Tikkurila
Opis produktu
01.01.2010
 

Ecofix

Rodzaj
Klej do tapet
Opis
Ecofix jest wodorozcieńczalnym, gotowym do użytku klejem do tapet produkowanym na bazie skrobi i dyspersji poliwinylowej.
Przykłady zastosowania
Klej ECOFIX przeznaczony jest do klejenia tapet z włókna szklanego, papierowych i winylowych wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do pomieszczeń "mokrych".

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
175 g
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
250 g
m2/l
Kolory
Biały
Wydajność
- tapeta z włókna szklanego: 250 g/m2
- tapeta papierowa i winylowa: 175 g/m2
Wielkość opakowań
2kg; 5kg; 16kg
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk. Zaleca się stosowanie narzędzi malarskich ANZA.
Gęstość
ok. 1030 kg/m³
Przechowywanie
Produkt chronić przed zamarzaniem. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do
+25 stopni C.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie powinny być suche, temperatura powietrza i powierzchni malowanej co najmniej +5°C, a wilgotność powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnia przeznaczona do klejenia musi być sucha, czysta i równa.
Gruntowanie
Powierzchnie chłonne zagruntować klejem ECOFIX zmieszanym z wodą w proporcjach 1:1. Stare, osypujące się warstwy farby usunąć i zmyć.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć do 30% wodą.
Nakładanie
Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Do klejenia tapet papierowych użyć kleju rozcieńczonego z wodą w ilości 30%. Nie nakładać kleju na więcej niż dwie szerokości tapety. Do klejenia tapet z włókna szklanego używać kleju nierozcieńczonego.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu pracy. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej kleju.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu kleju należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się one do użytkowania.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste puszki należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym, posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +25 stopni C.
INFORMACJE DODATKOWE
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
pH: ok. 7
Temperatura wrzenia: 100 stopni C

Produkt posiada Atest Higieniczny.
-