Tikkurila
Opis produktu
05.10.2011
 

Tikkurila Be Special Decor Sand

Rodzaj
Farba do ścian i sufitów tworząca na powierzchni powłoki efekt dekoracyjny piasku.
Opis
Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, akrylowa  farba strukturalna przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Tworzy na powierzchni powłoki o strukturze piasku. 
Przykłady zastosowania
Malowanie płyt kartonowo – gipsowych, tynków gipsowych, cementowo – wapiennych, podłoży betonowych, jak również do renowacji starych wymalowań.

DANE TECHNICZNE
The paint is suitable for interior walls Tool: roller Tool: brush Paint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
8,4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Dostępny w odcieniu bieli i w bazach wchodzących w system barwienia Tikkurila AVATINT.
Wydajność

Do 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

Wielkość opakowań
0,9l; 2,7l
Nakładanie

Pędzel, wałek. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
2 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4 – godzinny odstęp czasu.
Gęstość
baza A ok. 1,31 g/cm³, baza C ok. 1,29 g/ cm³
Przechowywanie
Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C.
Chronić farbę przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej OPTIVA PRIMER, nawierzchniowo nałożyć dwukrotnie farbę BE SPECIAL DECOR SAND.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Całość podłoża zagruntować farbą OPTIVA PRIMER. Pomalować dwukrotnie farbą BE SPECIAL DECOR SAND.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową usunąć. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej OPTIVA PRIMER, nawierzchniowo nałożyć dwukrotnie farbę BE SPECIAL DECOR SAND.
Gruntowanie
W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem Suprabilit.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieoczyć wodą do 5%.
Nakładanie
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża oraz oczekiwanego efektu dekoracyjnego należy nałożyć 1 – 2 warstwy BE SPECIAL DECOR SAND za pomocą pędzla lub wałka. Dla kolorów o szczególnie słabej sile krycia (odpowiednio oznaczonych w systemie barwienia) może nastąpić konieczność nałożenia dodatkowych warstw. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej. W przypadku przemalowywania powierzchni uprzednio malowanych na ciemne kolory zaleca się stosowanie farby gruntującej OPTIVA PRIMER. W przypadku stosowania intensywnych kolorów z bazy C zalecamy użycie farby gruntującej OPTIVA PRIMER zabarwionej na kolor zbliżony do farby nawierzchniowej.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200 g/l. Produkt zawiera poniżej 200g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
-
-