OPIS PRODUKTU
31.03.2015

Tikkurila ProSeal

 
Tikkurila ProSeal
RODZAJ Tikkurila ProSeal to wodorozcieńczalny grunt o dobrych właściwościach penetracyjnych do stosowania na chłonne podłoża. Produkt jest zalecany przed nałożeniem Tikkurila BioRid i Tikkurila BioRid Spray.
OPIS Tikkurila ProSeal nadaje się do gruntowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, laboratoriach, obiektach służby zdrowia, magazynach oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością. Produkt zalecany na podłoża chłonne.
Przykłady zastosowania Można stosować na powierzchnie betonowe, cementowe, wapienno-cementowe, płyty GK oraz do renowacji wymalowań.

DANE TECHNICZNE
Kolory Transparentny.
Stopień połysku Pełny mat
Wydajność W zależności od podłoża, ok. 2 - 10 m2/l.Wielkość opakowań 5l, 25l
Rozcieńczalnik Woda
Nakładanie Pędzel, wałek, natrysk.
Czasy schnięcia Podłoże suche w dotyku po 1-2 godz., zależnie od grubości warstwy. Zostawić do wyschnięcia na 2-3 godz. przed malowaniem warstwy nawierzchniowej Tikkurila BioRid lub Tikkurila BioRid Spray.


Zawartość części stałych ok. 13% obj.
ok. 13% wag.
Gęstość ok. 1,0 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania Nakładać na suche podłoże, temperatura powietrza i malowanego podłoża przynajmniej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie Usunąć brud i kurz z powierzchni. Umyć powierzchnię środkiem dezynfekującym.
W razie potrzeby zaszpachlować powierzchnię odpowiednią szpachlówką i zeszlifować wyschniętą powierzchnię. Usunąć zeszlifowany kurz.
Gruntowanie Aplikuj Tikkurila ProSeal jednokrotnie za pomocą pędzla, wałka, lub natrysku.
Stosować produkt nierozcieńczony.
Nakładanie Aplikuj Tikkurila ProSeal jednokrotnie za pomocą pędzla, wałka, lub natrysku.
Stosować produkt nierozcieńczony.

Czyszczenie narzędzi Usunąć nadmiar farby z narzędzi i przemyć je wodą lub wodą z mydłem.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC) (Kat A/h) 50g/l (2010) Tikkurila ProSeal zawiera LZO < 50g/l

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.
 
Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE Okres ważności: 2 lata. Chronić przed mrozem. Składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach, chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Należy szczelnie zamykać puszkę w przypadku ponownego użycia farby. Otwartej puszki nie należy przechowywać zbyt długo. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie
-


Wróć