Warunki użytkowania narzędzia Tikkurila ColorUP!

Niniejsze Warunki użytkowania (zwane dalej "Warunkami") odnoszą się do wszelkich dostaw narzędzia Tikkurila ColorUP! (zwanego dalej "ColorUP!") i związanych z nimi usług. Tikkurila ColorUP! to aplikacja webowa umożliwiająca użytkownikom nałożenie konkretnego zestawu kolorów i odcieni Tikkurila na premaskowane obrazy lub na obrazy wysłane przez użytkownika do ColorUP! Decydując się na korzystanie z aplikacji ColorUP! i materiału w niej zawartego ("Materiału Dodatkowego"), użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków i warunków powiązanych, takich jak Polityka Prywatności. Materiał Dodatkowy obejmuje wszelkie odcienie, palety kolorów i elementy zbiorów kolorów (w tym, między innymi, wartości, nazwy i kody RGB) oraz gotowe maskowane obrazy, w tym, między innymi, gotowe maskowane powierzchnie.

Niewyrażenie zgody na Warunki, warunki powiązane i polityki, jak również ich nieprzestrzeganie odbiera użytkownikowi prawo do korzystania z ColorUP! i Materiału Dodatkowego.

Tikkurila zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian w narzędziu ColorUP!, Materiale Dodatkowym i powiązanych usługach. Kontynuowanie użytkowania ColorUP! po dokonaniu takich zmian rozumiane jest jako akceptacja zmienionych Warunków. Tikkurila dołoży starań, aby informować użytkowników o zmianach w niniejszych Warunkach.

Wszelkie odniesienia do Tikkurila w niniejszych Warunkach dotyczą Tikkurila Oyj, z siedzibą pod adresem Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finlandia i, w razie konieczności, każdej ze spółek grupy.

Autoryzowane użytkowanie

Użytkownik ma ograniczone i nieprzekazywalne prawo do użytkowania ColorUP! i Materiału Dodatkowego zgodnie z Warunkami.

Użytkownik jest uprawniony do rozpowszechniania i udostępniania za pośrednictwem ColorUP! Materiału Dodatkowego w obecnej formie oraz razem z dokonanymi edycjami Materiału Dodatkowego wyłącznie w osobistych, niekomercyjnych celach.

Użytkownik nie ma jednak prawa:
i) rozpowszechniać Tikkurila ColorUP! ani jego kopii;
ii) sprzedawać, dzierżawić ani udzielać sublicencji na Tikkurila ColorUP! lub Materiał Dodatkowy, ani też przyznawać nikomu praw do ich użytkowania;
iii) dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani w inny sposób analizować kod narzędzia ColorUP! ani żadnej jego części w żadnym celu;
iv) modyfikować ColorUP! ani tworzyć prac od niego pochodnych;
v) usuwać ani zmieniać informacji o prawach autorskich umieszczonych w narzędziu ColorUP! czy Materiale Dodatkowym.

Prawa własności intelektualnej

ColorUP! i Materiał Dodatkowy są chronione ustawodawstwem dotyczącym własności intelektualnej oraz międzynarodowymi traktatami i umowami dotyczącymi praw własności intelektualnej. Tikkurila lub posiadacze praw stron trzecich posiadają prawa do ColorUP! i Materiału Dodatkowego, takiego jak obrazy, czy nazwy i symbole związane z produktami i usługami Tikkurila chronionymi zarówno znakiem handlowym, jak i prawem do wzoru, w formie praw autorskich lub innych. Użytkownikowi nie przyznaje się w sposób dorozumiany ani żaden inny licencji ani prawa do korzystania z własności intelektualnej Tikkurila ani praw stron trzecich (znaków handlowych, wzorów, elementów chronionych prawami autorskimi lub innymi, bądź innych elementów należących do Tikkurila lub strony trzeciej, zawartych w ColorUP! lub Materiale Dodatkowym bądź z nimi związanych) w sposób inny niż wyraźnie wskazany w niniejszych Warunkach.  
Użytkownik przyznaje Tikkurila i stronom trzecim świadczącym na rzecz Tikkurila usługi związane z ColorUP! niewyłączne, bezpłatne i globalne prawo do korzystania z obrazów i innego materiału wysyłanego do ColorUP! w celu wykonania usług, do których narzędzie ColorUP! zostało zaprojektowane. Użytkownik ponosi odpowiedzialność względem Tikkurila za fakt, że wysłany materiał nie narusza żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw stron trzecich oraz że Użytkownik ma prawo wysłać materiał do ColorUP!

Wyłączenie odpowiedzialności

ColorUP! i wszelkie materiały w nim zawarte dostarczane są w obecnym stanie, bez żadnej gwarancji. Tikkurila nie ponosi odpowiedzialności za przerwy ani zakłócenia w dostępności ColorUP!, ani nie ma obowiązku naprawy błędów w ColorUP!. Tikkurila nie ponosi odpowiedzialności za stratę ani zniszczenie materiału wysłanego do ColorUP!. Użytkownik nie ma prawa pociągnąć Tikkurila do odpowiedzialności za standardy jakości ColorUP!, za przydatność ColorUP! do konkretnego celu ani za jego awarię. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż odcienie przedstawione w narzędziu ColorUP! mogą różnić się od rzeczywistych kolorów produktów Tikkurila po ich użyciu.

Tikkurila nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, wynikowe, specjalne czy przypadkowe uszkodzenia, wydatki ani utracone korzyści związane z możliwością użytkowania lub rzeczywistym użytkowaniem ColorUP!, Materiału Dodatkowego lub korzystania z usług z nimi związanych.

Niniejsze Warunki oraz korzystanie z narzędzia ColorUP! i usług z nim związanych podlegają prawu Finlandii, z wyjątkiem postanowień regulujących wybór prawa właściwego, w zakresie dopuszczonym przez prawo lokalne.

Polityka prywatności

Tworząc konto w ColorUP! użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i korzystanie przez Tikkurila z jego danych zgodnie z Polityką Prywatności http://www.tikkurila.pl/Polityka-prywatnosci w celu usprawnienia usług i poprawy komfortu użytkownika. Dane są również gromadzone i używane w celach marketingowych w tym, między innymi, marketingu bezpośredniego. W związku z powyższym Tikkurila może udostępniać dane użytkownika swoim partnerom będącym stronami trzecimi według własnego uznania oraz w razie konieczności. Tikkurila może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności bez uprzedzenia. Tikkurila dołoży starań, aby informować użytkowników o zmianach w Polityce Prywatności.

Dostęp do ColorUP!

Tikkurila zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do aplikacji ColorUP! oraz świadczonych usług powiązanych oraz do wprowadzania technicznych lub innych zmian w trybach jej działania. Tikkurila zachowuje prawo, lecz nie deklaruje obowiązku, do monitorowania wszelkich materiałów przekazywanych Użytkownikowi przez ColorUP! oraz do przeniesienia lub usunięcia materiałów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub w inny sposób naruszające Warunki. W sytuacji dalszego naruszania Warunków, Tikkurila może dezaktywować konto Użytkownika.