Tikkurila
Opis produktu
01.07.2012
 

Tikkurila Panssari Akva

Rodzaj
Farba do dachów i elewacji.
Opis
Wodorozcieńczalna farba akrylowa do metalowych powierzchni z blachy dachowej i elewacji. Nadaje się do bezpośredniej aplikacji na powierzchnie pokryte uprzednio farbami żywicowymi lub akrylowymi oraz blachy stalowe powlekane w technologii przemysłowej (PVC, PURAL, POLIESTER, AKRYL, PVDF).

Zalety:
  • Bardzo dobra elastyczność.
  • Doskonała trwałość połysku i koloru.

Dostępność:
  wybrane sklepy detaliczne.
Przykłady zastosowania
Do malowania dachów i ścian blaszanych oraz konstrukcji stalowych, takich jak rynny, rury spustowe, blachy ochronne, okapowe, parapety, itp.

DANE TECHNICZNE
The paint is semi-matt Produkt wodorozcieńczalny
Kolory
Biały i wybrane kolory z kart kolorów Tikkurila, NCS i RAL
Stopień połysku
Półmat
Wydajność
Ok. 8 m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Dla natrysku przy jednokrotnym przemalowaniu grubość mokrej powłoki wynosi ok. 100-125 μm.
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel lub natrysk. Do natrysku należy stosować dysze wysokociśnieniowe 0,013" - 0,017" (kąt nominalny 40°-50°), w razie potrzeby rozcieńczyć maks. 10%. poj.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
1-3 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.
Zawartość części stałych
Ok. 40%
Gęstość
Ok. 1,0 kg/l, ISO 2811
Przechowywanie
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
W czasie nakładania i wysychania farby temperatura powietrza, malowanej powierzchni i farby musi być wyższa niż +5°C, natomiast względna wilgotność powietrza musi być niższa niż 80%. Względna wilgotność powietrza, temperatura i prędkość wiatru wpływają znacząco na prędkość wysychania.
Temperatura powierzchni nie może wynosić więcej niż +40°C w celu uniknięcia zbyt szybkiego odparowywania wody. Może to powodować powstawanie porów w powłoce malarskiej, utratę przyczepności, występowanie pęcherzyków itp. Panujące warunki należy monitorować w szczególności w przypadku malowania konserwacyjnego powłoki PVDF ze względu na szybkie wysychanie farby (w przypadku wysokiej temperatury i silnego wiatru).

Zaplanować prace malarskie w taki sposób, aby powłoka zdążyła obeschnąć przed opadnięciem wieczornej rosy. Unikać malowania w razie istotnego ryzyka wystąpienia opadów.
Przygotowanie
Powierzchnie malowane/powlekane w technologii przemysłowej:
Oczyścić ewentualne miejsca korozji (obrabiać do stopnia St2). Usunąć łuszczącą się starą powłokę farby
skrobakiem lub drucianą szczotką. Następnie oczyścić powierzchnię przeznaczoną do malowania z brudu, tłuszczu, oleju, wosku itp. przy pomocy środka myjącego Tikkurila Pannssaripesu (zgodnie z instrukcją stosowania produktu). Spłukać starannie powierzchnię najlepiej myjką ciśnieniową (preferowana ciepła woda). Zagruntować oczyszczoną powierzchnię metalową antykorozyjnym gruntem Tikkurila Rostex Super Akva.

Niemalowane powierzchnie ocynkowane, stalowe i aluminiowe:
Nowe elementy z blachy ocynkowanej zaleca się malować najwcześniej po upływie jednego roku użytkowania.
Ewentualne miejsca korozji uprzednio oczyścić do stopnia St2. Jeżeli na powierzchni występuje tzw. biała rdza,usunąć za pomocą drucianej szczotki lub w drodze szlifowania. Usunąć z powierzchni brud, sole wodorozcieńczalne,
tłuszcz i oleje przy pomocy środka myjącego Tikkurila Panssaripesu i szczotki. Spłukać starannie wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Przed malowaniem należy zapewnić szorstkość powierzchni aluminiowych. Zagruntować
jednorazowo powierzchnie ocynkowane oraz obrobione na szorstko powierzchnie aluminiowe i stalowe gruntem antykorozyjnym Tikkurila Rostex Super Akva.
Rozcieńczanie
Kiedy powierzchnia pomalowana farbą Tikkurila Panssari Akva zbyt szybko podsycha można w pewnym stopniu wydłużyć czas otwarty farby poprzez jej rozcieńczenie wodą w maksymalnej proporcji 10%. Nadmierne rozcieńczenie oraz malowanie w niekorzystnych warunkach może spowodować występowanie zacieków.
Malowanie
Na przygotowaną powierzchnię (patrz Przygotowanie podłoża) farbę Tikkurila Panssari Akva należy nakładać 1-2 dwa razy w taki sposób by osiągnąć na sucho zalecaną grubość w przedziale miedzy 50-80 μm.
Profilowane powierzchnie dachówkowe zaleca się malować metodą natryskową.
Uwaga! Nie stosuj odcienia uzyskanego z farby bazowej Tikkurila Panssari Akva C równolegle na tym samym obiekcie z analogicznym odcieniem standardowym.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej farby.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 140 g/l. Produkt zawiera poniżej 140 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
-

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Karta Charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.
-