Tikkurila
Opis produktu
03.02.2017
 

Tikkurila Maalipesu (Cleaning Detergent)

Rodzaj
Środek czyszczący
Opis
Alkaliczny detergent do oczyszczania i przygotowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych przed malowaniem.
Przykłady zastosowania
Ściany, podłogi, meble, drzwi, płyty budowlane itp. Czyści niemalowane podłoża usuwając brud, tłuszcz, olej, wosk itp. Odpowiedni do czyszczenia twardych i połyskliwych powierzchni przeznaczonych do malowania. Nierozcieńczony środek czyści powierzchnię i tworzy matowe podłoże poprawiając przyczepność nowej powłoki. Nierozcieńczony preparat jest szczególnie zalecany do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni, gdzie wymagana jest duża siła rozpuszczająca, bez ubocznych skutków stosowania agresywnych rozpuszczalników. Powierzchnie lateksowe i matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1 część Tikkurila Maalipesu : 10 części wody lub 1 część Tikkurila Maalipesu : 5 części wody. Uwaga: Produkt nie jest polecany do metalowych pokryć dachowych oraz innych elementów wykonanych z blachy ocynkowanej.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is suitable for exterior walls Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wielkość opakowań
1l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Szczotka, szmatka do czyszczenia, gąbka, mop lub maszyna do czyszczenia podłóg.
Gęstość
ok. 1 kg/l (ISO-2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Nakładać nierozcieńczony środek na twardych i połyskliwych powierzchniach stosując pędzel, gąbkę lub kawałek materiału. Pozostawić środek na kilka minut. Zmyć powierzchnię stosując pędzel i ostrożnie spłukać wodą. Nierozcieńczony środek czyści powierzchnię i tworzy matowe wykończenie zwiększające przyczepność nowej powłoki. Lateksowe i inne powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:10. Rozcieńczony produkt Tikkurila Maalipesu (w stosunku 1:10) może być również użyty jako detergent czyszczący. W przypadku bardzo brudnych powierzchni rozcieńczyć w stosunku 1:5. Zmyć ostrożnie czystą wodą. Nałożyć Tikkurila Maalipesu na małej powierzchni testowej (rozcieńczony lub nierozcieńczony w zależności od użycia). Niektóre powłoki farb mogą zostać uszkodzone w przypadku stosowania zbyt mocnego stężenia detergentu.
Przygotowanie
Chronić szkło i inne podłoża, które mogą zostać uszkodzone przez korozję w związku z wysoką alkalicznością produktu.
Malowanie
Nałożyć Maalipesu na małej powierzchni testowej. Aplikować nierozcieńczony środek na twardych i połyskliwych powierzchniach stosując pędzel, gąbkę lub kawałek materiału. Pozostawić środek na kilka minut. Zmyć powierzchnię stosując pędzel i spłukać wodą. Nierozcieńczony środek czyści powierzchnię i tworzy matowe wykończenie zwiększające przyczepność nowej powłoki. Powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:5. Podczas aplikacji stosować okulary ochronne i maskę. Niektóre powłoki farb mogą zostać uszkodzone w przypadku stosowania zbyt mocnego detergentu.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Niebezpieczeństwo! Zawiera: wodorotlenek potasu; metakrzemian sodu, pięciowodny. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania par. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. Zawiera: <5% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, <5% fosforanów, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Unikać wycieku do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID). ADR/RID klasa 8, grupa pakowania III, UN1719 Chronić przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE
Wartość PH gotowego roztworu: ok. 12.5
-