Kup online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Alfablock

Impregnat do podłoży mineralnych


Produkt do dachówNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
5
m2/l

Ochrona przed wodą

Preparat wnika głęboko, impregnuje i chroni podłoża mineralne, takie jak beton niekonstrukcyjny  i cegła przed deszczem, brudem, glonami, zanieczyszczeniami i plamami.

Odświeżony kolor

Aktywnie odbudowuje oryginalny kolor i wygląd. Zapobiega płowieniu i wykwitom soli.   


Tikkurila
Opis produktu
15.03.2018
 

Tikkurila Alfablock

Rodzaj
Impregnat do podłoży mineralnych
Opis
Wodorozcieńczalny środek ochronny na bazie mieszaniny silanu i siloksanu. Służy do impregnacji podłoży takich jak cegły, cegły wapienno-piaskowe, zaprawy, beton niekonstrukcyjny, piaskowiec naturalny, elewacji otynkowanych i z płyt mineralnych.  Do stosowania m.in. na fasady budynków mieszkalnych, biurowych, przemysłowych i magazynów, pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych.

ZALETY I WŁAŚCIWOŚCI

Wnika głęboko w strukturę podłoża i sprawia, że powierzchnia odpycha wodę.
• Zapobiega płowieniu, zanieczyszczeniu i wykwitom soli.
• Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez mróz.
Przykłady zastosowania
Fasady budynków mieszkalnych, biurowych i przemysłowych oraz magazynów.

DANE TECHNICZNE
Produkt do dachów Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
3
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
5
m2/l
Wydajność
Ok. 3– 5 m2/kg, w zależności od podłoża.
Wielkość opakowań
5 l, 25 l
Nakładanie
Natrysk, ciśnienie 0.5-1 bar ciśnienie dobrać w zależności od oczekiwanego rezultatu. Aplikacje pędzlem lub wałkiem również jest możliwa, ale znacznie trudniejsza ze względu na niską lepkość produktu.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temp. +23°C i wilgotności względnej powietrza 50% produkt schnie 1-3 godz. Pełne zabezpieczenie powierzchni następuje po 6 dniach.
Głebokość wnikania
2 - 18 mm, w zależności od podłoża.


Odporność na warunki atmosferyczne
Dobra.
Zawartość części stałych
Ok. 16 % obj.
Gęstość
Ok. 0,95-1 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta i sucha, temperatura powietrza musi wynosić min. + 5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Nowa powierzchnia przeznaczona do malowania musi
być sucha i utwardzona.
Oczyścić powierzchnię z brudu, kurzu, soli i innych zanieczyszczeń.
Rozcieńczanie
Produkt gotowy do użycia. W razie konieczności można rozcieńczyć wodą.
Nakładanie
Powierzchnia malowana musi być namaczana przez natryskiwanie metodą "mokre na mokre" do punktu nasycenia.
Wszystkie ewentualne zachlapania należy natychmiast zetrzeć z okien. Zaleca się zabezpieczyć okna przed rozpoczęciem malowania.
Nie należy prowadzić prac w czasie deszczu lub silnego wiatru.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu wodą z dodatkiem detergentu.

Instukcje dot. konserwacji
Należy przetestować chłonność wody przez powierzchnię przeznaczoną do odnowienia. Jeśli powierzchnia pozostaje niechłonna inne
środki hydrofobowe na bazie silanów mogą zostać niewchłonięte i powodować plamy na powierzchni, które są trudne do usunięcia.

Kolejne nałożenie produktu Alfablock można wykonać najwcześniej po upływie 3 lat. Przed ponownym zastosowaniem należy oczyścić powierzchnię.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Może wywoływać reakcje alergiczne. Stosować rękawice ochronne. Unikać uwolnienia do środowiska. Karta charakterystyki produktu jest dostępna na życzenie Klienta.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Chronić przed mrozem. Temperatura składowania nie powinna przekroczyć +30°C.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.