OPIS PRODUKTU
31.05.2016

Tikkurila ClimateCooler Uni Primer

 
Tikkurila-climatecooler_uni-primer
RODZAJ Wodorozcieńczalna, gruntująca farba akrylowa tworząca wraz z farbami nawierzchniowymi powłokę odbijającą promieniowanie cieplne
OPIS Do gruntowania dachów skośnych przed aplikacją Tikkurila ClimateCooler Uni Topcoat lub Tikkurila ClimateCooler Catalyst.
Przykłady zastosowania Dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe i zagruntowane dachy blaszane (np. Tikkurila Everal Metal Primer, Tikkurila Everal Corrostop).

DANE TECHNICZNE
Właściwości Współczynnik odbicia promieniowania cieplnego:
najlepszy efekt odbicia promieniowania cieplnego osiąga wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Uni Topcoat - odbija do 80% promieniowania cieplnego.
Kolory Biały.
Stopień połysku Mat
Wydajność 3 - 5 m2/l.
Wielkość opakowań 20 l
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Wałek, pędzel lub natrysk hydrodynamiczny (dysza 0.019" – 0.021" oraz nominalny kąt natrysku 40°- 50°).
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50% Farba odporna na deszcz i rosę po 1 godzinie od aplikacji.  Farbę nawierzchniową można nakładać po 1 - 3 godzin.  Czasy schnięcia będą dłuższe w niższych temperaturach oraz wyższej wilgotności.
Zawartość części stałych Ok. 32% (obj.)
Gęstość Ok. 1.2 kg/l, ISO 2811
Przechowywanie Chronić przed przemrożeniem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Powierzchnia do malowania musi być stabilna i sucha, temperatura powietrza i powierzchni powyżej +8°C i wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Prace należy tak zaplanować, żeby
powłoka farby była sucha przed pojawieniem się rosy. Nie należy rozpoczynać malowania w przypadku ryzyka wystąpienia opadów deszczu.
Przygotowanie Oczyścić powierzchnie z brudu, kurzu, mchu i porostów. Używać myjki wysokociśnieniowej, unikając uszkodzenia podłoża i struktury powierzchni. Dachy należy umyć produktem Tikkurila ClimateCooler Cleaner zgodnie z instrukcją stosowania.
W przypadku nakładania produktu na podłoża zawierające azbest należy stosować się do obowiązujących, krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.
Gruntowanie Dokładnie wymieszać przed użyciem.
Grubość mokrej warstwy (WFT) 200 – 225 µm dla jednej warstwy. Produkt można rozcieńczyć wodą 5 -10 %, w zależności od porowatości podłoża.

Uwaga!
Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan dachu, naprawić uszkodzenia i pęknięcia, uzupełnić ubytki pokrycia dachowego przy pomocy przeznaczonych do tego materiałów.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia należy myć wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) LZO(cat A/i)140g/l(2010)
Tikkurila ClimateCooler Uni Primer zawiera LZO maksimum 140 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on [EC nr. 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [EC nr. 220-239-6] (3:1) i 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może powodować reakcje alergiczne. Stosować rękawice ochronne. Unikać przedostawania się produktu do środowiska. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.
 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Nie wylewać do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym Urzędzie Gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Transport: nie sklasyfikowano.
-


Wróć