Tikkurila
Opis produktu
20.03.2017
 

Tikkurila Homeenpoistotabletti

Rodzaj
Tabletki do usuwania pleśni.
Opis
Tabletki rozpuszczalne w wodzie, działające bakteriobójczo oraz grzybobójczo.
Przykłady zastosowania
Rozpuszczalne w wodzie tabletki działające bakteriobójczo oraz grzybobójczo, których wodny roztwór jest przeznaczony do dezynfekcji oraz usuwania grzybów (w tym pleśni) z powierzchni drewnianych oraz mineralnych, wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń, w tym również w pomieszczeniach przemysłu spożywczego., bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.

DANE TECHNICZNE
Produkt wodorozcieńczalny Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność
W zależności od zanieczyszczenia.

Wielkość opakowań
12 lub 30 tabletek.
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Natrysk, gąbka lub szczotka.
Specjalna właściwość
Chronić szkło, aluminium oraz inne podobne powierzchnie, które mogą zostać uszkodzone przez mieszaninę. Unikać zachlapania odzieży i np. niemalowanych mebli. Produkt posiada efekt wybielania.
Gęstość
Średnio 17,36 g/tabletkę
Przechowywanie
36 miesięcy od daty produkcji.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Przygotowanie
Chronić szkło i inne podłoża, które mogą zostać uszkodzone przez korozję w związku z wysoką alkalicznością produktu.
Nakładanie
Rozpuścić 3 tabletki w 1 litrze wody. Osłonić inne, niepoddawane dezynfekcji powierzchnie. Nanieść produkt na dezynfekowaną powierzchnię,za pomocą szczotki, gąbki lub natrysku, w kierunku z dołu do góry. Ma to na celu uniknięcie powstawania zacieków, które mogą pojawić się, jeśli praca odbywa się np. na elewacjach, w przeciwnym kierunku. Pozostawić roztwór na dezynfekowanej powierzchni przez minimum 15 min. Nie należy dopuszczać do wyschnięcia powierzchni. Wyczyścić dezynfekowaną powierzchnię z użyciem szczotki, a następnie ostrożnie spłukać wodą z góry w kierunku dołu, np. za pomocą natrysku. Gotowy do użycia roztwór nie nadaje się do długotrwałego przechowywania, dlatego należy rozpuścić odpowiednią ilość tabletek do szybkiego zużycia.

Po aplikacji
Przed wykończeniem powierzchni należy zagruntować niemalowane wcześniej powierzchnie drewniane (jak tylko wyschną) przy pomocy Tikkurila Valtti Super Guard lub Tikkurila Valtti Guard. Przeprowadzić malowanie konserwacyjne wcześniej malowanych powierzchni.
Czyszczenie narzędzi
Umyć narzędzia wodą.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: Troklozen sodu. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera 30 % i więcej: substancji dezynfekujące. Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6762/16. Środki ostrożności Sposoby i środki usuwania skażenia produktem: Tabletki zebrać mechanicznie, unikając pylenia i umieścić we właściwie oznakowanych pojemnikach. Nie należy dodawać wody. W przypadku rozlania roztworu roboczego zabezpieczyć miejsce wycieku przed przedostaniem się mieszaniny do wód i kanalizacji. Małe ilości roztworu można rozcieńczyć dużą ilością wody. Wyciek zebrać za pomocą materiałów pochłaniających (np. piasek, ziemia, uniwersalne materiały wiążące) i umieścić w oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpad niebezpieczny. Nie należy mieszać produktu z innymi produktami lub detergentami. Nie należy usuwać tabletek oraz gotowego roztworu do kanalizacji, systemów wodnych lub gleby. Unikać tworzenia odpadów lub ograniczać je do minimum, jeśli to możliwe. Wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane celem ich usunięcia. Bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Pierwsza pomoc: Wdychanie: Wyprowadzić narażoną osobę na świeże powietrze. Należy wezwać pomoc medyczną w przypadku dalszego występowania objawów lub w przypadku ich nasilania się. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji do udzielania pierwszej pomocy i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Spożycie: W razie przypadkowego połknięcia przemyć usta dużą ilością wody (tylko i wyłącznie gdy poszkodowany jest przytomny) i natychmiast uzyskać pomoc lekarską. Pokazać opakowanie lub etykietę. NIE wywoływać wymiotów. Kontakt ze skórą: Skórę należy myć dokładnie dużą ilością wody z mydłem. Usunąć zanieczyszczoną odzież, którą należy wyprać przed następnym użyciem. Skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Kontakt z oczami: Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu podnosząc górną i dolną powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Należy kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut. Skontaktować się z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: TIKKURILA POLSKA S.A., ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, tel.: +48 14 680 56 00, fax: +48 14 680 56 01, infolinia: 801 88 99 65, strona internetowa: www.tikkurila.pl, telefon alarmowy: +48 14 637 26 66 (czynny całą dobę). Treść oznakowania i karty technicznej jest zgodna w warunkami pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6762/16 uzyskanym w okresie przejściowym dla grupy dezynfektantów (kat. 1, gr. 2) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Postępowanie z odpadami produktu: Unikać tworzenia odpadów lub ograniczać je do minimum, jeśli to możliwe. Wszelkie pozostałości produktu muszą być zebrane celem ich usunięcia. Powstałe odpady o kodzie odpadów 20 01 29* (detergenty zawierające substancje niebezpieczne) należy przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Opróżnione opakowania przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości przekazania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy. Kod odpadu: 15 01 10. Substancje czynne: Troklozen sodu – 500g/kg.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wytrzymuje niskie temperatury w trakcie przechowywania.
INFORMACJE DODATKOWE
Wartość PH gotowej mieszanki: ok. 6.
Rodzaj użytkowników: powszechny, profesjonalny.
-