Tikkurila
Opis produktu
04.05.2017
 

BioWash Cleaner

Rodzaj
Preparat o działaniu grzybo- i glonobójczym.
Opis
BioWash Cleaner to płyn o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowany do przygotowania powierzchni w celu konserwacji i ochrony materiałów budowlanych innych niż drewno, wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych, np. powierzchni z cegły, elewacji, w tym systemów ociepleń, tynków, betonu, pokryć dachowych, powierzchni z kamienia, kostki brukowej itp. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:
 
BioWash Cleaner posiada szerokie spektrum skuteczności przeciw bakteriom, grzybom oraz drożdżom, które mogą powodować korozję mikrobiologiczną układów wodnych. Działa skutecznie m.in. na następujące mikroorganizmy:
• Bakterie: Aeromonas hydrophila, Alcaligenes faecalis, Cellulomonas flavigena, Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Serratia liquefaciens.

• Grzyby: Alternaria alternata, Aspergilllus niger, Aspergilllus versicolor, Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporoides, Penicillium funiculosum, Phoma violacea, Ulocladium atrum.

• Drożdże: Candida albicans, Rhodotorula rubra, Saccharomyces cerevisiae.

• Algi: Chlorella emersonii, Gloeocapsa sp., Nostoc commune, Pleurococcus sp., Scenedesmus vacuolatus, Stichococcus bacillaris, Stigeoclonium tenue, Trentepohlia aurea, Trentepohlia odorata.
 
Uwaga: Przedstawiona wyżej informacja jest tylko propozycją, wskazówką i nie może być traktowana jako gwarancja. Odchylenia mogą wynikać z różnego sposobu aplikacji lub też innego rodzaju surowców. Zaleca się zawsze wykonanie prób wstępnych.
Przykłady zastosowania
BioWash Cleaner wykazuje działanie grzybo- i glonobójcze, stosowany do przygotowania powierzchni w celu konserwacji i ochrony materiałów budowlanych innych niż drewno, wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych np. powierzchni z cegły, elewacji, w tym systemów ociepleń, tynków, betonu, pokryć dachowych, powierzchni z kamienia, kostki brukowej itp. Produkt wykazuje działanie biobójcze wobec glonów i grzybów pleśniowych w ilości co najmniej 150 g/m2.

DANE TECHNICZNE
Narzędzie: wałek Narzędzie: pędzel Chronić przed mrozem
Właściwości
Zapach: łagodny.
Wielkość opakowań
5 kg.
Nakładanie
Szczotka, pędzel, wałek lub gąbka.
Specjalna właściwość
Współczynnik załamania światła (20oC): 1,3335 - 1,3350.
PH: 4,0 - 5,0.
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie oraz w większości niskocząsteczkowych alkoholi i glikoli.
Stabilność: stabilny w środowisku o pH 4-10 oraz w temperaturze do 60°C (dane są
zależne od czasu oraz rodzaju systemu).
Postać produktu: płyn gotowy do użycia.

Gęstość
Ok. 1,00 g/cm3
Przechowywanie
Okres ważności: 12 miesięcy od daty produkcji.
Chronić przed mrozem.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Przygotowanie
Powierzchnię zanieczyszczoną mikroorganizmami trzeba umyć mocnym strumieniem wody tak, aby usunąć luźno związane zanieczyszczenia, pozostawić do wyschnięcia.
Rozcieńczanie
Nie rozcieńczać.
Nakładanie
Nanieść produkt obficie na zanieczyszczoną powierzchnię aż do całkowitego jej zwilżenia na co najmniej 6–12 godzin. Następnie, pozostałe resztki zanieczyszczeń usuwa się gruntownie metodą mechaniczną (np. przy pomocy wody pod wysokim ciśnieniem). W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu powierzchni zaleca się powtórne zastosowanie produktu.

Po aplikacji
Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) można przeprowadzić dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni po ostatniej aplikacji produktu biobójczego.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: 2-oktyloizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powoduje długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska. Nosić rękawice ochronne. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6728/16. Szczegółowe informacje w zakresie toksykologii i obchodzenia się z produktem oraz z odpadami zawarte są w karcie charakterystyki produktu. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu należy stosować właściwe ochrony dróg oddechowych (maski wyposażone w filtr pochłaniający pyły i pary). Środki ostrożności Sposoby i środki usuwania skażenia produktem: Rozlany produkt należy zebrać za pomocą niepalnych substancji, takich jak: piasek, ziemia, wermikulit, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić w pojemnikach i przekazać do utylizacji firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie. Uwaga: Zanieczyszczony materiał absorbujący może stanowić takie samo zagrożenie jak rozlany produkt. Pierwsza pomoc: Po wdychaniu: Osobę poszkodowaną wyprowadzić na świeże powietrze. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości. Po kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę zmyć dokładnie wodą z mydłem, a następnie spłukać wodą. Nie stosować żadnych rozpuszczalników lub rozcieńczalników organicznych. Zanieczyszczoną odzież, buty uprać przed ponownym użyciem. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości, np. cech podrażnienia skóry. Po kontakcie z oczami: Niezwłocznie usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Przy podwiniętych powiekach niezwłocznie przemyć oczy dużą ilością czystej bieżącej wody (przemywać przez co najmniej 10-15 minut). Unikać silnego strumienia wody ze względu na możliwość uszkodzenia rogówki. Zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymywania się jakichkolwiek dolegliwości, np. cech podrażnienia oczu. Po połknięciu: Niezwłocznie przepłukać usta wodą. Zasięgnąć porady lekarza. Nie wywoływać wymiotów bez uprzedniego zalecenia przez lekarza. Pokazać kartę charakterystyki niniejszego produktu albo opakowanie lub etykietę. Podmiot odpowiedzialny: TIKKURILA POLSKA S.A., ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, tel.: +48 14 680 56 00, fax: +48 14 680 56 01, infolinia: 801 88 99 65, strona internetowa: www.tikkurila.pl, telefon alarmowy: +48 14 637 26 66 (czynny całą dobę).

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Postępowanie z odpadami produktu: Unikać tworzenia odpadów lub ograniczać je do minimum, jeśli to możliwe. Nie usuwać do kanalizacji, ścieków, rowów, dróg wodnych. Wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane celem ich usunięcia. Powstałe odpady o kodzie odpadów 07 04 04* (inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ługi macierzyste) należy przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Opróżnione opakowania przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem odpadów niebezpiecznych. Szczegółową informację na temat możliwości przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Substancje czynne: alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu(ADBAC/BKC (C12-16) – 0,48 g/100 g, 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on – 0,049 g/100g.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
BioWash Cleaner nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
INFORMACJE DODATKOWE
Rodzaj użytkowników: powszechny, profesjonalny.
-