OPIS PRODUKTU
03.10.2006

Fontecryl 10

 
Fontecryl-10
MED
RODZAJ Wodorozcieńczalna, jednoskładnikowa, szybkoschnąca farba akrylowa z aktywnymi pigmentami antykorozyjnymi.
OPIS

Stosowana jako podkład na wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie stalowe. Odpowiednia do przemalowania różnego rodzaju farbami nawierzchniowymi również rozcieńczalnikowymi.  Nie zalecana do malowania powierzchni zanurzonych i pracujących stale w wysokiej wilgotności.


Przykłady zastosowania Powierzchnie stalowe.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Wysychanie może być przyśpieszone w podwyższonej temperaturze. Produkt posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr VTT-C-0840-15-06 dopuszczający do malowania powierzchni wewnątrz statków. Wyrób posiada również atest U.S. Coast Guard Module B nr (164.112 / EC0809).
Karty kolorów Barwienie w systemie TEMASPEED FONTE.
Stopień połysku Mat
Wydajność

Zalecana grubość warstwy

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

40 µm

95 µm

10,7 m2/l

60 µm

140 µm

7,2 m2/l


Wydajność praktyczna zależy od metody nakładania, warunków malowania, kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk lub pędzel.
Czasy schnięcia

DFT 50 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 60 ºC

Pyłosuchość, po

30 min

20 min

10 min

Suchość dotykowa, po

6 h

1 - 2 h

20 min

Ponowne malowanie min., po

24 h

2 - 3 h

1 h

Ponowne malowanie, farby poliuretanowe min., po

 

6 h

2 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności powietrza i wentylacji.
Zawartość części stałych 43 ± 2 % obj.(ISO 3233)
53 ± 2 % wag.
Gęstość 1,2 ± 0,1 kg/l
Kod produktu seria 213.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna być niższa od +15°C w czasie malowania i schnięcia. Wilgotność względna w granicach 20 - 70%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa o min. 3°C od punktu rosy.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim używając odpowiednich środków (PN-EN ISO 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabiać strumieniowo-ściernie do stopnia Sa2½ (PN - ISO 8501 - 1). Jeżeli obróbka strumieniowo-ścierna nie jest możliwa, w celu poprawy przyczepności zaleca się fosforanowanie stali walcowatej na zimno.

Powierzchnie cynkowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem PANSSARIPESU.
Powierzchnie cynkowane ogniowo zaleca się przemalować warstwą tzw. ”misty-coat” (farba mocno rozcieńczona 25-30% obj.) przed nałożeniem właściwej warstwy podkładu.

Powierzchnie aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu MAALIPESU.
Powłoka gruntująca FONTECRYL 10 i TEMAZINC EE.
Powłoka nawierzchniowa Po 2 - 3 godz: FONTECRYL 25, FONTECRYL 50, FONTELAC 90, FONTELAC QD 80, FONTECOAT EP 50, FONTECOAT EP 80, TEMALAC FD 50, TEMALAC FD 80, TEMALAC ML 90.
Po 6 godz: TEMADUR, FONTEDUR 90, FONTEDUR HB 80, DUASOLID, TEMATHANE, TEMACRYL.
Malowanie Natrysk, pędzel. W zależności od techniki nakładania, farba może być rozcieńczona w granicach 0 - 10% obj. Dysza urządzenia hydrodynamicznego o średnicy 0,011 - 0,015”, ciśnienie 100-160 bar, a kąt natrysku dobrać do kształtu malowanego przedmiotu.
Czyszczenie narzędzi Woda lub FONTECLEAN 1921. Narzędzia myć natychmiast po aplikacji, nie dopuszczać do zaschnięcia farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 95 g/litr. Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień.10% obj.) 85g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze zwracać uwagę na napisy ostrzegawcze na opakowaniach. Dalsze informacje o zagrożeniach i zapobieganiu im ujęte są w karcie charakterystyki produktu, która dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć