OPIS PRODUKTU
02.03.2015

Tikkurila Acoustics

 
Tikkurila Acoustics
RODZAJ Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki tłumiące hałas poprzez ograniczenie drgań i wibracji.
OPIS Zalecana do malowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz w miejscach osłoniętych tj.: pomieszczenia użyteczności publicznej, laboratoria, obiekty służby zdrowia, magazyny oraz zakłady usługowe i produkcyjne, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Przykłady zastosowania Zalecana do stosowania na stalowe blachy dachowe i osłonowe, metalowe powierzchnie w pojazdach i wagonach kolejowych, kanałach wentylacyjnych i na innych metalowych powierzchniach, gdzie występuje problem wibracji i hałasu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości * Posiada doskonałe właściwości tłumienia i pochłaniania fal akustycznych i wibracji.
* Tłumienie hałasu: tan delta (złożony) 0.116 (VTT-CR-00259-15 – wyniki raportu dostępne na żądanie).
* Tworzy bardzo elastyczną i mocną powłokę.
* Zapobiega również kondensacji wilgoci.
* Farba niepalna, klasa A2-s1d0.
Kolory Biały i szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

                              Zalecana ilość farby

Wydajność teoretyczna

Na sucho

Na mokro

 

  600 - 1800 g/m2

            1200 - 3600 g/m2

0,4 - 1,1 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Aplikacja natryskiem hydrodynamicznym, jeśli to niemożliwe użyć pędzla lub wałka
Czasy schnięcia

Suchość dotykowa

+20ºC / 55%

+50ºC, w układach z recyrkulacją powietrza

          1200 g/m2

8 - 10 h

4 h


Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 48% obj.
ok. 50% wag.
Gęstość 1,3 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wszystkie powierzchnie muszą być suche. Podczas malowania i schnięcia temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być poniżej +10°C. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
W celu właściwej aplikacji temperatura farby powinna wynosić powyżej +15°C. Podczas aplikacji i schnięcia w pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Podłoża aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Tikkurila MAALIPESU.

Podłoża cynkowe i cynkowo aluminiowe (ZnAl: Podłoża zagruntowane: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym(SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Tikkurila PANSSARIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu za pomocą
Temaprime EE lub podobnym produktem. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu(ISO 12944-4).

Stal nierdzewna: Szlifować lub omiatać ścierniwem niemetalicznym w celu zmatowienia powierzchni.
Gruntowanie Tikkurila Temacoat RM 40, Tikkurila Temacoat Primer lub Tikkurila Temacoat GPL-S Primer lub bezpośrednio na powierzchnie ocynkowaną.
Aby zapewnić przyczepność na starych powłokach zaleca się je zmatowić.
Nakładanie Aplikacja natryskiem hydrodynamicznym, jeśli to niemożliwe użyć pędzla lub wałka Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W razie potrzeby, farba może zostać rozcieńczona wodą w ilości do 5% obj. Dysza pistoletu do natrysku hydrodynamicznego o średnicy 0.035" - 0.039", ciśnienie 150-180 bar.
Powłoka nawierzchniowa Aby zachować pożądane właściwości powłoki, powierzchnie malowane Tikkurila Acoustics nie mogą być pokrywane innymi farbami.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić wodą.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych 15 g/litr farby.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.
 
-


Wróć