Tikkurila
Opis produktu
05.03.2019
 

Tikkurila Valtti Opaque

Rodzaj
Farba do drewna
Opis
Półmatowa farba akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi, charakteryzująca się niską emisją zapachu, przeznaczona do stosowania na zewnętrznych powierzchniach drewnianych. Odporna na działanie warunków atmosferycznych, elastyczna, wyjątkowo trwała i niewymagająca wielu zabiegów konserwacyjnych. Tikkurila Valtti Opaque jest farbą regulującą poziom wilgotności, dzięki czemu nie powstają na niej pęcherze, nie pęka i nie łuszczy się. Zabezpiecza drewno przed działaniem promieni UV.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI   
  • Zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i promieni UV
  • Elastyczna, wyjątkowo trwała i niewymagająca wielu zabiegów konserwacyjnych
  • Farba regulująca poziom wilgotności, dzięki czemu nie powstają na niej pęcherze, nie pęka i nie łuszczy się
  • Niska emisja zapachu
Przykłady zastosowania
Zewnętrzne elewacje, deskowanie ścian zewnętrznych, ramy okna, itp. Tikkurila Valtti Opaque może być stosowana na powierzchniach nowych i uprzednio malowanych kryjącymi oraz półprzezroczystymi produktami nawierzchniowymi do drewna. Nadaje się do powierzchni gładkich, tarcicy i drewna impregnowanego metodami przemysłowymi. Nie nadaje się do podłóg.

DANE TECHNICZNE
The paint is semi-matt Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
10
m2/l
Baza
VC i VVA
Kolory
Biała baza VVA może zostać użyta jako farba biała lub baza do zakolorowania na kolory z kart kolorów Tikkurila Facades 760 i Tikkurila Vinha. Baza VC musi zostać zawsze zakolorowana. Ostateczny efekt koloru można uzyskać dopiero po całkowitym wyschnięciu farby.
Stopień połysku
Półmat
Wydajność

8-10 m2/litra na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna;

4-6 m2/litra na warstwę dla tarcicy.

Grubość mokrej powłoki wynosi ok. 100-250 µm na warstwę, grubość suchej powłoki ok. 40-100 µm na warstwę. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury malowanej powierzchni, porowatości oraz zawartości wilgoci w podłożu.

Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie

Pędzel lub natrysk. 

Do aplikacji Tikkurila Valtti Opaque najbardziej odpowiednie są pędzle z włosiem poliestrowym lub nylonowym.

Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować dyszę o średnicy 0,018"-0,023".

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba jest powierzchniowo sucha po upływie 1 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2 godzin. Niskie temperatury oraz wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.
Odporność na warunki atmosferyczne
Dobra, również w środowisku przemysłowym.
Zawartość części stałych
Ok. 30 - 37%, w zależności od koloru.
Gęstość
1,1 - 1,2 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Podłoże musi być oczyszczone i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem, rdzą, luźnymi elementami i innymi nieczystościami. Elementy luźno związane z powierzchnią usunąć za pomocą stalowej szczotki.
Powierzchnie zaatakowane przez pleśń należy zmyć Tikkurila Homeenpoistotabletti. Wszelkie pęknięcia, otwory po gwoździach i inne uszkodzenia należy wyrównać odpowiednią do tego celu szpachlówką.
Wszelkie powierzchnie uprzednio malowane farbami połyskowymi lub szpachlowane należy dokładnie zeszlifować i wyrównać. Przed przystąpieniem do gruntowania i malowania powierzchnie wymagają dokładnego przygotowania. Należy sprawdzić, czy okładziny drewniane, deskowania itp. są dobrze przymocowane za pomocą nierdzewnych
elementów łączących.

Uwaga: W miejscach żywicznych i na sękach występujących w drewnie jako skutek temperatury i wilgotności może dojść do odbarwienia farby, szczególnie widocznego w przypadku jasnych odcieni. Wyjątkowej dokładności wymaga
przygotowanie podłoży z takich gatunków drewna, jak dąb, teak, cedr, jodła Douglasa, mahoń, idigbo itp., które zawierają taniny rozpuszczalne w tłuszczach i w wodzie. Substancje te mogą wpłynąć negatywnie na proces
schnięcia i utwardzania, osłabić przyczepność powłok nawierzchniowych lub wywołać miejscowe odbarwienia.
Gruntowanie
Należy zagruntować całą powierzchnię surowego drewna oraz miejsca odkryte na powierzchniach uprzednio malowanych za pomocą preparatu Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus. Wszelkie powierzchnie metalowe oraz miejsca, które mogą ulec korozji, należy zabezpieczyć Tikkurila Rostex Super Akva, Tikkurila Rostex Super.

Uwaga: Należy zastosować gruntującą warstwę Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus na wszystkich zewnętrznych powierzchniach drewnianych, które nie były uprzednio poddane obróbce wstępnej lub nasycane próżniowo odpowiednim środkiem
konserwującym do drewna. Nakładać obficie w miejscach zakończenia elementów drewnianych.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby można rozcieńczyć wodą do 10%.
Malowanie
Przed użyciem dokładnie wymieszać farbę. Produkt nie wymaga rozcieńczenia, w razie potrzeby można rozcieńczyć wodą. Nakładać dwie warstwy farby za pomocą pędzla lub metodą natrysku w przypadku nowych powierzchni, zaś jedną lub dwie warstwy w przypadku renowacji - w zależności od różnicy koloru i stanu powierzchni przeznaczonej do malowania. W przypadku malowania impregnowanego drewna w jasnych kolorach, zaleca się nałożenie dwóch lub trzech warstw. Należy zarezerwować odpowiednią ilość zmieszanej farby w jednej puszce w celu uniknięcia różnic w kolorze na jednolitej powierzchni. Nakładać szczególnie grubą warstwę farby na zakończeniach elementów drewnianych.

Renowacja:
Farba Tikkurila Valtti Opaque może być przemalowana tym samym produktem. W przypadku malowania na ten sam kolor jedna warstwa farby jest wystarczająca.

Należy sprawdzić stan drewna i funkcjonalność powierzchni przed nałożeniem powłoki wierzchniej.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Instukcje dot. konserwacji
Pomalowane powierzchnie muszą być ostrożnie traktowane, ponieważ farba osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po ok. 4 tygodniach od pomalowania. Wkrótce po pomalowaniu powierzchnia może być lekko czyszczona miękką szczotką, wilgotną ściereczką lub mopem. Brudne powierzchnie mogą być czyszczone najwcześniej po 1 miesiącu od pomalowania alkalicznym środkiem. Po umyciu powierzchnię spłukać i pozostawić do wyschnięcia.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. UWAGA. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania mgły/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Zawiera małe ilości substancji uczulających: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). Klasa 9, grupa pakowania III. Chronić przed mrozem.
-