Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Presto LF+

Kompatybilne rozwiązanie

Gotowa do użycia, wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, lekka masa szpachlowa do ścian i sufitów, do ręcznej aplikacji pacą. Tworzy spójny zestaw z farbami Tikkurila. 

Farba do wnętrzProdukt wodorozcieńczalnyNarzędzie: paca

Produkt 2 w 1

Tikkurila Presto LF+ to produkt zarówno do łączeń, jak i całopowierzchniowego szpachlowania.  Posiada zdolność wypełniania rys do 6 mm bez pęknięć.

Komfort pracy

Masa szpachlowa jest łatwa do szlifowania i nie powoduje dużego pylenia.  Lekki materiał wypełniający zastosowany w produkcie sprawia, że szpachlówka jest łatwa w aplikacji.  Lekkość produktu oznacza mniej kilogramów do dźwigania i przenoszenia podczas pracy.

Zapewnia doskonałą przyczepność

Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością, wytrzymałością oraz doskonałą przyczepnością do podłoża.


Zobacz jak wypełniać łączenia płyt kartonowo-gipsowych


Poznaj inne produkty z linii mas szpachlowych Tikkurila

Potrzebujesz profesjonalnej porady?

Skontaktuj się z naszym Doradcą  Technologicznym!

Zapraszamy do kontaktu >>Tikkurila
Opis produktu
01.04.2019
 

Tikkurila Presto LF+

Rodzaj
Lekka masa szpachlowa do pomieszczeń suchych
Opis
Tikkurila Presto LF+ jest gotową do użycia, wysokiej jakości, wodorozcieńczalną lekką masą szpachlową do ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń. Posiada zdolność wypełniania rys do 6 mm bez pęknięć.
Zapewnia doskonałą przyczepność, jest łatwa w obróbce i wysoce wytrzymała.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI
  • 2w1 – produkt zarówno do łączeń, jak i całopowierzchniowego szpachlowania
  • Łatwe nakładanie
  • Łatwe szlifowanie
  • Nie powoduje nadmiernego zapylenia w pomieszczeniu - tendencja do szybkiego opadania pyłu
  • Lekka – mniej kilogramów do dźwigania i przenoszenia podczas pracy
  • Wysoka przyczepność i elastyczność
  • Tworzy spójny zestaw z farbami Tikkurila
Przykłady zastosowania
Do szpachlowania powierzchni z betonu i gipsu oraz podobnych powierzchni płyt budowlanych w suchych pomieszczeniach. Odpowiednia do całopowierzchniowego i częściowego szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się również do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych i zatapiania taśm zbrojących.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: paca
Kolory
Jasnoszary.
Wydajność

Średnio 1 m2 z 1l, przy grubości warstwy 1 mm.

Wielkość opakowań
3 l, 10 l.
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie

Wygładzająca paca (nierdzewna). 

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. + 23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%: szlifowanie powierzchni można przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu powierzchni, w normalnych warunkach po 2-24 godzinach, w zależności od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej powietrza. Prace wykończeniowe (malowanie, mocowanie elementów wykończeniowych, płytek itp.) wykonywać po całkowitym wysuszeniu powierzchni.
Wielkość uziarnienia


Zawartość części stałych
55% obj.
Gęstość
1.17 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć zatłuszczenia
i zabrudzenia. Oczyścić szczotką kurz i luźny materiał.

Powierzchnie uprzednio malowane: Umyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu i dokładnie spłukać wodą. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia przed kolejną czynnością. Usunąć luźne pozostałości farby za pomocą skrobaka i dokładnie przeszlifować mocno błyszczące powierzchnie. Usunąć pył po szlifowaniu.
Rozcieńczanie
Woda, produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia.
Nakładanie
Tikkurila Presto LF+ nakładać wygładzającą pacą (nierdzewną) częściowo lub na całej powierzchni ściany lub sufitu, w zależności od potrzeb. Przeszlifować wyschniętą powierzchnię i odpylić.
W razie konieczności nałożyć kolejną warstwę.
Złączenia
Rozprowadzić masę szpachlową Tikkurila Presto LF+ tak, aby wypełniała szczelinę utworzoną przez sfazowane krawędzie. Wcisnąć w masę szpachlową taśmę do spoinowania. Rozprowadzić masę szpachlową na taśmie. Jeśli to konieczne, dodać więcej masy, aż złącze zostanie wypełnione.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera C(M)IT/MIT (3:1). Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego. Należy szczelnie zamknąć opakowanie, aby móc szpachlę wykorzystać w przyszłości. Produkt z połową zawartości opakowania nie wytrzyma długotrwałego przechowywania.
-


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
Finlandia
18
Nr TIK-A030-2018
EN 13963:2014
Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych - typ 3A
Wytrzymałość na zginanie
> 320 N
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NDP*
Reakcja na ogień
A2-s1,d0
*(właściwość użytkowa nieokreślona)


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
Finlandia
18
Nr TIK-A031-2018
EN 15824:2009
Tynk wewnętrzny na spoiwie organicznym
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 0,35 N/mm2
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD*
Reakcja na ogień
A2-s1, d0
*(właściwość użytkowa nieokreślona)