Tikkurila
Opis produktu
01.05.2015
 

Tikkurila Finngard Silicate Paint

Rodzaj
Silikatowa farba do elewacji.
Opis
Wodorozcieńczalna, silikatowa farba do elewacji.  Tworzy hydrofobowe powłoki o bardzo dobrej paroprzepuszczalności, wysokiej trwałości koloru, wysokiej twardości powłoki i doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych.  Powłoki posiadają podwyższoną odporność na przywieranie zanieczyszczeń. Farba trwale łączy się z podłożem. Farba dostępna w bogatej palecie barw (ok. 715 kolorów).

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI
  • Farba posiada zwiększone właściwości hydrofobowe, dzięki czemu powłoka nie nasiąka intensywnie wodą
  • Wysoka odporność na działanie warunków atmosferycznych
  • Podwyższona odporność na przywieranie zanieczyszczeń
  • Bardzo dobra paroprzepuszczalność
  • Wysoka twardość powłoki
  • Podwyższona trwałość kolorów dzięki zastosowaniu pigmentów nieorganicznych
  • Farba tworzy na powierzchni matową powłokę
  • Bogata paleta barw
Przykłady zastosowania
Tikkurila Finngard Silicate Paint stosuje się do malowania powierzchni betonowych, tynku cementowo-wapiennego, tynku wapiennego, cienkowarstwowych tynków silikatowych, cienkowarstwowych tynków mineralno-polimerowych oraz podłoży z cegieł piaskowo-wapiennych. Farba zalecana jest do malowania powierzchni wcześniej pokrytych farbą silikatową lub wapienną. Farba nie jest zalecana do malowania powierzchni pokrytych powłokami organicznymi. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku do pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garaże, piwnice, magazyny itp).

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
5
m2/l
Baza
SA i SC
Kolory
Kolory z wzornika Tikkurila „Farby Fasadowe” i wybrane kolory z NCS i RAL.
Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na pow. 1-2 m2.
Przy wyborze kolorów na fasady, szczególnie tych narażonych na intensywne oddziaływanie światła słonecznego, które w znaczący sposób może nagrzewać tę powierzchnię rekomendujemy zastosowanie kolorów o wyższym współczynniku odbicia światła. Zalecamy stosowanie kolorów, których współczynnik odbicia światła jest większy niż 20%.
Wartości współczynnika odbicia światła podane są w karcie Tikkurila „Farby Fasadowe”.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
3-5 m2/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.
Wielkość opakowań
2,7 l; 9 l; 18 l
Nakładanie
Wałek, natrysk lub pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23 ±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50 ±5%, powłoka schnie  w czasie do 12  godzin.  Nakładać  kolejną  warstwę  po upływie  min. 12 godzin.
Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej.
Przyczepność
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 4624:2004:  >0,8N/mm2.
Dane techniczne
Właściwości fizyczne wg normy PN-EN 1062-1 (2005):

Parametr techniczny

Oznaczenie zgodnie

z normą

Wynik

Połysk zwierciadlany G

PN-EN ISO 2813:2001P

G3 mat

Grubość powłoki E µm

PN-EN 1062-1:2005P

E2 50<E2=<100

Kategoria wielkości ziarna S µm

PN-EN ISO 1524:2013:06E

S1 drobne

Współczynnik przenikania pary

wodnej/paroprzepuszczalność V g/(m2xd)

PN-EN ISO 7783-2:2001P 

V1 duży

Przepuszczalność wody/nasiąkliwość W kg/(m2xh0,5)

PN-EN 1062-3:2008P

W2 średnia

Przepuszczalność ditlenku węgla C g/(m2xd)

PN-EN 1062-6:2003P

C0             


Przedstawione wyniki uzyskane z badań są wartościami średnimi. Zastosowane surowce naturalne mogą mieć nieznaczny wpływ na rzeczywiste wartości podane w tabeli. Jakość i właściwości produktu pozostają zachowane.
Zawartość części stałych
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 3251:2008P: ok. 50%.
Gęstość
Oznaczenie zgodnie z normą PN-EN ISO 2811-1:2012P: :ok. 1,4kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Pracować przy temp. powietrza i podłoża nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, wilgotności względnej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chronić powłokę malarską przed deszczem min. przez 72 godziny – w optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych (temperatura +20°C, wilgotność względna powietrza poniżej 55%). Przedział ten w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i niższych temperaturach powietrza oraz podłoża może ulec wydłużeniu.
Przygotowanie
Usunąć kurz, sole, luźno związaną farbę i elementy tynku. Przed przystąpieniem do malowania zaleca się oczyszczenie powierzchni oraz, w razie potrzeby, usunięcie pleśni za pomocą odpowiednich preparatów. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Do wypełnienia ubytków w betonie użyć odpowiednich produktów. Jeżeli powierzchnia przeznaczona do malowania jest powierzchnią z połyskiem, należy ją mechanicznie zmatowić.
Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Twarde i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Paint w stosunku 1:2.

Powierzchnie surowe (wcześniej niemalowane):
Tikkurila Finngard Silicate Paint możemy stosować tylko na podłożach mineralnych: wapiennych, cementowych, gazobetonowych, silikatowych. Powierzchnie te sezonować min. 14 dni, dla tynków cienkowarstwowych mineralnych i hybrydowych sezonować min. 7 dni, dla surowego betonu sezonować min. 28 dni. Usunąć luźne fragmenty podłoża, brud,tł uste plamy i wykwity solne. Usunąć algi, porosty i grzyby. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Lite i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Paint w stosunku 1:2.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Tikkurila Finngard Silicate Paint można stosować tylko na podłożach mineralnych: wapiennych, cementowych, gazobetonowych, silikatowych, pokrytych wcześniej farbą silikatową lub wapienną. Usunąć luźne fragmenty podłoża, łuszczące się powłoki malarskie, brud, tłuste plamy i wykwity solne. Zmyć elewację wodą pod wysokim ciśnieniem. Trwale usunąć algi, porosty i grzyby. Skredowane podłoża usunąć (np. poprzez obróbkę strumieniowo- ścierną). Nierówności i spękania wyrównać zaprawą zbliżoną składem do pierwotnej. Porowate oraz chłonne podłoża należy zagruntować za pomocą Tikkurila Finngard Silicate Primer rozcieńczonego 1:1 z wodą. Lite i mało chłonne podłoża należy zagruntować mieszaniną sporządzoną z Tikkurila Finngard Silicate Primer i Tikkurila Finngard Silicate Paint w stosunku 1:2.

Przy renowacji starych powłok wykonać wymalowanie próbne, które należy ocenić pod względem przyczepności(np. metodą siatki nacięć), wyglądu i barwy powłoki. Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.
Nakładanie
Przed przystąpieniem do malowania farbę trzeba dokładnie wymieszać. Następnie nałożyć dwie warstwy Tikkurila Finngard Silicate Paint. Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach przygotować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej do pomalowania całej powierzchni. Tikkurila Finngard Silicate Paint jest żrący, zaleca się dokładne zabezpieczenie wszelkich powierzchni, które nie są przeznaczone do malowania, włącznie ze szkłem i metalem.

SYSTEMY MALOWANIA:
- podłoże świeże i porowate:
Gruntowanie: mieszanina 1 (podkład ): 1 (woda)
Warstwa podkładowa:farba(w razie potrzeby może być rozcieńczona podkładem)
Warstwa nawierzchniowa:farba(w razie potrzeby może być rozcieńczona wodą);

- podłoże lite i mało chłonne:
Gruntowanie: mieszanina 1 (podkład ): 2 (farba)
Warstwa podkładowa: -
Warstwa nawierzchniowa:farba(w razie potrzeby może być rozcieńczona wodą).

UWAGA: Nie rozcieńczać ostatniej warstwy farby podkładem, ze względu na możliwość wystąpienia plam.

Ważne:

* Tikkurila Finngard Silicate Paint i Tikkurila Finngard Silicate Primer stanowią nierozerwalny system malarski (jeśli nie będzie podkładu może dojść do przebarwień i powstawania smug przy farbach kolorowych),
* w celu osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego (uniknięcie różnic kolorystycznych na malowanej powierzchni) zaleca się wykonywać malowanie w zespole według zasady pracy równomiernej,
* zaleca się rozprowadzać równomiernie farbę, a następnie ”wyprowadzać ją” w jednym kierunku,
* farba krzemianowa jest szczególnie wrażliwa na zmiany temperatury podczas jej aplikacji, dlatego też ważna jest ciągłość prac oraz konsekwentne malowanie całego obiektu w jak najkrótszym czasie,
* nie nakładać farby na powierzchnie silnie nasłonecznione,
* w przypadku aplikacji i wysychania farby w bezpośrednim działaniu promieni słonecznych stosować osłonę na rusztowania w postaci siatki (w innym wypadku możliwe jest pojawienie się przebarwień),
* zmienne warunki atmosferyczne występujące podczas aplikacji mogą spowodować różnice w odcieniu farby na malowanej powierzchni,
* do czasu całkowitego wyschnięcia elewację należy chronić przed działaniem opadów (np. rusztowanie i siatki),
* zakolorowaną bazę farby należy wymieszać natychmiast po zadozowaniu kolorantów i zużyć w jak najkrótszym czasie,
* producent nie odpowiada za jakość wymalowania w przypadku nie stosowania powyższych zaleceń.

Uwagi i zalecenia:
Stosować zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila.
Nie nanosić na powierzchnie poziome narażone na bezpośredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, śnieg.
Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania zaleceń.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/c. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 40 g/l. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Niebezpieczeństwo. Produkt zawiera: krzemian potasu. Powoduje poważne uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować ochronę oczu/twarzy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować i magazynować w temp. od +5°C do +25°C, w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Chronić farbę przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Termin ważności: 36 miesięcy od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

UWAGA:
Warunkiem trwałości powłoki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuką budowlaną takich
elementów jak min. izolacja pozioma i pionowa budynku, obróbka blacharska, orynnowanie i inne.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.  Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
-