Tikkurila
Opis produktu
15.11.2018
 

Tikkurila Panssari Akva

Rodzaj
Farba do dachów i elewacji.
Opis
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do zewnętrznych powierzchni metalowych.

Dostępność:   wybrane sklepy detaliczne.
Przykłady zastosowania
Do malowania dachów i ścian blaszanych oraz konstrukcji stalowych, takich jak rynny, rury spustowe, blachy ochronne, okapowe, parapety itd. Nadaje się do bezpośredniej aplikacji na powierzchnie pokryte uprzednio farbami alkidowymi lub akrylowymi oraz blachy stalowe powlekane w technologii przemysłowej (powłokami PVC, PURAL, akrylowymi, PE). Nowe powierzchnie ocynkowane, aluminiowe i stalowe muszą zostać zagruntowane produktem Tikkurila Rostex Super Akva lub Tikkurila Rostex Super. Powierzchnie aluminiowe przed gruntowaniem muszą zostać zmatowione.

DANE TECHNICZNE
The paint is semi-matt Produkt wodorozcieńczalny
Kolory
Możliwość barwienia na kolory z karty kolorów Tikkurila Roof Paints, większość kolorów z karty Tikkurila Wooden Facades.
Stopień połysku
Półmat
Wydajność
Ok. 8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu (dla natrysku przy jednokrotnym przemalowaniu grubość warstwy mokrej wynosi ok. 100-125 μm).
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub natrysk. Do natrysku należy stosować dysze wysokociśnieniowe 0,013" - 0,017" (kąt nominalny 40°-50°), w razie potrzeby rozcieńczyć maks. 10%. poj.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
1-3 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.
Zawartość części stałych
Ok. 40% obj.
Gęstość
Ok. 1,0 kg/l, ISO 2811
Przechowywanie
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha, a jej temperatura wyższa niż otaczającego powietrza. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza, malowanej powierzchni
i farby musi być wyższa niż +5°C, natomiast wilgotność względna powietrza musi być niższa niż 80%. Wilgotność względna powietrza, temperatura i prędkość wiatru wpływają znacząco na prędkość wysychania.
Temperatura powierzchni nie może wynosić więcej niż +40°C w celu uniknięcia zbyt szybkiego odparowywania wody. Może to powodować powstawanie porów w powłoce malarskiej, utratę przyczepności, występowanie pęcherzyków itp.
W przypadku malowania konserwacyjnego należy unikać takich warunków ze względu na szybkie wysychanie farby (wysokiej temperatury i silnego wiatru). Kiedy powierzchnia pomalowana farbą Tikkurila Panssari Akva zbyt szybko podsycha można w pewnym stopniu wydłużyć czas otwarty farby poprzez jej rozcieńczenie wodą w maksymalnej proporcji 10%. Nadmierne rozcieńczenie oraz malowanie w niekorzystnych warunkach może spowodować występowanie zacieków.
Należy zaplanować prace malarskie w taki sposób, aby powłoka zdążyła obeschnąć przed opadnięciem wieczornej rosy. Unikać malowania w razie istotnego ryzyka wystąpienia opadów.
Przygotowanie
Powierzchnie uprzednio malowane/powlekane w technologii przemysłowej:
Oczyścić ewentualne miejsca korozji (obrabiać do stopnia St2). Usunąć łuszczącą się, starą powłokę farby skrobakiem lub drucianą szczotką. Następnie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do malowania z brudu, tłuszczu, oleju, wosku itp.
przy pomocy środka myjącego Tikkurila Panssaripesu (zgodnie z instrukcją stosowania produktu). Spłukać starannie powierzchnię, najlepiej myjką ciśnieniową. Zagruntować oczyszczoną powierzchnię metalową gruntem
Tikkurila Rostex Super Akva lub Tikkurila Rostex Super.

Niemalowane powierzchnie ocynkowane, stalowe i aluminiowe:
Nowe elementy z blachy ocynkowanej zaleca się malować najwcześniej po upływie jednego roku użytkowania. Najlepszą przyczepność osiąga się na wyblakłych, mechanicznie lub chemicznie zszorstkowanych powierzchniach ocynkowanych.
Ewentualne miejsca korozji uprzednio oczyścić do stopnia St2. Jeżeli na powierzchni występuje tzw. biała rdza, należy ją usunąć za pomocą drucianej szczotki lub w drodze szlifowania. Usunąć z powierzchni brud, sole wodorozcieńczalne, tłuszcz i oleje przy pomocy środka myjącego Tikkurila Panssaripesu i szczotki. Spłukać starannie wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Przed malowaniem należy zapewnić szorstkość powierzchni aluminiowych.
Zagruntować jednorazowo powierzchnie ocynkowane oraz obrobione na szorstko powierzchnie aluminiowe i stalowe gruntem antykorozyjnym Tikkurila Rostex Super Akva lub Tikkurila Rostex Super.

Powierzchnie powlekane w technologii przemysłowej:
Przed malowaniem należy określić typ, stan i przyczepność oryginalnej powłoki. Należy sprawdzić instrukcje producenta powłoki dot. malowania renowacyjnego i potrzebę użycia oddzielnego gruntu.
Więcej informacji zawarte jest na stronie www.tikkurila.com
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Na przygotowaną powierzchnię (patrz: Przygotowanie podłoża) należy nakładać farbę Tikkurila Panssari Akva 1-2 dwa razy w taki sposób by osiągnąć na sucho zalecaną grubość w przedziale między 50-80 µm. Należy zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego rodzaju pędzla. Profilowane powierzchnie dachówkowe zaleca się malować metodą natryskową.

Malowanie renowacyjne:
Powierzchnie pomalowane Tikkurila Panssari Akva mogą zostać przemalowane tym samym produktem.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej farby.
Instukcje dot. konserwacji
Powierzchnie mogą być czyszczone najwcześniej po 1 miesiącu od pomalowania alkalicznym środkiem. Po umyciu powierzchnię spłukać i pozostawić do wyschnięcia.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zawiera: 2,4,7,9-tetrametylodec-5-yn-4,7-diol, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu (IPBC). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Karta Charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.
-