OPIS PRODUKTU
27.07.2016

Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat

 
Tikkurila-climatecooler_flex_topcoat
RODZAJ Wodorozcieńczalna, nawierzchniowa farba akrylowa odbijająca promieniowanie cieplne.
OPIS Do malowania dachów, w tym dachów o małym kącie nachylenia. Używać z podkładem Tikkurila ClimateCooler
Flex Primer.
Przykłady zastosowania Pokrycia dachowe bitumiczne i z płyt włóknisto-cementowych. UWAGA! Produkt nie może być stosowany na dachach płaskich, na których występują zastoiska wody.

DANE TECHNICZNE
Właściwości Współczynnik odbicia promieniowania cieplnego:
Najlepszy efekt odbicia promieniowania cieplnego osiąga wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Flex Primer - odbija do 80% promieniowania cieplnego.
Kolory Czarny, szary jasny, brązowy ciemny, ceglasty, biały i antracytowy ciemny.
Stopień połysku Mat
Wydajność 4 - 6 m2/l.
Wielkość opakowań 20 l
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Wałek, pędzel lub natrysk hydrodynamiczny (dysza 0.019" – 0.021" oraz nominalny kąt natrysku 40°- 50°).
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% Farba odporna na deszcz i rosę po 1-2 godzinach od aplikacji. Czasy schnięcia będą dłuższe w niższych temperaturach oraz wyższej wilgotności. Drugą warstwę można nakładać najwcześniej po 3-4 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy.
Odporność na warunki atmosferyczne Dobra odporność również w środowisku przemysłowym i morskim.
Zawartość części stałych Ok. 39% (obj.)
Gęstość Ok. 1.4 kg/l, ISO 2811
Przechowywanie Chronić przed przemrożeniem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być stabilna i sucha, temperatura powietrza i powierzchni powyżej +8°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Prace należy tak zaplanować, żeby
powłoka farby była sucha przed pojawieniem się rosy. Nie należy rozpoczynać malowania w przypadku ryzyka wystąpienia opadów deszczu.
Przygotowanie Oczyścić powierzchnie z brudu, kurzu, mchu i porostów. Używać myjki wysokociśnieniowej, unikając uszkodzenia podłoża i struktury powierzchni. Dachy należy umyć produktem Tikkurila ClimateCooler Cleaner zgodnie z instrukcją stosowania.
W przypadku nakładania produktu na podłoża zawierające azbest należy stosować się do obowiązujących, krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Gruntowanie Używać Tikkurila ClimateCooler Uni Primer na dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe oraz
zagruntowane dachy blaszane.
Używać Tikkurila ClimateCooler Flex Primer na podłoża bitumiczne lub płyty włóknisto-cementowe.
Powłoka nawierzchniowa Dokładnie wymieszać przed użyciem.
Nakładać 1 lub 2 warstwy Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat.
Całkowita, maksymalna grubość mokrej warstwy
(WFT) 170-180 µm.

Uwaga!
Produkt zawiera zabezpieczenie powłokowe i dlatego nie zaleca się używania spływającej wody z dachu do podlewania roślin oraz do prania przez okres jednego roku od nałożenia produktu.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy myć wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Instukcje dot. konserwacji Pomalowana powierzchnia musi być traktowana z ostrożnością. Produkt osiąga właściwą twardość i wytrzymałość po upływie ok. 4 tygodni.
Najwcześniej po upływie 1 miesiąca od aplikacji można powierzchnię czyścić produktem Tikkurila ClimateCooler Cleaner (w proporcjach: 1 część produktu z 50 częściami wody).
Konserwacja Powierzchnie pomalowane Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat powinny być odnawiane za pomocą tego samego produktu.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO(cat A/i)140g/l(2010)
Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat zawiera LZO maksimum 140 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on [EC nr. 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [EC nr. 220-239-6] (3: 1) i 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować reakcje alergiczne. Stosować rękawice ochronne. Unikać przedostawania się produktu do środowiska. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.
 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Nie wylewać do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Transport: nie sklasyfikowano.
-


Wróć