Tikkurila
Opis produktu
20.04.2015
 

Tikkurila Harmony

Rodzaj
Akrylowa farba lateksowa do wnętrz
Opis
Akrylowa farba lateksowa do malowania powierzchni wewnątrz pomieszczeń.
Przykłady zastosowania
Do wymalowań wewnętrznych na powierzchniach płyt kartonowo-gipsowych, betonu (malowanie dekoracyjne),cegieł, gipsu, drewna, tapety, płyt pilśniowych, płyt wiórowych i podobnych podłożach. Nadaje się do powierzchni nowych i uprzednio malowanych, jak również do powierzchni uprzednio malowanych farbą alkidową zgodnie z instrukcją stosowania. Nie nadaje się do malowania drzwi i mebli.Można ją stosować do malowania sufitów i ścian w pomieszczeniach mieszkalnych: sypialniach i pokojach dziecięcych, a także w holach i innych podobnych suchych pomieszczeniach.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is full-matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Pełny mat
Wydajność

Na powierzchniach chłonnych: 7 - 9 m2/l.

Na powierzchniach niechłonnych: 10 - 12 m2/l.

Wielkość opakowań
0,9l; 2,7l; 9l
Nakładanie

Wałek, pędzel lub natrysk. Przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego, należy użyć dyszy o parametrach 0,017"-0,021".

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza poniżej 50% zazwyczaj farba osiąga suchość dotykową po upływie 0,5 godziny.  Nakładanie kolejnej warstwy po 1-2 godzinach.

Gęstość
Ok. 1,3 kg/l w zależności od koloru (ISO 2811).

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane powinny być czyste i suche, temperatura powietrza co najmniej +5°C, a wilgotność powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane:
Usunąć brud i kurz z niemalowanej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia, ubytki i pęknięcia należy zaszpachlować odpowiednią szpachlówką. Następnie zeszlifować szpachlówkę i usunąć kurz po szlifowaniu. Zagruntować farbą Tikkurila Feelings Universal Primer.

Powierzchnie uprzednio malowane:
Umyć całą powierzchnię przed malowaniem za pomocą środka czyszczącego Tikkurila Maalipesu, a następnie przemyć delikatnie wodą. Pozostawić do wyschnięcia. Zeszlifować powierzchnię i usunąć kurz po szlifowaniu. Ubytki i pęknięcia wypełnić odpowiednią szpachlówką, a następnie zeszlifować i usunąć pył. Jeśli konieczne, przed malowaniem zagruntować przy użyciu Tikkurila Feelings Universal Primer.
Rozcieńczanie
Woda.
Malowanie
Wyrób dokładnie wymieszać przed malowaniem; jeśli to konieczne rozcieńczyć wodą. Nałożyć 1-2 warstwy produktu na całej powierzchni za pomocą wałka, pędzla lub natrysku. Przed przystąpieniem do malowania należy zakolorować dostateczną ilość farby z jednej partii produkcyjnej, w celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach powłoki malarskiej.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu pracy. Do usuwania zaschniętej farby z narzędzi malarskich należy użyć odpowiedniego środka czyszczącego.
Instukcje dot. konserwacji
Najwcześniej 1 miesiąc po zastosowaniu można czyścić powierzchnię używając suchej szczotki, mopa lub ściereczki. Bardzo brudne powierzchnie mogą być czyszczone neutralnym detergentem (pH 8-10) przy użyciu wilgotnej szczotki, mopa lub ściereczki. Delikatnie spłukać powierzchnię po myciu.

Produkt osiągnie ostateczną twardość i wytrzymałość w normalnych warunkach po 1 miesiącu, dlatego też do tego czasu trzeba obchodzić się z pomalowaną powierzchnią odpowiednio delikatnie. Jeśli powierzchnia ma być czyszczona od razu po malowaniu, należy użyć miękkiej szczotki, ściereczki lub mopa.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/a. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 30 g/l. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nosić rękawice ochronne. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Należy zachować ostrożność, unikać dłuższego kontaktu ze skórą i wdychania mgiełki preparatu podczas aplikacji natryskowej. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem.
-