Data 04.01.2016

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Tikkurila Polska S.A. w Centrum Szkoleniowym Paletti w Dębicy – „WEŹ KOLOR NA WARSZTAT”

ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA

1) Szkolenia organizuje Tikkurila Polska S.A. z siedzibą w Dębicy przy ul. I. Mościckiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033601, NIP: 872-000-30-48, REGON: 850308932

2) Na zlecenie Organizatora obsługą oraz zarządzaniem szkoleniami zajmuje się Agencja JET EVENTS SP. Z O.O. S.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Usypiskowej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000319518, NIP: 701-01-74-633, REGON: 141690395

3) Szkolenia mają miejsce w siedzibie Tikkurila Polska S.A., w Centrum Szkoleniowym Paletti w Dębicy.  Dzień pierwszy szkolenia rozpoczyna się o godzinie 10.00 i kończy o godz. 15.00.  Drugi dzień szkolenia rozpoczyna się o godzinie 9.00 i kończy około godziny 14.00.

4) Szkolenia produktowo-aplikacyjne kierowane są do osób zawodowo związanych ze sprzedażą i/lub wykorzystujących w swej działalności produkty oferowane przez firmę Tikkurila Polska S.A.

5) Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby,  które dokonały prawidłowej rejestracji w serwisie internetowym pod adresem  www.tikkurila.pl oraz dopełniły wymaganych formalności.

6) Szkolenia organizowane są w zakresie i  w terminach szczegółowo opisanych w harmonogramie szkoleń.

7) Liczba osób uczestniczących w szkoleniach może być przez Organizatora ograniczana. O ilości osób w każdym ze szkoleń będzie decydował Organizator. O przydzieleniu wolnych miejsc decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń. 

8) Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zakwalifikowania w pierwszej kolejności osób, które nie uczestniczyły jeszcze w szkoleniach.

9) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń o czym poinformuje zainteresowanych z terminie  7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

10) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia jeżeli na dany termin zgłosi się mniej niż 10 osób.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1) Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego w serwisie internetowym pod adresem  www.tikkurila.pl. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem serwisu internetowego).

2) Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Agencji mailowo na adres e-mail: szkolenia@szkolenia-budowlane.com lub telefonicznie pod numerem +48500208000. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konieczne jest dodatkowe pisemne potwierdzenie rezygnacji.

3) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do Agencji) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.

4) Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Tikkurila Polska S.A. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia - opłaty za szkolenie.

5) Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia  przelewem na konto Agencji JET EVENTS SP. Z O.O. S.J. numer: 17 1140 1977 0000 5921 1200 1001.

6) Po otrzymaniu opłaty, uczestnikowi szkolenia zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie przekazana uczestnikowi na szkoleniu.

7) Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:

a. Udziału w szkoleniu

b. Otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć

c. Wyżywienia podczas szkoleń

d. Bezpłatnego noclegu w związku z uczestnictwem w szkoleniu

e. Otrzymania dyplomu/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu

8) Opłata za szkolenie podana jest w złotych polskich.

9) Nie dokonanie  opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia Tikkurila Polska S.A. do skreślenia uczestnika z listy uczestników szkolenia.

10) Uczestnik szkolenia ma prawo ocenić pracę Trenera/ów prowadzącego/cych  szkolenie w formie ankiety przeprowadzanej na końcu szkolenia.

11) Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.

12) Od uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.

13) Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części szkolenia jest podstawą do skreślenia z listy uczestników szkolenia i odmowy wystawienia dyplomu/certyfikatu.

14) Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestniczenia w szkoleniu, a także do każdorazowego potwierdzenia uczestnictwa czytelnym podpisem na liście obecności.

15) Każdy uczestnik szkolenia korzystający z noclegu w Domu Noclegowym zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Domu Noclegowego, ze szczególnym naciskiem na:

a. Zakaz palenia tytoniu wewnątrz obiektu

b. Przestrzeganie ciszy nocnej

REKLAMACJE

1) Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia w formie pisemnej. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 7 dni od daty ich otrzymania. Reklamacje będą składane na adres Organizatora.

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

3) Organizator szkolenia nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub w wydanych certyfikatach w przypadku podania przez uczestnika szkolenia w formularzu rejestracyjnym błędnych danych osobowych w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.

4) W przypadku reklamacji dotyczących usług świadczonych przez stronę trzecią, Organizator przekaże reklamację podwykonawcy. Zostanie ona  rozpatrzona zgodnie z procedurami obowiązującymi u podwykonawcy. Odpowiedzialność Organizatora szkolenia zostaje w takim przypadku ograniczona do przekazania w terminie określonym w pkt 1. reklamacji podwykonawcy i poinformowania o tym fakcie uczestnika szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora i Agencję JET EVENTS SP. Z.O.O. S.J. na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z  postanowieniami Ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Organizator oraz Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.