Tikkurila
Opis produktu
-
 

Tikkurila Makor-Tix Thinner

Rodzaj
Rozcieńczalnik do gruntoemalii na podłoża metalowe Makor-Tix.
Opis
MAKOR-TIX THINNER jest mieszaniną rozpuszczalników organicznych. Ma postać jednorodnej, bezbarwnej cieczy, bez zmętnień i zawiesin. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.
Przykłady zastosowania
-

DANE TECHNICZNE
Wielkość opakowań
0,5 l; 5 l; 10 l
Nakładanie
Wyrób należy dodawać do produktu rozcieńczanego  małymi  porcjami,  stale  mieszając.  Ilość  dodawanego rozcieńczalnika zależy od wymaganej lepkości roboczej wyrobu rozcieńczanego.
Dane techniczne
Lotność w stosunku do eteru etylowego: od 10 do 20
Temperatura zapłonu: min. +23°C
Destylacja: początek destylacji: +80°C
92% produktu powinno się przedestylowad do temperatury +145°C
Gęstość
0,84-0,88 g/cm3
Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nakładanie
Wyrób należy dodawać do produktu rozcieńczanego małymi porcjami, stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od wymaganej lepkości roboczej wyrobu rozcieńczanego.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: ksylen. Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przed drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5°C do +25°C.
-