Tikkurila
Opis produktu
05.10.2011
 

Tikkurila Be Special Decor Salt & Pepper

Rodzaj
Transparentna farba do ścian i sufitów tworząca na powłoce efekt rozsypanych ziaren „soli i pieprzu”.
Opis
Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.
Przykłady zastosowania
Malowanie płyt kartonowo – gipsowych, tynków gipsowych, cementowo – wapiennych, podłoży betonowych, tkanin ściennych, tapet, płyt pilśniowych, wiórowych, jak również do renowacji starych wymalowań.

DANE TECHNICZNE
The paint is suitable for interior walls Tool: roller Tool: spray Tool: brush Paint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
10,5
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
15
m2/l
Kolory
Transparentny. Na powierzchni tworzy efekt rozsypanych ziaren „soli pieprzu”.
Wydajność

Do 15m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak  chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

Wielkość opakowań
0,45l; 0,9l; 2,7l
Nakładanie

Pędzel, wałek, natrysk. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Czasy schnięcia
3 godziny
Gęstość
ok. 1,28 g/cm³
Przechowywanie
Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.
Chronić farbę przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej OPTIVA PRIMER. Pomalować dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20], a następnie nałożyć farbę BE SPECIAL DECOR SALT&PEPPER.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Całość podłoża zagruntować farbą OPTIVA PRIMER. Pomalować dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20], a następnie nałożyć farbę BE SPECIAL DECOR SALT&PEPPER.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej OPTIVA PRIMER. Pomalować dwukrotnie farbą wewnętrzną marki Tikkurila np. Optiva Matt [5], Optiva Satin Matt [7] lub Optiva Semi Matt [20]), a następnie nałożyć farbę BE SPECIAL DECOR SALT&PEPPER.
Gruntowanie
W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem Suprabilit.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieoczyć wodą do 10%.
Nakładanie
Efekt rozsypanych ziaren „soli i pieprzu” najłatwiej uzyskać na powierzchniach pomalowanych jasnymi kolorami . Należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne rozprowadzenie Be Special Decor Salt&Pepper na powierzchni.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt powinien być transportowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.
-