Tikkurila
Opis produktu
09.02.2017
 

Tikkurila Makor-Tix Thinner

Rodzaj
Rozcieńczalnik do gruntoemalii na podłoża metalowe Makor-Tix.
Opis
Tikkurila Makor-Tix Thinner jest mieszaniną rozpuszczalników organicznych. Ma postać jednorodnej, bezbarwnej cieczy, bez zmętnień i zawiesin. Podczas rozcieńczania nie powoduje zmian w jednorodności wyrobu rozcieńczanego.
Przykłady zastosowania
-

DANE TECHNICZNE
Wielkość opakowań
0,5 l; 5 l; 10 l
Nakładanie
Wyrób należy dodawać do produktu rozcieńczanego  małymi  porcjami,  stale  mieszając.  Ilość  dodawanego rozcieńczalnika zależy od wymaganej lepkości roboczej wyrobu rozcieńczanego.
Dane techniczne
Lotność w stosunku do eteru etylowego: od 10 do 20
Temperatura zapłonu: min. +23°C
Destylacja: początek destylacji: +80°C, 92% produktu powinno się przedestylować do temperatury +145°C.
Gęstość
0,84-0,88 g/cm3
Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nakładanie
Wyrób należy dodawać do produktu rozcieńczanego małymi porcjami, stale mieszając. Ilość dodawanego rozcieńczalnika zależy od wymaganej lepkości roboczej wyrobu rozcieńczanego.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: produkt reakcji masy m-ksylenu i o-ksylenu i p-ksylenu i etylobenzenu, węglowodory, C9, aromatyczne, octan butylu. Niebezpieczeństwo. Łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Resztki płynnego produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze +5°C do +25°C.
-