Tikkurila
Opis produktu
17.09.2018
 

Tikkurila Effect White

Rodzaj
Biała, lateksowa farba do ścian i sufitów
Opis
Biała, wysokiej jakości, matowa, akrylowa farba lateksowa, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola itp.), laboratoriach, obiektach służby zdrowia (szpitale, przychodnie, gabinety, sale zabiegowe, stacje dializ, itp.) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych, także branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością*
 
ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI 
 
• Efekt w 1 dzień – ciesz się długotrwałym efektem eleganckiego, białego wnętrza już po 1 dniu. Super krycie, łatwość aplikacji, szybki czas schnięcia sprawią, że praca zakończy się w ciągu 1 dnia.
• Wysoka siła krycia
• Możliwość wielokrotnego mycia – odporność na szorowanie na mokro – 2 klasa (wg PN-EN 13300:2002)
 
*W przypadku dodatkowych wymagań w odniesieniu do możliwości stosowania produktu w
w/w obiektach prosimy o kontakt z działem technicznym: http://www.tikkurila.pl/doradcy-technologiczni lub pod numerem Infolinii tel. 801-88-99-65.
Przykłady zastosowania
Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych, podłoży betonowych. Tikkurila Effect White może być stosowana do renowacji wcześniej malowanych powierzchni.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
14
m2/l
Kolory
Biała.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
Do 14 m2/l przy jednokrotnym malowaniu.  Uzależniona jest od takich czynników jak: chłonność i tekstura podłoża, metoda aplikacji, użyte narzędzie malarskie.

Wielkość opakowań
3 l; 10 l
Nakładanie
Wałek, pędzel, natrysk.
Czasy schnięcia
W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 godzin. Prace malarskie prowadzić w
temperaturze od +5°C do +25°C. W przypadku malowania w niższej temperaturze lub w warunkach podwyższonej wilgotności czas schnięcia się wydłuży, dlatego należy wydłużyć odstępy między nanoszeniem kolejnych warstw.

Odporność na zmywanie
Odporność na szorowanie na mokro: klasa 2 (wg normy PN-EN 13300:2002); farba rodzaju I (wg normy PN-C 81914:2002)
Gęstość
Max. 1,44 g/cm3
Przechowywanie
3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i luźno z nim związanych elementów. Usunąć pleśń oraz wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby do podłoża za pomocą odpowiednich preparatów. Do wypełnienia ubytków i pęknięć w podłożu oraz wyrównania powierzchni ścian i sufitów należy zastosować odpowiednią szpachlówkę.

Powierzchnie niemalowane:
Świeży tynk lub beton malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Łuszczące się powłoki usunąć, a powierzchnie skredowane oczyścić i zmyć wodą. Ubytki tynku uzupełnić odpowiednią szpachlówką. Całość podłoża zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną:
Farbę wapienną lub klejową usunąć całkowicie. Powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Całość podłoża zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer.

Uwaga: Należy sprawdzić, czy malowany element jest stabilny i spójny np. czy zastosowana gładź/masa szpachlowa po lekkim przetarciu ręką „sypie się” pyli i pozostawia na dłoni wyraźny ślad – to oznacza, że podłoże jest sypkie, niespójne i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit. Na podłożach uprzednio malowanych należy wykonać wymalowanie próbne na małej powierzchni. Uzyskanie pożądanego efektu decyduje o zastosowaniu produktu.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby do 5% wodą.
Nakładanie
Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od chłonności podłoża należy nałożyć 2 warstwy Tikkurila Effect White. Taśmę malarską odkleić natychmiast po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie. Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.

Uwaga: Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro, zgodnie z PN-EN 13300:2002 powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Aby uniknąć różnic w odcieniach, należy używać farby z jednej partii produkcyjnej. Jedno pomieszczenie malować jedną techniką malarską. Należy pamiętać, że powierzchnia pomalowana farbą matową jest bardziej podatna na zadrapania i mechaniczne oddziaływania w porównaniu z powierzchniami malowanymi farbami o większym stopniu połysku.

W niniejszej karcie niemożliwe jest opisanie wszystkich aspektów stosowania produktu. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, prosimy o kontakt z Doradcą Technologicznym.
Lista dostępna http://www.tikkurila.pl/Doradcy-Technologiczni.
Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 2 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1)).  Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt nie jest sklasyfikowany, jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Farbę chronić przed mrozem i bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Opakowanie szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu.
INFORMACJE DODATKOWE
Stopień połysku: Mat [3], zgodmie z PN-EN 13300:2002
Termin ważności: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
-