Tikkurila
Opis produktu
26.10.2015
 

Tikkurila Valtti Arctic

Rodzaj
Perłowy impregnat do drewna.
Opis
Wodorozcieńczalny perłowy impregnat na bazie oleju naturalnego do malowania zewnętrznych powierzchni drewnianych. Spoiwem w Tikkurila Valtti Arctic jest alkidowy olej roślinny. Chroni drewno przed czynnikami atmosferycznymi osłabiając wnikanie wilgoci w drewno i wpływ promieniowania słonecznego.
Przykłady zastosowania
Ściany zewnętrzne, ogrodzenia i środowisko otaczające, nowe drewniane powierzchnie lub uprzednio malowane bejcą. Odpowiedni do malowania bali drewnianych, powierzchni z drewna ciętego i struganego, impregnowanych oraz thermowood.

DANE TECHNICZNE
Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
EP
Kolory
Produkt do barwienia zgodnie z kartą kolorów Tikkurila Arctic. Ostateczny kolor będzie widoczny po wyschnięciu powierzchni.
Stopień połysku
Niezindentyfikowany
Wydajność
  • Powierzchnie z drewna ciętego: 4-8 m2/l; 
  • Bale i powierzchnie z drewna struganego: 8-12 m2/l.
Wielkość opakowań
0,9 l, 2,7 l, 9 l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Suchość dotykowa po upływie 2-3 godzin, nakładanie kolejnej warstwy po upływie jednej doby. W ciągu pierwszych dni od wymalowania chronić powłokę przed uszkodzeniami mechanicznymi, ponieważ wówczas nie posiada ona jeszcze odpowiedniej twardości.
Zawartość części stałych
Ok. 26% w zależności od koloru.
Gęstość
1,0 kg/l (ISO 2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%. W czasie aplikacji i wysychania temperatura powietrza, malowanej powierzchni i farby musi wynosić co najmniej +5°C, a względna wilgotność powietrza poniżej 80%. Najlepsze warunki malowania osiąga się przy łagodnej, lekko zachmurzonej, lecz bezdeszczowej pogodzie i temperaturze w granicach +10 - +20°C.
Przygotowanie
Powierzchnia niemalowana:

Przy użyciu stalowej lub szorstkiej szczotki oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu i luźnych fragmentów. Umyć zapleśniałe powierzchnie odpowiednim środkiem do usuwania grzybów i pleśni zgodnie z instrukcją stosowania produktu. Zagruntować powierzchnię na możliwie wczesnym etapie budowy środkiem gruntującym Tikkurila Valtti Guard Plus. Chronić rośliny przed zachlapaniem środkiem gruntującym Tikkurila Valtii Guard Plus.

Powierzchnia uprzednio malowana:
Łuszczącą i szarą strukturę drewna usunąć przy pomocy szpachelki i/lub stalowej szczotki. Oczyść powierzchnię i w razie potrzeby umyć odpowiednim środkiem do usuwania grzybów i pleśni. Zagruntować oczyszczone powierzchnie drewniane środkiem gruntującym Tikkurila Valtti Guard Plus. Jeśli na powierzchni drewna znajduje stara, błyszcząca powłoka należy ją starannie przeszlifować celem zmatowienia podłoża.
Malowanie
W celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach na malowanej powierzchni należy przed malowaniem zapewnić odpowiednią ilość wyrobu w gotowym kolorze. Wymieszać dokładnie Tikkurila Valtti Arctic przed użyciem oraz okresowo w czasie aplikacji.
Rozprowadzać Tikkurila Valtti Arctic równomiernie pędzlem na powierzchni jednego bala lub kilku desek w celu uniknięcia występowania widocznych połączeń. Zakończenia desek i innych elementów należy pokrywać ze szczególną starannością. Należy nałożyć dwie cienkie warstwy produktu. Do ochrony nowych powierzchni drewnianych stosować zawsze produkt barwiony.
Obserwować stan pomalowanej powierzchni, aby w razie potrzeby po jakimś czasie, gdy powłoka zacznie się starzeć ponowić aplikację. Na żywotność wymalowania wpływ mają m.in. usytuowanie obiektu, jego konstrukcja oraz obciążenie czynnikami atmosferycznymi.
Przed nałożeniem końcowej warstwy ocenić stan powierzchni drewna i funkcjonalność powierzchni.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia robocze myć wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem, następnie opłukać wodą. Przed przystąpieniem do czyszczenia narzędzi malarskich usunąć z nich jak największą ilość produktu.
Konserwacja
Po pomalowaniu powłoka musi być traktowana z ostrożnością, ponieważ w normalnych warunkach produkt osiąga ostateczną twardość i trwałość w okresie około 4 tygodni.
Niedługo po pomalowaniu powierzchnię można delikatnie oczyścić miękką szczotką, wilgotną ściereczką lub mopem. Brudne powierzchnie mogą być czyszczone wcześniej. Najwcześniej po upływie 1 miesiąca od pomalowania zabrudzoną powierzchnię można umyć odpowiednim środkiem myjącym. Po umyciu należy spłukać powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r - 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6](3:1) i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółowa informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Ryzyko samozapłonu! Zabrudzone produktem czyściwa, inne porowate materiały nasączone produktem, a także pył szlifierski może ulec samozapaleniu. W związku z tym, przed usunięciem tego typu materiałów należy je przechowywać zwilżone wodą lub bezpośrednio po użyciu przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowny zezwolenie, zajmującym się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem! Zamknąć starannie otwarte opakowanie. Prace malarskie planować tak, aby wykorzystać całą zawartość otwartego pojemnika przy jednym malowaniu, gdyż własności produktu mogą ulec zmianie. ADR: produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
-