Tikkurila
Opis produktu
07.10.2011
 

Tikkurila Spakkeli Wood Putty - Wodorozcieńczalna szpachlówka do drewna

Rodzaj
Wodorozcieńczalna szpachlówka do drewna.
Opis
Specjalna wodorozcieńczalna szpachlówka do drewna, do zastosowania wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania
Drzwi, futryny, panele drewniane ścian i sufitów.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: paca Chronić przed mrozem Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Kolory
Sosna, sosna ciemna, brzoza, brzoza ciemna, dąb, dąb ciemny, buk, mahoń, biała.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
10-12 m2/l na warstwę. Grubość pojedynczej powłoki w stanie mokrym wynosi ok. 80-100 µm, po wyschnięciu ok. 30-40 µm. Wydajność może ulec widocznemu zmniejszeniu przy malowaniu podłoży surowych i porowatych. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury, porowatości i zawartości wilgoci w podłożu.
Wielkość opakowań
0,5 l
Nakładanie
Kielnia lub łopatka do wygładzania. 
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50%, przy płytkich wypełnieniach, utwardzenie następuje po upływie 4 godzin. Głębokie wypełnienie - po ok. 24 godzinach.
Zawartość części stałych
Ok. 67%
Gęstość
1,8 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Podłoże suche i czyste. Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
Przygotowanie
Usunąć pył i kurz z podłoża oraz luźno przylegające części powierzchni.
Malowanie ubytków
Nakładać szpachlówkę za pomocą łopatki lub kielni. W razie konieczności rozcieńczyć wyrób wodą. Duże ubytki drewna wypełniać warstwami(2-3 razy).
Po nałożeniu szpachli podłoże wypiaskować i dokładnie usunąć pył. Powierzchnia powinna być następnie pomalowana produktami Tikkurila Pirtti Interior Wood Stain lub Tikkurila Dicco Lacquer Stain. Można zastosować również lakier np. Tikkurila Kiva Panel Lacquer.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 10%.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Zachować ostrożność podczas aplikacji, unikać długotrwałego kontaktu ze skórą. Szpachlówkę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania należy oddać do recyklingu lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem.
-