Tikkurila
Opis produktu
11.02.2016
 

Tikkurila Everal Aqua Semi Matt [40]

Rodzaj
Emalia akrylowa do wnętrz i na zewnątrz.
Opis
Uniwersalna, półmatowa emalia akrylowa o wysokiej trwałości, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dostępna w szerokiej gamie kolorów (ponad 13 tysięcy).  Produkt przeznaczony do malowania wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni drewnianych, płyt wiórowych i uprzednio zagruntowanych podłoży metalowych, jak również do powierzchni: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium, miedzi. plastikowych, szklanych, glazury - po uprzednim przygotowaniu podłoża. Emalia może być również stosowana do malowania lamperii na tynkach wewnętrznych, jak również do renowacyjnego malowania podłoży pokrytych wcześniej farbami alkidowymi.
TIKKURILA EVERAL AQUA SEMI MATT [40] posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Przykłady zastosowania
Malowanie mebli, drzwi, futryn, okien, mebli ogrodowych, lamperii wewnątrz pomieszczeń, kaloryferów, itp.

DANE TECHNICZNE
The paint is semi-matt Tool: roller Tool: spray Tool: brush Paint must be protected from freezing
The coverage of the paint on rough surfaces
8
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
10
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Kolory z kart kolorów Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS i RAL. Informacja o kolorach do zastosowania zewnętrznego dostępna w systemie kolorowania.

Stopień połysku
Półmat
Wydajność
8 – 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, w zależności od chłonności podłoża i użytego narzędzia malarskiego.
Wielkość opakowań
0,45 l; 0,9 l; 2,7 l
Nakładanie

Pędzel, wałek, natrysk. Warunki natrysku hydrodynamicznego:

- dysza: 0,013” – 0,015”

- rozcieńczenie: 0 – 5 %


Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.

Czasy schnięcia
Pyłosuchość po 1 godzinie, nakładanie kolejnej warstwy TIKKURILA EVERAL AQUA SEMI MATT [40] po min. 6 godzinach. Całkowite utwardzenie powłoki następuje po 2-3 dniach.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być min. o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Producent nie odpowiada za złą jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceń.

Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.
Przygotowanie
Nowe powierzchnie drewniane - malować zawsze dwukrotnie – traktując pierwszą warstwę jako podkład, podczas malowania elementów na zewnątrz jako podkład stosować TIKKURILA VALTTI GUARD.

Powierzchnie metalowe: w pomieszczeniach o dużej wilgotności oraz znajdujące się na zewnątrz pomieszczeń zagruntować za pomocą TIKKURILA EVERAL CORROSTOP.

Pozostałe podłoża: z aluminium, miedzi, drewnopochodne, plastikowe, szklane oraz glazurę należy zszorstkować, a następnie zagruntować Tikkurila Otex Adhesion Primer przed nałożeniem emalii nawierzchniowej.

Powierzchnie uprzednio malowane: zmyć za pomocą odpowiednich preparatów usuwających wszelkie zanieczyszczenia ograniczające przyczepność emalii. Całość spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności wyrównać powierzchnię z pomocą szpachlówki i po wyschnięciu przeszlifować. Twarde i błyszczące podłoże należy zmatowić.
UWAGA!
W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowania próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. Wszystkie podłoża malowane gruntami TIKKURILA EVERAL CORROSTOP, TIKKURILA OTEX ADHESION PRIMER oraz impregnatem TIKKURILA VALTTI GUARD przemalowywać po 24 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy.
Rozcieńczanie
W razie konieczności rozcieńczyć wodą w ilości do 5%.
Nakładanie
Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać. Nakładać 1-2 warstwy wałkiem, pędzlem lub metodą natrysku.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu.
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat.A/d. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. 130 g/l.
Kat.A/b. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. 100 g/l.
Produkt zawiera poniżej 100 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).
INFORMACJE DODATKOWE
UWAGA: na stopień połysku może mieć wpływ intensywność wybranego koloru i grubość powłoki


-