OPIS PRODUKTU
31.05.2016

Tikkurila ClimateCooler Hypercoat Primer

 
Tikkurila-climatecooler_hypercoat_primer
RODZAJ Rozpuszczalnikowy, poliuretanowy, jednoskładnikowy preparat gruntujący.
OPIS Pokrycia dachowe bitumiczne. Stosowany jako podkład do poprawy przyczepności przed nałożeniem Tikkurila ClimateCooler Hypercoat.
Przykłady zastosowania Dedykowany do dachów płaskich, na których występuje efekt stojącej wody, lub pokryć bitumicznych o wysokim stopniu zużycia.

DANE TECHNICZNE
Kolory Bezbarwny.
Wydajność 100 - 200 g/m2 w zależności o porowatości podłoża.
Wielkość opakowań 5 kg
Nakładanie Pędzel, wałek lub natrysk.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% Suchość dotykowa po 4 - 6 godzinach. Aplikacja Tikkurila ClimateCooler Hypercoat po 6 - 24 godzinach.
Zawartość części stałych Ok. 44% (obj.)
Gęstość Ok. 0.9-1 kg/l, ISO 2811
Przechowywanie Chronić przed przemrożeniem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być stabilna i sucha, temperatura powietrza i powierzchni od +8°C do +35°C i wilgotność względna powietrza poniżej 85%.
Przygotowanie Jeśli to możliwe, oczyścić powierzchnie za pomocą myjki ciśnieniowej. Usunąć oleje, smary,
zanieczyszczenia woskowe. Mleczko cementowe, luźne cząstki oraz i utwardzone powłoki muszą być usunięte. Dach należy umyć produktem Tikkurila ClimateCooler Cleaner zgodnie z instrukcją stosowania.

W przypadku nakładaniu produktu na podłoża zawierające azbest należy stosować się do obowiązujących, krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Gruntowanie Aplikować pędzlem, wałkiem lub natryskowo.
Po utwardzeniu, można aplikować produkt nawierzchniowy Tikkurila ClimateCooler Hypercoat Topcoat.

Uwaga!
Używać Tikkurila ClimateCooler Thinner kiedy stosowany jest natrysk hydrodynamiczny. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan dachu, naprawić uszkodzenia i pęknięcia, uzupełnić ubytki pokrycia dachowego przy pomocy przeznaczonych do tego materiałów.
Czyszczenie narzędzi Wałki nie będą nadawały się do ponownego użycia.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO(cat A/i)500g/l(2010)
Tikkurila ClimateCooler Hypercoat Primer zawiera LZO maksimum 500 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008


Zawiera: m-ksylen i o-ksylen i p-ksylen i etylobenzen 4,4'-diizocyjanianu metylenodifenylu. Ostrzeżenie. Łatwopalna ciecz i opary. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować objawy alergii, astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów przy długotrwałym lub wielokrotnym narażeniu. Zawiera izocyjaniany. Może wywoływać reakcje alergiczne. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie wdychać oparów lub rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne / odzież. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować ochronę dróg oddechowych. Trzymać z dala od iskier i otwartego ognia. - Zakaz palenia. JEŚLI DOSTANIE SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić swobodne oddychanie. W przypadku wystąpienia objawów oddechowych: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. JEŚLI DOSTANIE SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku zanieczyszczenia skóry: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.
 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Nie wylewać do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Transport: 3 III.
-


Wróć