OPIS PRODUKTU
02.03.2015

Tikkurila GrafoTherm Line

 
Tikkurila GrafoTherm_Line
RODZAJ Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki chroniące przed kondensacją wilgoci do stosowania na liniach produkcyjnych.
OPIS Zalecany do malowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz pod zadaszeniami obiektów takich jak: zakłady usługowe i produkcyjne, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością oraz obiekty służby zdrowia i magazyny.


Przykłady zastosowania Zalecana do stosowania na stalowe blachy dachowe, konstrukcje stalowe i inne powierzchnie metalowe (np. wiaty, kontenery itp.). Rekomendowana do stosowania w przemyśle stoczniowym. Produkt jest zalecany do malowania miejsc, w których występuje problem kondensacji i skraplania wody.

DANE TECHNICZNE
Właściwości * Doskonałe właściwości wchłaniania i odparowywania wilgoci.
* Zapobiega kondensacji i skraplaniu wody oraz zapewnia częściową izolację termiczną (ƛ=0.085 W/mK).
* Tworzy bardzo elastyczną i mocną powłokę.
* Farba niepalna, klasa A2-s1d0.
* Wchłanianie wody i wilgoci:
- ok. 330 g/m2 wody, dla powłoki utworzonej z 600 g/m2 na mokro
- ok. 520 g/m2 wody, dla powłoki utworzonej z 1200 g/m2 na mokro.
Kolory Biały i szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

                              Zalecana ilość farby

Wydajność teoretyczna

Na sucho

Na mokro

 

  250 - 500 g/m2

            600 - 1200 g/m2

0,9 - 1,8 m2/l


Zalecana grubość powłoki jest uzależniona od warunków panujących w pomieszczeniu.


Patrz oddzielny Program stosowania Tikkurila GrafoTherm.


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Natrysk konwencjonalny lub pistolet natryskowy do tynków.
Czasy schnięcia

Suchość dotykowa przy zużyciu

+80ºC

            +150ºC

600 g/m2

10 - 15 min

           4 - 5 min

        1200 g/m2

           30 min

            15 min

Suszenie wstępne (flash off) min 15 min.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 41% wag.

Gęstość 1,1 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wszystkie powierzchnie muszą być suche. Podczas malowania i schnięcia temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być poniżej +10°C. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
Temperatura farby powinna wynosić powyżej + 15°C. W pomieszczeniach zamkniętych podczas malowania i schnięcia farby wymagana jest odpowiednia wentylacja powietrza.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Podłoża cynkowe i aluminiowe: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Tikkurila PANSSARIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Przemysłowo położony podkład na tylnej stronie paneli stalowych pokryć dachowych nie wymaga specjalnego przygotowania. Usunąć tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu za pomocą Temaprime EE lub podobnym produktem. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu.
Gruntowanie Podkład nakładany metodą „coil-coating” lub zalecane podkłady: Tikkurila Temacoat RM 40, Tikkurila Temacoat Primer, Tikkurila Temacoat GPL-S Primer lub bezpośrednio na powierzchnie ocynkowaną (Patrz Przygotowanie powierzchni).
Aby zapewnić przyczepność zaleca się zmatowić starą.
Nakładanie Natrysk konwencjonalny lub pistolet natryskowy do tynków. Dokładnie wymieszać produkt przed nakładaniem, w razie potrzeby można rozcieńczyć max. 5% wody. Dysza 6 mm i ciśnienie 2 bary. Dopływ powietrza > 1000 l/mm (natrysk konwencjonalny), >250 l/min (pistolet natryskowy do tynków).
Powłoka nawierzchniowa Aby zachować pożądane właściwości powłoki, powierzchnie malowane Tikkurila GrafoTherm Line nie mogą być pokrywane innymi farbami.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić wodą.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych < 3g/litr farby.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta charakterystyki produktu dostępna jest na życzenie Klienta.
 
-


Wróć