OPIS PRODUKTU
21.03.2016

Merit Blond 90

 
Merit-Blond-90
RODZAJ Dwuskładnikowy lakier chemoutwardzalny.
OPIS Może zostać użyty jako dodatkowa warstwa zabezpieczająca w systemach kryjących.
Przykłady zastosowania Zalecany do malowania mebli i ich elementów, zabudowy kuchennej, drzwi i innych powierzchni drewnianych.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Szybkoschnący, nieżółknący lakier.
Zawiera filtry UV.
Szczególnie zalecany do jasnych gatunków drewna.
Karty kolorów Bezbarwny.
Stopień połysku Wysoki połysk
Wydajność

Zalecana grubość warstwy
(produkt nierozcieńczony)

Wydajność teoretyczna

suchej

mokrej

 

25-35 µm

80-100 g/m2

7-10 m2/l

 

Wydajność praktyczna uzależniona jest od metody i warunków aplikacji oraz kształtu i chropowatości powierzchni przeznaczonej do malowania.
Rozcieńczalnik 1025
Stosunek mieszania Lakier 100 części objętościowo 909 0042
Utwardzacz 4 części objętościowo 006 2096
Nakładanie Natrysk hydrodynamiczny wspomagany i natrysk pneumatyczny.
Żywotność mieszanki (+23°C) 2 dni.
Czasy schnięcia

80-100 g/m2

+ 23°C

+ 50°C

Suchość dotykowa, po

30 - 40 min.

10 - 20 min.

Suchość do szlifowania, po

3 – 5 godz.

20 – 30 min.

Suchość do pakowania, po

24 - 48 godz.

70 - 90 min.

 

Temperatura składowania poniżej 35 °C.

 

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych 26 ± 2% obj.
32 ± 2% wag.
Gęstość 0,9 kg/l.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha i czysta. Podczas nakładania i suszenia temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i lakieru musi wynosić powyżej +18°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 70%.
Przygotowanie Powierzchnie drewniane powinny być przeszlifowane papierem ściernym P150 - 240. Powierzchnie zagruntowane zeszlifować papierem ściernym o granulacji P240 - 1000. Przed lakierowaniem należy dokładnie usunąć pył po szlifowaniu.
Nakładanie Dla natrysku hydrodynamicznego wspomaganego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 30s (DIN4). Zalecana dysza: 0,009" – 0,013", ciśnienie 40 - 120 bar. Ciśnienie rozpylanego powietrza powinno być około 1 - 3 bar. Kat natrysku należy dobrać do kształtu przedmiotu.

Dla natrysku pneumatycznego produkt rozcieńczyć do około 5 - 20% obj., do uzyskania lepkości 20 - 30s (DIN4). Zalecana dysza: 1,0 – 1,8 mm, ciśnienie 2 - 3 bar.
Powłoka gruntująca Merit Blond 90, Merit Sealer lub Merit Sanding.
Mieszanie składników Lakier dokładnie wymieszać przed malowaniem. Należy dodać 4% obj. utwardzacza Hardener 006 2096. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości. Rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem Thinner 1025.

Do mieszania nie stosować żelaznych pojemników lecz pojemniki z tworzywa sztucznego, emaliowane lub ze stali kwasoodpornej. W przypadku gdy mieszanina lakieru z utwardzaczem będzie używana w następnym dniu, należy ją zmieszać z co najmniej taką samą ilością świeżej mieszaniny.
Czyszczenie narzędzi Thinner 1025 lub 1035.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 625 g/litr.
Max. zawartość LZO mieszaniny gotowej do użycia (rozcień. 20% obj.) wynosi 664 g/litr.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Produkt wyłącznie do użytku przemysłowego.
 
-


Wróć