OPIS PRODUKTU
07.09.2015

Fontefloor EP Primer

 
Fontefloor EP Primer
RODZAJ Dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt epoksydowy.
OPIS Stosowany do wiązania pyłu i gruntowania surowego betonu. Uszczelnia powierzchnię betonową oraz poprawia przyczepność przed nakładaniem powłok i wylewek Temafloor praz powłok Fontefloor.  Nadaje się do gruntowania wilgotnych powierzchni betonowych (wilgotność względna betonu powyżej 97%) przed aplikacją farby epoksydowej Fontefloor EP 100.  Dobra paroprzepuszczalność.  Może być również używany do naprawiania małych pęknięć i dziur w betonie.  Spełnia wymagania klasy emisji M1 dla materiałów budowlanych, przyznanej przez Fińską Fundację Informacji Budowlanej (RTS).
Przykłady zastosowania -

DANE TECHNICZNE
Właściwości Dobra paroprzepuszczalność.
Kolory Żółtawy.
Stopień połysku Półpołysk
Klasa emisji materiału budowlanego M1
Wydajność Gruntowanie                       5 - 7m2/l

Wydajność praktyczna uzależniona jest od porowatości i chropowatości powierzchni malowanej i techniki nakładania.

Rozcieńczalnik Woda
Stosunek mieszania Baza 1,5 część objętościowo 008 4570
Utwardzacz 1 część objętościowo 008 4571
Nakładanie Rakla lub wałek.
Żywotność mieszanki (+23°C) Ok. 40 minut (po zmieszaniu; produkt rozcieńczony 50%).
Czasy schnięcia Pyłosuchość po 5 godz.
Ponowne malowanie po 6 godz.
Pełne utwardzenie po 7 dniach

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.

Specjalna właściwość Reakcja na ogień: BFL-s1 zgodnie ze standardem EN 13501-1.
Zawartość części stałych Ok. 66% obj.
Gęstość 1.1 kg / l (po zmieszaniu)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i materiału nie powinna być niższa od + 15 °C w czasie nakładania i schnięcia. Wilgotność względna powietrza nie powinna być wyższa od 80%.
Przygotowanie Nowy beton: Usunąć mleczko cementowe poprzez szlifowanie lub trawienie kwasowe (kwasem solnym). Wybrać najlepszy sposób dla danych warunków lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnię odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcieńczaniu 1:4 (stężony kwas solny:woda). Powierzchnię spłukać obficie wodą i wysuszyć.

Beton używany: Usunąć smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez zmywanie detergentem TIKKURILA MAALIPESU. Usunąć wszelkie części ruchome z zagłębień i miejsc uszkodzonych. Sfazować rysy i pęknięcia przy pomocy urządzenia ściernego. Usunąć luźne pozostałości i kurz.
Gruntowanie Do gruntowania używać FONTEFLOOR EP PRIMER rozcieńczonego 30 - 50% wodą. Należy pamiętać o dobrym wymieszaniu materiału. Wylać rozcieńczoną mieszaninę na podłoże i rozprowadzić gumową raklą oraz wyrównać wałkiem. Gruntować jedno- lub dwukrotnie w zależności od porowatości betonu.
Malowanie ubytków Ubytki i peknięcia wypełnić mieszaniną nierozcieńczonego FONTEFLOOR EP PRIMER i suchego, czystego piasku. Stosunek mieszania np.: 1 część obj. mieszaniny gruntu i 1-2 części obj. piasku o grubości ziarna 0,1 - 0,6 mm. Przed nałożeniem powłoki końcowej, zaprawki należy zeszlifować.

Uwaga! Posadzki betonowe muszą być zawsze zagruntowane przed naprawą uszkodzeń (zaprawki).
Rozcieńczanie Woda.
Malowanie Nałożenie warstwy wierzchniej przeprowadzić w czasie 6 godz. po zagruntowaniu. Po przerwie dłuższej niż 48 godz. powierzchnię zagruntowaną należy przeszlifować. Farbę można rozcieńczyć wodą 25%. Wylać mieszaninę na posadzkę, rozprowadzić gumową raklą i wyrównać warstwę wałkiem.

Uwaga! Fontefloor EP Primer przyczepia się do mokrego betonu. W przypadku, gdy wilgoć stale unosi się z betonu i posadzka zagruntowana Fontefloor EP Primer została pokryta nieoddychającą warstwą nawierzchniową lub wylewką, istnieje ryzyko wystąpienia uszkodzenia pomiędzy warstwą gruntującą a nawierzchniową.
Mieszanie składników Dodać utwardzacz do żywicy i mieszać dokładnie przez co najmniej 3 - 5 min. przy użyciu niskoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Niedostateczne wymieszanie lub niewłaściwe proporcje składników spowodują nierównomierne schnięcie, osłabienie własności materiału i podważenie celowości przedsięwzięcia. Otrzymana emulsja może zostać rozcieńczona wodą do wymaganej lepkości aplikacyjnej.
Czyszczenie narzędzi Woda. Narzędzia muszą być wyczyszczone natychmiast po użyciu, zanim farba zacznie wysychać.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO 2004/42/EC (Kat A/j) 140 g/l (2010)
Fontefloor EP Primer: maks. LZO ˂ 140 g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.
 
-


CE
Unia Europejska normą EN 1504-2:2004 określa wymagania dla podkładów podłogowych. Produkt został przebadany i oznakowany znakiem CE zgodnie z tabelami 1d i 1f znajdującymi się w załączniku ZA.
CE logo
0809-CPD-0773
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 VANTAA
14
Deklaracja: TIK-8400-5014
EN 1504-2:2004
Wyrób do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - powłoka
Odporność na ścieranie
Zgodnie w warstwą nawierzchniową
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 2,0 N/mm2
Przepuszczalność CO2
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Odporność na uderzenia
Järjestelmän pintatuotteen mukaan
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD
Przepuszczalność pary wodnej
Klasa I, SD < 5 m
Przepuszczalność wody
w < 0,1 kg/m2 ∙ h0,5
Reakcja na ogień
BFL - s1
Przyczepność do mokrego betonu
≥ 1,5 N/mm2, bez widocznych wad


Wróć