Tikkurila
Opis produktu
21.09.2017
 

Tikkurila Valtti Akvacolor

Rodzaj
Wodorozcieńczalny impregnat do drewna
Opis
Wodorozcieńczalny, półprzezroczysty impregnat do zewnętrznych powierzchni drewnianych, przygotowany na bazie naturalnych olejów. Dostępny w wielu atrakcyjnych kolorach.  Tikkurila Valtti Akvacolor wnika w drewno i podkreśla jego naturalne piękno, opóźniając jednocześnie niekorzystne skutki wpływu wilgoci i czynników atmosferycznych.

Dostępność: wybrane sklepy detaliczne.
Przykłady zastosowania
Okładziny i elewacje drewniane, deski, ogrodzenia. Nowe drewniane lub uprzednio bejcowane powierzchnie. Stosowany na zewnętrzne powierzchnie z bali, gładkie i cięte powierzchnie drewniane, drewno impregnowane metodami przemysłowymi oraz poddane obróbce termicznej.

DANE TECHNICZNE
Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
EP
Kolory
Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes oraz Tikkurila Deco Grey. Zaleca się używanie produktu zabarwionego. Ostateczny
kolor będzie zauważalny po wyschnięciu podłoża.
Stopień połysku
Niezindentyfikowany
Wydajność
Powierzchnie gładkie: 8-12 m2/l na warstwę.
Powierzchnie drewna ciętego: 4-8 m2/l na warstwę. Rzeczywista chłonność jest uzależniona od wielu czynników takich jak: tekstura, porowatość i zawartość wilgoci w podłożu.
Wielkość opakowań
0,9l; 2,7l; 9l; 18l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub metoda natrysku. Do natrysku bezpowietrznego należy zastosować dyszę 0.009" - 0,013".
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Powierzchnia sucha w dotyku po 2-3 godzinach, nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia. Unikać wpływu czynników mechanicznych przez pierwsze kilka dni po malowaniu. 
Zawartość części stałych
Ok. 22% w zależności od koloru
Gęstość
1,0 kg/l (ISO 2811)
Przechowywanie
Chronić przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powłoki przed aplikacją muszą być suche, zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%, temperatura powietrza, podłoża i produktu przynajmniej +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Najlepsze warunki malowania występują przy łagodnej, lekko zachmurzonej, lecz bezdeszczowej pogodzie i temperaturze w przedziale +10 - +20°C.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane:
Podłoże należy oczyścić z brudu i kurzu oraz innych elementów luźno z nim związanych przy pomocy szczotki. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie produktu Tikkurila Homeenpoistotabletti. Gruntowanie podłoża należy przeprowadzić na możliwie najwcześniejszym etapie konstrukcji, przy pomocy Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus. Chronić rośliny przed zachlapaniem.

Powierzchnie pokryte produktem półprzezroczystym:
Usunąć elementy luźno związane z podłożem i zszarzałą warstwę drewna przy pomocy drapaka i/lub stalowej szczotki. W razie potrzeby powierzchnię zainfekowane pleśnią zmyć
za pomocą odpowiednich środków zgodnie z instrukcją stosowania. Zagruntować przy pomocy Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus. Jeśli na powierzchni drewna utrzymuje się wyraźna warstwa połysku należy ją usunąć lub dokładnie zmatowić podłoże.

Okładziny drewniane, deskowane ściany zewnętrzne, listwy mocujące itp. powinny być przymocowane elementami nierdzewnymi. Nie zaleca się stosowania Tikkurila Valtti Akvacolor
do użytku ze szpachlówką na bazie oleju lnianego. Nieosadzające się środki satynujące wysokiej jakości, które tworzą warstwę ochronną powinny być stosowane zgodnie z instrukcją producenta. Należy szczególnie ostrożnie przeprowadzić obróbkę wstępną takich gatunków drewna jak dąb, teak, cedr, jodła Douglasa, mahoń i idigbo, które zawierają oleje i taniny rozpuszczalne w wodzie. Substancje te mogą wpłynąć negatywnie na proces schnięcia i utwardzania lub osłabić przyczepność powłok powierzchniowych.
Gruntowanie
Na możliwie najwcześniejszym etapie konstrukcji należy nałożyć warstwę gruntu Tikkurila Valtti Guard lub Tikkurila Valtti Guard Plus na wszystkie zewnętrzne powierzchnie drewniane, które nie były wcześniej przygotowywane lub impregnowane próżniowo odpowiednim preparatem zabezpieczającym. Należy szczególnie obficie
nakładać w miejscach zakończenia słoi i zakończeń drewna.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
W celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach należy przed malowaniem zapewnić odpowiednią ilość zakolorowanego produktu zmieszanego w jednym pojemniku. Wymieszać dokładnie Tikkurila Valtti Akvacolor przed użyciem oraz okresowo w czasie aplikacji. Malować równomiernie i ciągle na całej długości bali lub kilku desek, aby uniknąć nakładania się warstw.

Należy nałożyć dwie cienkie warstwy produktu. Do ochrony nowych powierzchni drewnianych stosować zawsze produkt barwiony.

Należy sprawdzić kondycję powierzchni malowanej i w razie potrzeby dokonać koniecznych konserwacji. Na trwałość konserwacji mają wpływ: lokalizacja i warunki atmosferyczne. Sprawdzić kondycję drewna przed nałożeniem powłoki. Więcej informacji: http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces

Czyszczenie narzędzi
Czyścić za pomocą wody z mydłem natychmiast po użyciu, następnie spłukać wodą. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej produktu.
Konserwacja

Pomalowane powierzchnie muszą być traktowane ostrożnie, ponieważ w normalnych warunkach produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość
po ok. 4 tygodniach od pomalowania. Wkrótce po pomalowaniu powierzchnia może być lekko czyszczona miękką szczotką, wilgotną ściereczką lub mopem. Brudne powierzchnie mogą być
czyszczone najwcześniej po 1 miesiącu od pomalowania alkalicznym środkiem. Po umyciu powierzchnię spłukać i pozostawić do wyschnięcia.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r - 130 g/l. Produkt zawiera maksymalnie 130 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawiera: butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu i bis(2-etyloheksanian) kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Produkt nie może przedostać się do kanalizacji, systemów wodnych i gleby. Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Uwaga! Ryzyko samozapłonu zużytych czyściw, papierowych ręczników itp. Zanieczyszczone materiały mogą po kilku godzinach wywołać pożar, dlatego należy przed usunięciem namoczyć je w wodzie i przechowywać w zamkniętym, metalowym pojemniku. Puste opakowania jak i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Należy dokładnie zamykać opakowania z produktem. Właściwości produktu po otworzeniu puszki mogą ulec zmianie, dlatego należy zużyć produkt w tym samym sezonie.
INFORMACJE DODATKOWE
Połysk zbliżony do matu.  Na stopień połysku będą mieć wpływ gatunek i stopień przygotowania drewna.
-