Tikkurila
Opis produktu
24.10.2011
 

Tikkurila Valtti Akvacolor

Rodzaj
Wodorozcieńczalny impregnat do drewna
Opis
Wodorozcieńczalny, matowy, półprzezroczysty impregnat koloryzujący do powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.

Dostępność: wybrane sklepy detaliczne.
Przykłady zastosowania
Konstrukcje drewniane: elementy konstrukcyjne, elewacje, ogrodzenia, meble ogrodowe, altany, mała architektura ogrodowa, itp.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt The paint is water-borne Tool: spray Tool: brush Käyttöolosuhteet Paint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
4
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l
Baza
EP
Kolory
Kolory z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes. Ostateczny odcień będzie uzależniony od gatunku drewna oraz pierwotnego koloru podłoża. Tikkurila Valtti Akvacolor w wersji bezbarwnej nie jest polecany do użytku zewnętrznego w miejscach narażonych na szczególnie silne działanie promieni słonecznych.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
Powierzchnie gładkie: 8-12 m2/l na warstwę. Powierzchnie chropowate: 4-8 m2/l na warstwę. 
Rzeczywista chłonność jest uzależniona od wielu czynników takich jak: tekstura, porowatość i zawartość wilgoci w podłożu.
Wielkość opakowań
0,9l; 2,7l; 9l
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub metoda natrysku. Do natrysku bezpowietrznego: użyć dyszy 0,009" - 0,013".
Najodpowiedniejszymi narzędziami do aplikacji Tikkurila Valtti Akvacolor są pędzle poliestrowe i nylonowe.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Sucha w dotyku po 2-3 godzinach, nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas schnięcia. Unikać wpływu czynników mechanicznych przez pierwsze kilka dni po malowaniu. 
Zawartość części stałych
Ok. 22% w zależności od koloru
Gęstość
1, 0 kg/l, wg normy ISO 2811
Przechowywanie
Chronić przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powłoki przed aplikacją musza być suche, zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%, temperatura powietrza powyżej +5 C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie muszą być czyste, suche, odtłuszczone, bez plam olei, wosku, luźnych części powłoki i innych zanieczyszczeń. Uzupełnić pęknięcia, łączenia, dziury po gwoździach itp. dobrej jakości szpachlówką do drewna. Błyszczące, wcześniej impregnowane i szpachlowane powłoki należy dokładnie zeszlifować i wyrównać w celu zapewnienia dokładnego wchłaniania się Tikkurila Valtti Akvacolor w powierzchnię
drewna. Należy upewnić się, że okładziny drewniane, elementy konstrukcyjne, dekoracyjne itp. są odpowiednio przymocowane za pomocą nierdzewnych gwoździ lub wkrętów. Tikkurila Valtti Akvacolor nie jest zalecany do użytku z pokostem lnianym. Szczególną uwagę, w odniesieniu do przygotowania podłoża, należy zwrócić na takie gatunki drewna jak: dąb, teak, cedr, daglezja zielona, mahoń, indigbo itp., które zawierają olej i wodę, rozpuszczalne taniny, które mogą mieć wpływ na wysychanie, proces twardnienia lub przyczepność powłoki do podłoża.
Gruntowanie
Tikkurila Valtti Guard powinien być stosowany na całą powierzchnię zewnętrzną drewna, które nie zostało wstępnie przygotowane lub impregnowane próżniowo odpowiednim preparatem zabezpieczającym. Tikkurila Valtti Guard należy nałożyć według wytycznych zawartych w karcie technicznej tego produktu.
Rozcieńczanie
Na możliwie najwcześniejszych etapach konstrukcji należy nałożyć warstwę gruntu Tikkurila Valtti Guard na wszystkie zewnętrzne powierzchnie drewna, które nie były wcześniej przygotowywane, ani impregnowane próżniowo przy pomocy środka do konserwacji drewna. Należy szczególnie obficie nakładać na w miejscach zakończenia słoi i zakończeń drewna.
Malowanie
Wymieszać dokładnie przed i w trakcie aplikacji. Nakładać dwie warstwy Tikkurila Valtti Akvacolor na całą powierzchnię, zgodnie z kierunkiem włókien drewna. Nałożyć obficie na końce desek. Chronić rośliny przed zachlapaniem Tikkurila Valtti Akvacolor oraz Tikkurila Valtti Guard.
Czyszczenie narzędzi
Czyścić za pomocą wody z mydłem natychmiast po użyciu. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej produktu.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r - 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: oktanian kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać zanieczyszczenia skóry. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych obszarach. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Produkt nie może przedostać się do kanalizacji, systemów wodnych i gleby. Niewykorzystany produkt oraz wysuszone odpady lakieru muszą być usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi produktów niebezpiecznych. należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Suche, puste opakowania mogą być oddane do odzysku.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. VAK/ADR – Produkt jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.
-