OPIS PRODUKTU
02.03.2015

Tikkurila GrafoTherm

 
Tikkurila GrafoTherm_20L
MED
RODZAJ Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki chroniące przed kondensacją wilgoci. Przeznaczona do natrysku hydrodynamicznego.
OPIS Zalecany do malowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz pod zadaszeniami obiektów takich jak: zakłady usługowe i produkcyjne, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz obiekty służby zdrowia i magazyny.


Przykłady zastosowania Zalecana do stosowania na stalowe blachy dachowe, konstrukcje stalowe i inne powierzchnie metalowe (np. wiaty, kontenery itp.). Rekomendowana do stosowania w przemyśle stoczniowym. Produkt jest zalecany do malowania miejsc, w których występuje problem kondensacji i skraplania wody.

DANE TECHNICZNE
Właściwości * Doskonałe właściwości wchłaniania i odparowywania wilgoci.
* Zapobiega kondensacji i skraplaniu wody oraz zapewnia częściową izolację termiczną (ƛ=0.085 W/mK).
* Przy zastosowaniu grubszej warstwy tłumi fale akustyczne i wibracje.
* Tworzy bardzo elastyczną i mocną powłokę.
* Farba niepalna, klasa A2-s1d0.
* Wchłanianie wody: ok. 520 g/m2 wody, dla powłoki utworzonej z 1000 g/m2 na mokro.
* Produkt posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr. MED-B-8648 i jest dopuszczony do malowania powierzchni wewnątrz jednostek pływających.
Kolory Biały i szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

                              Zalecana ilość farby

Wydajność teoretyczna

Na sucho

Na mokro

 

  190 - 320 g/m2

            600 - 1000 g/m2

1,1 - 1,8 m2/l


Zalecana grubość powłoki jest uzależniona od warunków panujących w pomieszczeniu.


Patrz oddzielny Program stosowania Tikkurila GrafoTherm.


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Aplikacja natryskiem hydrodynamicznym, pędzlem lub wałkiem.
Czasy schnięcia

Przy zużyciu farby 1000 g/m2

+50ºC / RH 55%

Pyłosuchość

1 - 2 h

       Suchość dotykowa / przemalowanie

                          8 - 12 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 45% obj.
ok. 32% wag.
Gęstość 1,1 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wszystkie powierzchnie muszą być suche. Podczas malowania i schnięcia temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być poniżej +10°C. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
W celu właściwej aplikacji temperatura farby powinna wynosić powyżej +15°C. Podczas aplikacji i schnięcia w pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Podłoża cynkowe i cynkowo aluminiowe (ZnAl): Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Tikkurila PANSSARIPESU.

Podłoża aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Tikkurila MAALIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Przemysłowo położony podkład na tylnej stronie paneli stalowych pokryć dachowych nie wymaga specjalnego przygotowania. Usunąć tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu za pomocą Tikkurila Temaprime EE lub podobnym produktem. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu.

Stal nierdzewna: Szlifować lub omiatać ścierniwem niemetalicznym w celu zmatowienia powierzchni.
Gruntowanie Tikkurila Temacoat RM 40, Tikkurila Temacoat Primer lub Tikkurila Temacoat GPL-S Primer lub bezpośrednio na powierzchnie ocynkowaną (patrz „Przygotowanie powierzchni”). Aby zapewnić przyczepność zaleca się zmatowić starą powłokę.
Nakładanie Aplikacja natryskiem hydrodynamicznym, pędzlem lub wałkiem. Dokładnie wymieszać produkt przed malowaniem. Do aplikacji natryskiem farbę można rozcieńczyć wodą do 5%obj. Dysza pistoletu do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0.027" - 0.029" lub większa, ciśnienie 150-180 bar. Kąt natrysku max. 40°. Używać urządzenia natryskowego o wydajności minimum 2,7 l/min. Należy użyć filtrów o rozmiarze 30-60mesh.
Powłoka nawierzchniowa Aby zachować pożądane właściwości powłoki, powierzchnie malowane Tikkurila GrafoTherm nie mogą być pokrywane innymi farbami.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić wodą.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych <15g/litr farby.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta charakterystyki produktu dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć