Tikkurila
Opis produktu
26.02.2015
 

Tikkurila Duett - farba akrylowa

Rodzaj
Wodorozcieńczalna farba akrylowa.
Opis
Farba przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynku. Można ją stosować do malowania zarówno powierzchni nowych jak i powierzchni uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi.
Przykłady zastosowania
Nadaje się do malowania powierzchni szpachlowanych, tynku, płyt pilśniowych, wiórowych i okładzin tynkowych oraz tapet z materiałów podobnego typu, zgodnie z instrukcją.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is suitable for ceilings The paint is full-matt Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11
m2/l
Baza
VVA i VC
Kolory
Kolory z karty kolorów Tikkurila Symphony 2436. Matowa i lekko chropowata powierzchnia może wpływać na postrzeganie koloru.
18 gotowych kolorów:
Y354 Cumulus, Y335 Bubble gum, X450 Trek, F485 Damask, V487 Cloister, G500 Bungalow, H484 Mulberry, S486 Vulcanite, J457 Zen, V389 Yellow transparent, F306 Sorbet, X370 Tiffany, V481 Shantung, V502 Fig, M499 Cloak, Y441 Aquarelle, L426 Myth, K499 Granite.
Stopień połysku
Pełny mat
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność
Dla powierzchni chłonnych 5-7 m²/l.
Dla powierzchni niechłonnych  9-11 m²/l.
Wielkość opakowań
2,7L (baza), 3L (gotowe kolory).
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Wałek, natrysk lub pędzel.
Do aplikacji natryskowej należy używać dyszy 0.017" - 0.021", dopuszczalne rozcieńczenie do 5 % obj.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Pyłosuchość po 1/2 godz. Nakładanie kolejnej warstwy po 2-4 godzinach.
Odporność na szorowanie na mokro
EN 13300 klasa I, (ISO 11998).
Odporność chemiczna
Odporna na działanie środków czyszczących i słabych rozpuszczalników np. benzyny lakierniczej.
Odporność na wysokie temperatury
85°C, (ISO 4211-2 i ISO 4211-3).
Zawartość części stałych
Ok. 41% obj., zależnie od koloru.
Gęstość
Ok. 1,3 kg/l, (ISO 2811).

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia do malowania musi być sucha, temperatura powietrza musi wynosić co najmniej +5°C przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane:
Usunąć brud i kurz z powierzchni. W razie potrzeby wyrównać podłoże stosując odpowiednią szpachlówkę Tikkurila Presto, przeszlifować. Dokładnie odpylić i zagruntować Tikkurila Optiva Primer lub Tikkurila Feelings Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Umyć powierzchnie detergentem do czyszczenia Maalipesu (zgodnie z instrukcją) i ostrożnie spłukać wodą. Twarde i wybłyszczone powierzchnie zmatowić/zeszlifować ,dokładnie odpylić. Ubytki i nierówności wyrównać odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto. Wyschniętą powierzchnię przeszlifować i dokładnie odpylić. W razie potrzeby zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer lub Tikkurila Feelings Universal Primer.
Malowanie
Przed użyciem farbę Tikkurila Duett dobrze wymieszać, jeśli zajdzie potrzeba rozcieńczyć wodą. Pomalować 1-2 razy wałkiem, natryskiem lub pędzlem.
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar kleju z narzędzi i przemyć je wodą lub wodą z mydłem.
Instukcje dot. konserwacji
W razie potrzeby czyścić najwcześniej po upływie około 1 miesiąca od pomalowania. Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką zwilżoną neutralnym roztworem myjącym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czyścić lekko zasadowym roztworem myjącym (pH 8-10). Powierzchnia nie może pozostać wilgotna po czyszczeniu. Rozcieńczać zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta detergentów.
W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po upływie miesiąca, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Jeśli powierzchnie wymagają oczyszczenia zaraz po zakończeniu malowania, należy oczyścić je delikatnie miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką.
Konserwacja
Powierzchnie pomalowane farbą Tikkurila Duett mogą być przemalowane przy użyciu podobnych farb wodorozcieńczalnych.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC): Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nosić rękawice ochronne. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego. Nie przechowywać zbyt długo zabarwianych farb lub otwartych puszek. Pokrywę dokładnie zamknąć do następnego użycia. ADR: nie sklasyfikowano.
-