Tikkurila
Opis produktu
24.10.2011
 

Tikkurila Valtti Arctic

Rodzaj
Perłowy impregnat do drewna
Opis
Wodorozcieńczalny perłowy impregnat na bazie oleju naturalnego do malowania zewnętrznych powierzchni drewnianych. Chroni drewno przed czynnikami atmosferycznymi osłabiając wnikanie wilgoci w drewno i wpływ promieniowania słonecznego.

Zalety:

  • Chroni drewno przed wilgocią i zanieczyszczeniami.
  • Ogranicza pękanie powłoki.
  • Nadaje efektowne wykończenie.
Dostępność:   wybrane sklepy detaliczne.
Przykłady zastosowania
Powierzchnie bali drewnianych, powierzchnie drewna ciętego i struganego, powierzchnie drewna impregnowanego oraz poddawanego obróbce termicznej w ramach użytku zewnętrznego (zgodnie z instrukcją). Drewniane ściany zewnętrzne, ogrodzenia i mała architektura drewniana. Drewno surowe jak również wcześniej malowane podobnymi produktami (oleje, impregnaty cienkopowłokowe).

DANE TECHNICZNE
The paint is full-matt The paint is water-borne
Baza
EP
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Arctic.
Stopień połysku
Pełny mat
Wydajność
  • Dla powierzchni chropowatych: 4-8 m2/l; 
  • Dla powierzchni gładkich i bali: 8-12 m2/l.
Rozcieńczalnik
Woda
Nakładanie
Pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
Suchość dotykowa po upływie 2-3 godzin, nakładanie kolejnej warstwy po upływie jednej doby. W ciągu pierwszych dni od wymalowania chronić powłokę przed uszkodzeniami mechanicznymi, ponieważ wówczas nie posiada ona jeszcze odpowiedniej twardości.
Zawartość części stałych
Ok. 26% w zależności od koloru.
Gęstość
1,0 kg/l, wg normy ISO 2811
Przechowywanie
Chronić przed mrozem! Zamknąć starannie otwarte opakowanie. Prace malarskie planować tak, aby wykorzystać całą zawartość otwartego pojemnika przy jednym malowaniu, gdyż własności produktu mogą ulec zmianie.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Malowana powierzchnia musi być sucha, zawartość wilgoci w drewnie poniżej 20%. W czasie aplikacji i wysychania temperatura powietrza, malowanej powierzchni i farby musi wynosić, co najmniej +5°C, zaś względna wilgotność powietrza poniżej 80%. Najlepsze warunki malowania występują przy lekko zachmurzonej, lecz bezdeszczowej pogodzie i temperaturze w przedziale +10 - +20°C.
Przygotowanie
Powierzchnia niemalowana:
Oczyścić powierzchnię z brudu i kurzu. Umyć zapleśniałe powierzchnie odpowiednim środkiem do usuwania grzybów i pleśni zgodnie z instrukcjami obsługi. Zagruntować powierzchnię na możliwie wczesnym etapie budowy środkiem gruntującym Tikkurila Valtti Super Guard. Chronić rośliny przed odpryskami środka gruntującego Tikkurila Valtti Base New
Powierzchnia uprzednio malowana:
Łuszczącą i odpadającą od powierzchni starą powłokę farby usunąć przy pomocy szpachelki i/lub stalowej szczotki. Oczyść powierzchnię i w razie potrzeby umyć odpowiednim środkiem do usuwania grzybów i pleśni. Zagruntować oczyszczone powierzchnie drewniane środkiem gruntującym Tikkurila Valtti Super Guard. Jeśli na powierzchni drewna znajduje się stara powłoka oleju lub impregnatu należy ją starannie przeszlifować w celu usunięcia brudu i luźnych fragmentów. W przypadku zmiany koloru należy oczyścić powierzchnię do surowego drewna. Podobnie postępujemy w przypadku, gdy wcześniejsza powłoka została wykonana farbą kryjącą (np. emalia alkidowa).
Malowanie
W celu uniknięcia ewentualnych różnic w odcieniach na malowanej powierzchni należy przed malowaniem zapewnić odpowednią ilość wyrobu w gotowym kolorze. Wymieszać dokładnie Tikkurila Valtii Arctic przed użyciem oraz okresowo w czasie aplikacji.
Rozprowadzić produkt równomiernie pędzlem na powierzchni jednego bala lub kilku desek w celu uniknięcia występowania widocznych połączeń. Zakończenia desek i innych elementów należy pokrywać ze szczególną starannością. Należy nałożyć dwie cienkie warstwy produktu. Do ochrony nowych powierzchni drewnianych stosować zawsze produkt barwiony.

Obserwować stan pomalowanej powierzchni, aby w razie potrzeby po jakimś czasie, gdy powłoka zacznie się zużywać ponowić aplikację. Na żywotność wymalowania wpływ mają m.in. usytuowanie obiektu, jego konstrukcja oraz obciążenie czynnikami atmosferycznymi.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia robocze myć wodą z mydłem lub odpowiednim środkiem, następnie opłukać wodą. Przed przystąpieniem do czyszczenia narzędzi malarskich usunąć z nich jak największą ilość produktu.
Konserwacja
Po pomalowaniu powłoka musi być traktowana z ostrożnością, ponieważ w normalnych warunkach produkt osiąga ostateczną twardość i trwałość w okresie około 4 tygodni.
Niedługo po pomalowaniu powierzchnię można delikatnie odczyścić miękką szczotką, wilgotną ściereczką lub mopem. Najwcześniej po upływie 1 miesiąca od pomalowania zabrudzoną powierzchnię można umyć odpowiednim środkiem myjącym. Po umyciu opłucz powierzchnię i pozostaw ją do wyschnięcia.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r - 130 g/l. Produkt zawiera poniżej 130 g/l.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. Farbę przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Karta Charakterystyki produktu jest dostępna na życzenie Klienta.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania powinny być oddane do odzysku lub usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Ryzyko samozapłonu! Zabrudzone produktem czyściwa, inne porowate materiały nasączone produktem, a także pył szlifierski może ulec samozapaleniu. W związku z tym, tego typu materiały należy przechowywać przed usunięciem zwilżone wodą lub bezpośrednio po użyciu przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie zajmującym się unieszkodliwieniem tego typu odpadów.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem! VAK/ADR – Produkt jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.
-