OPIS PRODUKTU
31.05.2016

Tikkurila ClimateCooler Hypercoat

 
Tikkurila-climatecooler_hypercoat
RODZAJ Rozpuszczalnikowa, jednoskładnikowa, poliuretanowa farba nawierzchniowa odbijająca promieniowanie cieplne. Tworzy grubą membranę wodoszczelną.
OPIS Pokrycia dachowe bitumiczne i membrany dachowe. Stosować w zestawie z Tikkurila ClimateCooler Hypercoat Primer.
Przykłady zastosowania Dedykowany do dachów płaskich, na których występuje efekt stojącej wody i pokryć bitumicznych o dużym stopniu zużycia.

DANE TECHNICZNE
Kolory Biały.
Stopień połysku Połyskowy
Wydajność Minimalne całkowite zużycie (przy aplikacji dwóch warstw): 1,5-1,8 kg/m2 – w zależności od chłonności
podłoża.
Wielkość opakowań 15 kg
Nakładanie Pędzel, wałek lub natrysk.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% Suchość dotykowa po 2 - 3 godzinach. możliwość przemalowania po 6-48 godzin. Druga warstwa musi być aplikowana nie później niż po 48 godzinach. Produkt uzyskuje pełne utwardzenie po 4 dniach.
Odporność na warunki atmosferyczne Dobra odporność mechaniczna, chemiczna, na uderzenia i na warunki atmosferyczne.
Zawartość części stałych Ok. 77% (obj.)
Gęstość Ok. 1.4 kg/l, ISO 2811
Przechowywanie Przechowywać w szczelnych opakowaniach bez dostępu powietrza i wilgoci. Chronić przed nagrzewaniem i nasłonecznieniem.
Po otwarciu zużyć jak najszybciej.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być stabilna i sucha, temperatura powietrza i powierzchni od +8°C do +35°C i wilgotność względna powietrza poniżej 85%.
Przygotowanie Oczyścić powierzchnie za pomocą myjki ciśnieniowej, jeśli to możliwe. Usunąć oleje, smary, zanieczyszczenia woskowe. Luźne cząstki oraz powłoki niezapewniające prawidłowej przyczepności muszą być usunięte.
Gruntowanie Używać Tikkurila ClimateCooler Hypercoat Primer.
Powłoka nawierzchniowa Dokładnie wymieszać przed użyciem.
Używać mieszadła małej prędkości (300 rpm). Nałożyć farbę za pomocą pędzla lub wałka. Przy aplikacji natryskiem dodać 5 - 10% Tikkurila ClimateCooler Hypercoat Thinner. Maksymalny odstęp pomiędzy aplikacją powłok nie powinien przekraczać 48 godzin.

Nałożyć dwie warstwy Tikkurila ClimateCooler Hypercoat.
Nałożyć 900g produktu na 1m2, jako pierwszą warstwę. Użyć włókniny wzmacniającej, aby membrana była mocniejsza i bardziej odporna na pęknięcia. Włókninę wtłoczyć w mokrą warstwą za pomocą wałka z kolcami.
Drugą warstwę, 700g produktu na 1m2 nałożyć w ciągu 48 godzin.
Czyszczenie narzędzi Wałki nie będą nadawały się do ponownego użycia. Pistolet do natrysku czyścić produktem Tikkurila ClimateCooler Hypercoat Thinner.
Instukcje dot. konserwacji Powierzchnie pomalowane Tikkurila ClimateCooler Hypercoat powinne być odnawiane za pomocą tego samego produktu.
Konserwacja Pomalowana powierzchnia musi być traktowana z ostrożnością. Produkt osiąga właściwą twardość i wytrzymałość po upływie ok 4 dni.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO(cat A/i)500g/l(2010)
Tikkurila ClimateCooler Hypercoat zawiera LZO maksimum 500 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008


Zawiera: m-ksylen i o-ksylen i p-ksyle i etylobenzen. Ostrzeżenie. Łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować uszkodzenie narządów przy długotrwałym lub wielokrotnym narażeniu. Zawiera toluenodiizocyjanian. Może wywoływać reakcje alergiczne. Unikać wdychania mgły / oparów / rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne / odzież. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych. Trzymać z dala od iskier i otwartego ognia. - Zakaz palenia. JEŚLI DOSTANIE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zawiera izocyjaniany. Może wywoływać reakcje alergiczne. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.
 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Nie wylewać do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Transport: 3 III.
-


Wróć