OPIS PRODUKTU
02.03.2015

Tikkurila Acoustics Line

 
Tikkurila Acoustics_Line
RODZAJ Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki tłumiące hałas poprzez ograniczenie drgań i wibracji do nakładania na liniach produkcyjnych.
OPIS Zalecana do malowania wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz w miejscach osłoniętych tj.: pomieszczenia użyteczności publicznej, laboratoria, obiekty służby zdrowia, magazyny oraz zakłady usługowe i produkcyjne, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Przykłady zastosowania Zalecana do stosowania na stalowe blachy dachowe i osłonowe, metalowe powierzchnie w pojazdach i wagonach kolejowych, kanałach wentylacyjnych i na innych metalowych powierzchniach, gdzie występuje problem wibracji i hałasu.

DANE TECHNICZNE
Właściwości * Posiada doskonałe właściwości tłumienia i pochłaniania fal akustycznych i wibracji.
* Tłumienie hałasu: tan delta (złożony) 0.19 (VTT-CR-00259-15 – wyniki raportu dostępne na żądanie).
* Tworzy bardzo elastyczną i mocną powłokę.
* Zapobiega również kondensacji wilgoci.
* Farba niepalna, klasa A2-s1d0.
Kolory Biały i szary.
Stopień połysku Mat
Wydajność

                              Zalecana ilość farby

Wydajność teoretyczna

Na sucho

Na mokro

 

  550 - 1600 g/m2

            950 - 2800 g/m2

0,4 - 1,3 m2/l


Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.

Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Aplikacja natryskiem powietrznym.
Czasy schnięcia

Suchość dotykowa

+20ºC / 55%

+50ºC, w układach z recyrkulacją powietrza

        +150ºC

          1200 g/m2

8 - 10 h

4 h

          6 - 8 min

Suszenie wstępne (flash off) min. 15 minut.

Czasy schnięcia i ponownego malowania zależą od grubości warstwy, temperatury, wilgotności względnej i wentylacji.
Zawartość części stałych ok. 58% wag.
Gęstość 1,2 kg/l

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Wszystkie powierzchnie muszą być suche. Podczas malowania i schnięcia temperatura otoczenia i powierzchni malowanej nie powinna być poniżej +10°C. Wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna być wyższa co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.
W celu właściwej aplikacji temperatura farby powinna wynosić powyżej +15°C. Podczas aplikacji i schnięcia w pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra wentylacja.
Przygotowanie Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków (ISO 12944-4).

Podłoża aluminiowe: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, zmatowić powierzchnię ręcznie lub zmyć przy pomocy detergentu Tikkurila MAALIPESU.

Podłoża cynkowe i cynkowo aluminiowe (ZnAl): Podłoża zagruntowane: Powierzchnię cynkową omieść ścierniwem mineralnym, np. piaskiem kwarcowym. (SaS, SFS 5873). Jeżeli nie jest to możliwe, powierzchnię należy wyczyścić ręcznie lub zmyć detergentem Tikkurila PANSSARIPESU.

Powierzchnie zagruntowane: Omieść ścierniwem niemetalicznym w celu schropowacenia powierzchni (SaS, SFS 5873). Usunąć oleje, tłuszcze, sole i inne zanieczyszczenia używając odpowiednich środków. Naprawić uszkodzone miejsca w warstwie podkładu za pomocą
Temaprime EE lub podobnym produktem. Zwracać uwagę na czasy przemalowań podkładu. (ISO 12944-4).

Stal nierdzewna: Szlifować lub omiatać ścierniwem niemetalicznym w celu zmatowienia powierzchni.
Gruntowanie Nakładany metodą "coil-coatingu" lub Tikkurila Temacoat RM 40, Tikkurila Temacoat Primer lub Tikkurila Temacoat GPL-S Primer lub bezpośrednio na powierzchnie ocynkowaną.
Aby zapewnić przyczepność na starych powłokach zaleca się je zmatowić.
Nakładanie Aplikacja natryskiem powietrznym – dysza do 6mm, ciśnienie 2bar, wydatek powietrza powyżej 1000l/min. W razie potrzeby, farba może zostać rozcieńczona wodą w ilości do 5% obj.
Powłoka nawierzchniowa Aby zachować pożądane właściwości powłoki, powierzchnie malowane Tikkurila Acoustics Line nie mogą być pokrywane innymi farbami.
Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić wodą.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) Zawartość Lotnych Związków Organicznych <3g/litr farby.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego. Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.
 
-


Wróć