne malowanie powierzchni

przeznaczonych do zanurzenia, min.

z utw. 008 5600

2 d

36 h

16 h

8 h

z utw. 008 5605

1½ d

18 h

12 h

6 h

Kolejne malowanie  farbami poliuretanowymi, min.

z utw. 008 5600

2 d

48 h

24 h

12 h

z utw. 008 5605

1½ d

24 h

16 h

8 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania są uzależnione od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 65 ± 2 % obj. (ISO 3233)
77 ± 2 % wag.
Gęstość 1.2 - 1.3 kg / l (po zmieszaniu).
Kod produktu seria 161

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od + 10°C w czasie malowania i suszenia. Wilgotność względna nie
powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.

UWAGA! Powłoki epoksydowe wykazują naturalną tendencję do kredowania i przebarwień (żółknięcie) przy wystawieniu na działanie warunków atmosferycznych.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni, używając odpowiednich środków(ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2 ½ (ISO 8501 - 1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, zaleca się fosforanowanie stali walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepności.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem PANSSARIPESU.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw.”mist-coat”(farba mocno rozcieńczona 25 – 30%) przed właściwym podkładem.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia z powierzchni używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu (ISO 12944-4).


Powłoka gruntująca TEMACOAT RM 40, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT SPA, TEMABOND, TEMASIL 90, TEMAZINC 77, TEMAZINC 99.
Powłoka nawierzchniowa TEMACOAT RM 40, TEMADUR, TEMATHANE, TEMACRYL EA.
Malowanie Natrysk hydrodynamiczny lub pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 – 20% .Dysza urządzenia do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0,015 - 0,021”, ciśnienie w dyszy 120 - 180 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu. Przy aplikacji pędzlem farbę rozcieńczyć w zależności od potrzeb.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1031.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych do 320 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 30 % obj.) 460 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Wyrób tylko do użytku przemysłowego i profesjonalnego.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DZ CE Temacoat RM 40
 
-


CE
Europejska norma zharmonizowana EN 1504-2:2004 określa wymagania dla systemów do powierzchniowej ochrony betonu.
Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d, 1f i 1 g znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Odporność na ścieranie< 3000 mgParoprzepuszczalnośćKlasa II, 5m < SD < 50mOdporność na silną agresję chemicznąKlasa IIPrzyczepność po odrywaniu test pull off≥ 2,0 N/mm2Przepuszczalność CO2CO2sD > 50 mUwalnianie substancji niebezpiecznychNPDAbsorpcja kapilarna / przepuszczalność wodyw < 0,1 kg/m2 ∙ h 0,5Reakcja na ogieńF (NPD)
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
14
Deklaracja właściwości użytkowych: TIK-0161-5001
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka


Wróć