Tikkurila
Opis produktu
09.10.2018
 

Tikkurila Makor-Tix

Rodzaj
Gruntoemalia akrylowa na podłoża metalowe, w tym ocynkowane
Opis
Gruntoemalia akrylowa spełniająca funkcje antykorozyjnej farby gruntującej i tiksotropowej emalii nawierzchniowej (2 w 1). Tworzy trwałe, matowe powłoki o wysokiej sile krycia, bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i doskonałej odporności na działanie czynników atmosferycznych.
  • Grunt i emalia w jednym.
  • Bez podkładu na powierzchnie ocynkowane i inne podłoża metalowe.
  • Tiksotropowa formuła.
  • Doskonała siła krycia.
  • Krótki czas schnięcia.
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża.
  • Doskonała trwałość w czasie.
Przykłady zastosowania
Gruntoemalia przeznaczona jest do bezpośredniego, dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych (zaleca się malowanie wysezonowanych powierzchni ocynkowanych), cynkowych, żeliwnych, aluminiowych, miedzianych oraz stopów metali z niewielkimi ogniskami korozji. Szczególnie polecana jest do malowania pokryć dachowych, rynien, siatek ogrodzeniowych, konstrukcji oraz podłoży metalizowanych, eksploatowanych w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery: C1, C2, C3 (wg PN-EN ISO 12944-2). TIKKURILA MAKOR-TIX może służyć do renowacji powłok malarskich o dobrej przyczepności do podłoża, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku po wykonaniu wymalowania próbnego. Produkt może być stosowany wewnątrz pomieszczeń nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi.

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
9
m2/l
Kolory
7 gotowych kolorów. Brąz czekoladowy, czerwony tlenkowy, grafitowy, miedziany, szary metaliczny, wiśniowy, zielony ciemny.
Wydajność
7-9 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od struktury malowanego podłoża i użytego narzędzia malarskiego.
Wielkość opakowań
1 l; 3 l; 10 l
Nakładanie
Płaski, miękki pędzel lub wałek z krótkim włosiem, odporny na ksylen. Natrysk hydrodynamiczny - parametry:
1) Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o średnicy otworu 6 mm: 55-80 s
2) Średnica dyszy: 0,013”-0,019”
3) Robocze ciśnienie w dyszy: 120-180 bar, kąt natrysku dobrać w zależności od malowanego elementu
Czasy schnięcia
Czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza 55±5%:
Pyłosuchość: 25 min
Wyschnięcie dotykowe: 1,5 godz.

Zalecana grubość warstwy na sucho: 40-60 μm

Dane techniczne
Lepkość umowna mierzona kubkiem wypływowym z dnem stożkowym o Ø otworu 6 mm: 55-80 s
Gęstość
1,18-1,36 g/cm3
Przechowywanie
Produkt powinien być magazynowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ognia.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze otoczenia od +10°C do +30°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanego podłoża musi być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie
Powierzchnie cynkowe, ocynkowane, aluminiowe i ze stopów metali należy oczyścić z warstwy tlenkowej, brudu, kurzu oraz odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Do odtłuszczenia można również użyć wody z dodatkiem detergentu, po czym dokładnie zmyć czystą wodą i wysuszyć. Powierzchnie stalowe i żeliwne należy oczyścić z rdzy do stopnia czystości co najmniej Sa 2 (wg PN ISO 8501-1).
Nakładanie
Produkt należy dokładnie wymieszać przed użyciem, a w razie potrzeby rozcieńczyć produktem TIKKURILA MAKOR-TIX THINNER w ilości 8%. Nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. W zależności od stopnia zagrożenia korozyjnego i wymaganej trwałości wymalowania, zaleca się aplikację 2-3 warstw gruntoemalii MAKOR-TIX, w odstępach min. 3 godzin. Przy malowaniu np. pokryć dachowych, po których nieuniknione jest chodzenie w trakcie malowania, należy zachować 24-godzinny odstęp czasowy. Grubość jednej powłoki „na sucho” powinna wynosić min. 40 μm.

Uwaga: Nie stosować na podłoża narażone na długotrwałe działanie temperatury powyżej +70°C (kaloryfery, rury oraz piece C.O., inne urządzenia grzewcze). Do malowania całej powierzchni należy stosować produkt z jednej partii produkcyjnej. W przypadku stosowania z różnych szarży, należy je przed użyciem wymieszać.

Producent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.
Narzędzia należy czyścić produktem TIKKURILA MAKOR-TIX THINNER.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: produkt reakcji masy m-ksylenu i o-ksylenu i p-ksylenu i etylobenzenu, węglowodory, C9, aromatyczne. Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera metakrylan metylu, metakrylan butylu, Kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą i Kwasy tłuszczowe, C14-18 i C16-18 nienasycone, maleinowany. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt powinien być transportowany i magazynowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, z dala od źródeł ognia.
-