Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Prestonit ALR

Kompatybilne rozwiązanie

Gotowa do użycia, wysokiej jakości, wodorozcieńczalna lekka masa szpachlowa do aplikacji natryskiem na ściananch i sufitach w pomieszczeniach suchych.  Tworzy spójny zestaw z farbami Tikkurila.

Farba do wnętrzProdukt wodorozcieńczalnyNarzędzie: natryskNarzędzie: paca

Szybka i sprawna aplikacja

Aplikacja natryskiem pozwala  na szybkie i sprawne przeprowadzenie prac.  Dodatkowo minimalizuje straty materiału - natryskiwana szpachla nie spada nadmiernie na podłogę.

Komfort pracy

Masa szpachlowa jest łatwa do szlifowania i nie powoduje dużego pylenia.  Lekki materiał wypełniający zastosowany w produkcie sprawia, że szpachlówka jest łatwa w aplikacji.  Lekkość produktu oznacza mniej kilogramów do dźwigania i przenoszenia podczas pracy.

Zapewnia doskonałą przyczepność

Produkt charakteryzuje się wysoką elastycznością i doskonałą przyczepnością do podłoża.


Poznaj inne produkty z linii mas szpachlowych Tikkurila

Potrzebujesz profesjonalnej porady?

Skontaktuj się z naszym Doradcą  Technologicznym!

Zapraszamy do kontaktu >>Tikkurila
Opis produktu
01.04.2019
 

Tikkurila Prestonit ALR

Rodzaj
Lekka masa szpachlowa do pomieszczeń suchych
Opis

Tikkurila Prestonit ALR jest gotową do użycia, wysokiej jakości, wodorozcieńczalną lekką masą szpachlową do aplikacji za pomocą natrysku, na ścianach i sufitach wewnątrz suchych pomieszczeń.  Spełnia wymagania klasyfikacji wytrzymałościowej 04.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

  • Szybka aplikacja natryskiem – duża oszczędność czasu
  •  2w1 – produkt zarówno do łączeń, jak i  całopowierzchniowego szpachlowania
  • Łatwe szlifowanie
  • Nie powoduje nadmiernego zapylenia w pomieszczeniu – tendencja do szybkiego opadania pyłu
  • Lekka – mniej kilogramów do dźwigania i przenoszenia podczas pracy
  • Wysoka przyczepność i elastyczność
  • Zminimalizowane straty materiału – natryskiwana szpachla nie spada nadmiernie na podłogę
  • Tworzy spójny zestaw z farbami Tikkurila
Przykłady zastosowania
Odpowiednia do łączeń oraz całopowierzchniowego szpachlowania ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń. Do szpachlowania powierzchni z betonu, lekkiego betonu, tynku oraz płyt gipsowo-kartonowych. Powierzchnia może być przemalowana lub pokryta tapetą.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: natrysk Narzędzie: paca
Kolory
Biały.
Wydajność

Średnio 1 m2 z 1l, przy grubości warstwy 1 mm, w zależności od równości podłoża.

Wielkość opakowań
14 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie

Natrysk, wygładzająca paca (nierdzewna).

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. + 23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%: szlifowanie powierzchni można przeprowadzić po całkowitym wyschnięciu powierzchni, w normalnych warunkach po 2-24 godzinach, w zależności od grubości warstwy, temperatury i wilgotności względnej powietrza. Prace wykończeniowe (malowanie, mocowanie elementów wykończeniowych, płytek itp.) wykonywać po całkowitym wysuszeniu powierzchni.
Wielkość uziarnienia
Max. 0,30 mm

Kurczenie
Bardzo mała.

Zawartość części stałych
61% obj.
Gęstość
1.3 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, temperatura powietrza co najmniej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Usunąć zatłuszczenia i zabrudzenia. Oczyścić szczotką kurz i luźny materiał.
Rozcieńczanie
Woda, produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia.
Nakładanie
Tikkurila Prestonit ALR nakładać za pomocą natrysku bezpowietrznego pistoletu do natrysku na powierzchnie ścian i sufitów, następnie wygładzić za pomocą wygładzającej pacy (nierdzewnej). Masę szpachlową Tikkurila Prestonit ALR można również nakładać ręcznie, za pomocą pacy lub wałka. Przeszlifować wyschniętą powierzchnię i odpylić. Jedna lub dwie warstwy są wystarczające w normalnych warunkach.
Powierzchnia może być przemalowana lub pokryta tapetą. Zaleca się zagruntowanie wyszpachlowanej powierzchni przed tapetowaniem.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Stosować rękawice ochronne. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym mi chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego. Należy szczelnie zamknąć opakowanie, aby szpachlę móc wykorzystać w przyszłości. Produkt z połową zawartości opakowania nie wytrzyma długotrwałego przechowywania.
-


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
Finlandia
16
Nr TIK-1650-5004A
EN 13963:2005
Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych - typ 2A
Wytrzymałość na zginanie
> 320 N
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NDP*
Reakcja na ogień
A2-s1,d0
*(właściwość użytkowa nieokreślona)


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01301 Vantaa
Finlandia
16
Nr TIK-1650-5004b
EN 15824:2009
Tynk wewnętrzny na spoiwie organicznym
Przyczepność po odrywaniu test pull off
≥ 0,3 MPa
Uwalnianie substancji niebezpiecznych
NPD*
Reakcja na ogień
A2-s1,d0
*(właściwość użytkowa nieokreślona)