Tikkurila
Opis produktu
16.01.2018
 

Tikkurila Paneeli Ässä Titan

Rodzaj
Bezbarwny lakier do drewna wewnątrz pomieszczeń
Opis
Wodorozcieńczalny lakier akrylowy do malowania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń. Zawiera nieorganiczny środek ochronny (UV biel tytanowa), który skutecznie filtruje promieniowanie UV – zapewnia długotrwałą ochronę przed ciemnieniem drewna.
Przykłady zastosowania
Panele ścienne i sufitowe, powierzchnie z bali oraz inne powierzchnie drewniane w jasnym odcieniu itp. Lakier Tikkurila Paneeli-Ässä Titan po wyschnięciu posiada bardzo jasny odcień. Nie zaleca się malowania wyrobem powierzchni drewnianych w ciemnym odcieniu.

DANE TECHNICZNE
The paint is semi-matt Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Stopień połysku
Półmat
Wydajność
8 – 12 m2/l na przetarte powierzchnie.

Wielkość opakowań
1l, 3l, 10l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub natrysk.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, powierzchnia osiąga pyłosuchość po upływie 1/2 godziny. Szlifowanie i nakładanie kolejnej warstwy po upływie 2-3 godzin. Powierzchnię można użytkować następnego dnia. Do tego czasu należy unikać czyszczenia oraz dużego nacisku na lakierowanej powierzchni.  Lakierowana powierzchnia osiąga całkowitą twardość po 1 miesiącu.
Zawartość części stałych
24%
Gęstość
1 kg/l (ISO 2811)
Przechowywanie
Chronić przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie przeznaczone do lakierowania muszą być suche, a temperatura powietrza nie może być niższa niż +10°C,
przy wilgotności względnej powietrza 30 - 80%.
Przygotowanie
Surowe powierzchnie drewniane:
Usunąć całkowicie brud i pył z podłoża surowego drewna. W razie konieczności zeszlifować powierzchnię. Delikatnie zwilżyć powierzchnię drewna, pozostawić do wyschnięcia, a następnie zeszlifować.

Powierzchnie wcześniej lakierowane:
Zmyć podłoże za pomocą detergentu czyszczącego Tikkurila Maalipesu i spłukać dokładnie wodą. Usunąć słabo przylegającą powłokę lakieru za pomocą szlifierki. Traktować jak surową powierzchnię drewnianą.
Rozcieńczanie
Woda.
Nakładanie
Wymieszać lakier bezpośrednio przed lakierowaniem oraz od czasu do czasu podczas aplikacji. Ważne jest, aby biel tytanowa i środek matujący były równomiernie rozprowadzone i dokładnie wymieszane w wyrobie. Rozcieńczyć lakier wodą, jeżeli istnieje taka konieczność.
Nakładać 2 warstwy wzdłuż słojów drewna. W celu uniknięcia przegrubienia należy wykonywać pociągnięcia pędzla na całej długości elementu, pokrywając całą powierzchnię równomiernie. Delikatnie zeszlifować powierzchnię po aplikacji pierwszej warstwy lakieru.

Renowacja powierzchni:
Powierzchnie uprzednio lakierowane Tikkurila Paneeli-Ässä Titan mogą być ponownie lakierowane tym samym lub podobnym wodorozcieńczalnym lakierem.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej produktu.
Konserwacja
Najwcześniej 1 miesiąc po aplikacji lakieru można czyścić powierzchnię neutralnym detergentem (pH 6-8) używając miękkiej szczotki, gąbki lub szmatki. Nie należy pozostawiać powierzchni wilgotnej. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone detergentem o lekkim odczynie alkalicznym (pH 8-10) przy użyciu szmatki, mopa lub gąbki. Dokładnie spłukać powierzchnię.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).
-