Tikkurila
Opis produktu
26.10.2015
 

Tikkurila Lumi

Rodzaj
Farba do ścian wewnętrznych
Opis
Wyjątkowo biała i doskonale kryjąca akrylowa farba do wymalowań wewnętrznych ścian pokoi dziennych, sypialni oraz innych podobnych pomieszczeń nienarażonych na zwiększone działanie wilgoci.  Produkt jest odpowiedni do stosowania na tynki cementowo-wapienne, powierzchnie betonowe (malowanie dekoracyjne), szpachlowane, z cegły, na tapety i podłoża drewniane, a także płyty kartonowo-gipsowe, płyty wiórowe i płyty z włókien drzewnych. Tikkurila Lumi jest odpowiednie zarówno na nowe powierzchnie jak i na powierzchnie uprzednio malowane farbami dyspersyjnymi i alkidowymi, po przygotowaniu zgodnie z instrukcją. Nie zaleca się stosowania produktu na takich powierzchniach jak drzwi i meble.

Dostępność:  wybrane sklepy detaliczne.

Przykłady zastosowania
-

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is full-matt Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
AL
Kolory
Farba Tikkurila Lumi może być stosowana jako farba biała lub jako baza do barwienia (jasne kolory off-white).
Stopień połysku
Pełny mat
Wydajność
Podłoża chłonne: 7-9 m2/l. Podłoża niechłonne: 10-12 m2/l.
Wielkość opakowań
0,9l, 2,7l, 9l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Wałek lub metoda natrysku. Krawędzie i kanty mogą być malowane pędzlem.  Do aplikacji natryskowej należy używać dyszy 0.017" - 0.021", przy rozcieńczeniu do 5% objętościowo.
Czasy schnięcia
Pyłosuchość w ok. pół godziny. Kolejna warstwa po ok. 1-2 godzinach.
Odporność na zmywanie
Odporność na szorowanie na mokro zgodnie PN-EN 11998, kl. II (wg PN-ISO 13300).
Odporność chemiczna
Odporny na działanie rozcieńczonych detergentów i słabych rozpuszczalników, np. Benzyny Lakierniczej.
Odporność na wysokie temperatury
Do +85°C, zgodnie z normą ISO 4211-3.
Zawartość części stałych
Ok. 40% (obj.), w zależności od koloru.
Gęstość
Ok. 1,5 kg/l w zależności od koloru (ISO 2811).

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powłoki do malowania muszą być czyste i suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, względna wilgotność powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud i kurz. Wszelkie nierówności, ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto LV. Następnie przeszlifować szpachlówkę i usunąć pył po szlifowaniu. Do gruntowania powierzchni należy użyć podkładu Tikkurila Luja Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem umyć całą powierzchnię, stosując detergent Tikkurila Maalipesu zgodnie z zaleceniami i dokładnie spłukać wodą. Twarde i połyskliwe powierzchnie zmatowić/przeszlifować i usunąć pył. Wszelkie uszkodzenia, ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką Tikkurila Presto LV. Następnie przeszlifować powierzchnię i usunąć pył po szlifowaniu. W razie konieczności do gruntowania powierzchni należy użyć podkładu Tikkurila Luja Universal Primer.
Malowanie
Przed malowaniem farbę dokładnie wymieszać i jeśli to potrzebne rozcieńczyć wodą (nie więcej niż 5%). Nakładać 1-2 razy wałkiem lub natryskiem. Krawędzie i kąty mogą być malowane pędzlem. Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.
Powierzchnie malowane Tikkurila Lumi mogą być ponownie malowane farbami wodorozcieńczalnymi do ścian. Patrz przygotowanie podłoża.
Czyszczenie narzędzi
Usunąć pozostałości farby z narzędzi i myć wodą. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej farby.
Instukcje dot. konserwacji
Czyszczenie nie wcześniej niż miesiąc po zakończeniu malowania.
Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką zwilżoną neutralnym roztworem myjącym (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie czyścić lekko zasadowym roztworem myjącym (pH 8-10). Powierzchnia nie może pozostać wilgotna po czyszczeniu. Rozcieńczać zgodnie ze wskazówkami podanymi przez producenta detergentów.
W normalnych warunkach produkt osiąga odporność i trwałość po upływie miesiąca, do tego czasu powierzchnie muszą być traktowane z ostrożnością. Jeśli powierzchnie wymagają oczyszczenia zaraz po zakończeniu malowania, należy oczyścić je delikatnie miękką szczoteczką lub wilgotną ściereczką.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta Charakterystyki produktu jest dostępna na życzenie klienta. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
VAK/ADR - produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych. Chronić przed mrozem.
-