Tikkurila
Opis produktu
03.01.2017
 

Tikkurila Feelings Interior Paint

Rodzaj
Akrylowa farba lateksowa do wnętrz
Opis
Głęboko matowa, wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, w sypialniach i pokojach dziecięcych, a także holach, kuchniach i innych suchych pomieszczeniach.  Do wymalowań wewnętrznych na powierzchniach betonowych, szpachlowanych, z tynku, z cegły, na powierzchniach kartonowych, drewnianych, gotowych płytach gipsowych, płytach wiórowych oraz płytach pilśniowych. 

Przykłady zastosowania
Nadaje się zarówno do powierzchni nowych, jak i uprzednio malowanych. Nie nadaje się do malowania drzwi i mebli.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is full-matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Pełny mat
Klasa emisji materiału budowlanego
M1
Wydajność

Chłonne powierzchnie 7 - 9 m2

Niechłonne powierzchnie 10-12 m2/l


Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie

Pędzel, wałek lub natrysk. Przy metodzie natryskowej użyć dyszy o parametrach 0,017"-0,021".  Rozcieńczyć 0 - 10% objętościowo.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności względnej powietrza 50%: pyłosuchość po 0,5 godziny. Nakładanie następnej warstwy po upływie 1-2 godzin.


Odporność na szorowanie na mokro
Odporność na szorowanie na mokro: SFS-EN 13300 klasa II, ISO 11998
Odporność na wysokie temperatury
+85°C ISO 4211-2 i ISO 4211-3.
Odporność chemiczna
Odporność chemiczna: odporna na czyszczenie środkami chemicznymi i słabymi rozpuszczalnikami, np. benzyna lakiernicza.
Zawartość części stałych
Ok. 40% w zależności od koloru.
Gęstość
1,3 kg/l, ISO 2811, w zależności od koloru.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być czyste i suche. Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz. W razie konieczności wyrównać powierzchnię za pomocą szpachlówki Tikkurila Presto LV po wyschnięciu zeszlifować i odpylić. Zagruntować Tikkurila Feelings Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem należy umyć całą powierzchnię stosując detergent Tikkurila Maalipesu i dokładnie spłukać wodą. Powierzchnie z połyskiem zmatowić, np. papierem ściernym i odpylić. Wszelkie uszkodzenia, ubytki, pęknięcia należy zaszpachlować przy użyciu Tikkurila Presto LV. Następnie zeszlifować i odpylić. Zagruntować Tikkurila Feelings Universal Primer.


Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Wyrób dokładnie wymieszać przed użyciem oraz rozcieńczyć, jeśli jest taka konieczność. Nałożyć 1 lub 2 warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku.

Powierzchnie malowane Tikkurila Feelings Interior Paint mogą być przemalowane tą samą farbą lub inną farbą wodorozcieńczalną marki Tikkurila. Patrz sekcja "Przygotowanie podłoża".
Czyszczenie narzędzi
Usunąć nadmiar farby z narzędzi i oczyścić je wodą.
Instukcje dot. konserwacji
Unikać czyszczenia powierzchni przez ok. 1 miesiąc od pomalowania. Powierzchnie czyścić suchą szczotką lub szmatką. Brudne powierzchnie mogą być czyszczone wilgotnym narzędziem z użyciem neutralnego detergentu (pH 6-8). Powierzchnia nie może pozostać mokra po czyszczeniu. Przestrzegać instrukcji producenta przy rozcieńczaniu detergentu. Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć suchej lub wilgotnej szmatki.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
EU LZO 2004/42/EC - limit wartości: (kat. A/a) 30 g/l (2010). Tikkurila Feelings Interior Paint zawiera max 30 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. ADR: nie sklasyfikowano.
INFORMACJE DODATKOWE
Fińska klasyfikacja emisji VOC: M1
-