Kup farbę online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Be Special Decor Lasyr

Bejca dekoracyjna

Wodorozcieńczalna bejca o półmatowym stopniu połysku, do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.


Farba do wnętrzNarzędzie: wałekChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l

Dekoracyjny efekt

Pozwala uzyskać niezwykłe, pełne zmysłowej estetyki zdobienia.  Bejca ożywia i optycznie powiększa pokoje, a dzięki zróznicowanym technikom aplikacji daje możliwość uzyskania różnorodnych dekoracji.

Bogactwo odcieni

Tworzy atrakcyjne powierzchnie o efektownej głębi.  Dostępna jest w niezwykle bogatym wyborze kolorów - ponad 13 tys. odcieni z wzroników Tikkurila Symphony, NCS i RAL.Tikkurila
Opis produktu
05.05.2017
 

Tikkurila Be Special Decor Lasyr

Rodzaj
Bejca do ścian i sufitów
Opis
Wysokiej jakości, półmatowa, transparentna, wodorozcieńczalna bejca akrylowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Tworzy atrakcyjne powierzchnie o efektownej głębi.  
Przykłady zastosowania
Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz Narzędzie: wałek Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l
Kolory
Wchodzi w system barwienia Avatint wg kart kolorów Tikkurila Symphony, NCS i RAL.
Wydajność

Do 15m2/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność w dużej mierze uzależniona jest od takich czynników jak chłonność, tekstura podłoża, metoda aplikacji oraz kolor.

Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l
Nakładanie

Pędzel lub wałek.

Czasy schnięcia

Odczekać około 1 tydzień przed wieszaniem obrazów i innych obiektów na ścianie. Powierzchnia pomalowana bejcą będzie kompletnie sucha po około 1 miesiącu. Czas schnięcia zależy od grubości nałożenia i warunków otoczenia (temperatura i wilgotność powietrza).

Gęstość
ok. 1,05 g/cm³

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie ścian przeznaczone do bejcowania należy zagruntować jednokrotnie farbą gruntującą Tikkurila Optiva Primer, w kolorze zbliżonym do koloru farby nawierzchniowej i wykończyć dwiema warstwami farby np. Tikkurila Optiva Matt [5], Tikkurila Optiva Satin Matt [7] lub Tikkurila Optiva Semi Matt [20]. W tym przypadku należy bejcę nakładać po upływie 6 godzin od zakończenia malowania.

Powierzchnie pokryte Tikkurila Be Special Decor Retro, w celu uzyskania dodatkowego efektu „głębi”, można pomalować farbą ścienną np. Tikkurila Optiva Matt [5], Tikkurila Optiva Satin [7] lub Tikkurila Optiva Semi Matt [20], w kolorze jaśniejszym od koloru bejcy i po upływie 6 godzin od zakończenia malowania nałożyć bejcę.

Na powierzchnie pokryte Tikkurila Be Special Decor Retro zabarwionym w mieszalniku w systemie Avatint bejcę można nanieść po upływie 24 godzin. Podłoże przeznaczone do malowania musi być suche i czyste. Przed przystąpieniem do zasadniczego naniesienia bejcy na całej powierzchni podłoża należy przeprowadzić próbę/y na jego niewielkim, umieszczonym w mało widocznym miejscu fragmencie. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu. W ciągu 5 minut wymalowania próbne można usunąć mokrą szmatką lub gąbką.
Końcowy efekt dekoracyjny uzależniony jest od techniki nakładania bejcy oraz od rodzaju użytego narzędzia. Bejcę nakładać poprzecznymi ruchami za pomocą szerokiego pędzla lub wałka z długim włosiem na powierzchni 1-3 m2. W razie potrzeby bejcę można rozcieńczyć wodą (do 15%).

Powierzchnie wykonanych dekoracji narażone na zużycie, ścieranie lub okresowe działanie wody należy pokryć lakierem Tikkurila Paneeli Ässä lub Tikkurila Kiva Interior Lacquer po upływie co najmniej 48 godzin (przy temperaturze +23°C i wilgotności względnej powietrza 50%) od naniesienia Tikkurila Be Special Decor Lasyr.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 15%.
Malowanie
Przed przystąpieniem do zasadniczego malowania przeprowadzić kilkakrotnie próbę na niewielkiej powierzchni. Próbne wymalowanie można usunąć mokrą szmatką lub gąbką w ciągu 5 minut. Bejcę nakładać poprzecznymi ruchami za pomocą szerokiego pędzla lub wałka z długim włosiem na powierzchni 1–3 m2.

Efekt gładkiej powierzchni:
Po położeniu bejcy należy rozprowadzić ją delikatnie szerokim pędzlem. W razie potrzeby bejcę można rozcieńczyć wodą (do 15%).

Efekt widocznych pociągnięć pędzla:
Uzyskiwany przez natychmiastowe wykonanie poprzecznych, nieregularnych ruchów pędzlem do tapet na świeżo pokrytej bejcą powierzchni. Pędzel powinien być w trakcie tej czynności mocno dociskany do ściany.

Inne efekty dekoracyjne:
Bejcę nakładać wałkiem lub pędzlem. Wykonywać poprzeczne, nieregularne ruchy pędzlem. Na powierzchniach papierowych można rozprowadzać bejcę równomiernymi pociągnięciami wałka. Na powierzchniach o wyraźnej fakturze, np. tynkach, używać wyłącznie pędzla. Malować od jednego końca ściany do drugiego.

Praktyczne wskazówki:
* Najlepiej pracować w zespole dwuosobowym, jedna osoba nakłada bejcę, druga zajmie się uzyskaniem efektu dekoracyjnego.
* Wyłączyć kaloryfery – zwiększenie wilgotności i obniżenie temperatury pozwoli na wydłużenie czasu malowania.
* Sztukaterie i zdobienia najlepiej zakleić taśmą na czas malowania. Taśmę usunąć natychmiast po nałożeniu bejcy.
* W celu uzyskania delikatnych efektów dekoracyjnych używać jasnych kolorów.
* Aby uzyskać wyraźny efekt dekoracyjny, należy zastosować farbę podkładową o dużym kontraście w stosunku do użytej bejcy.
* Powierzchnie narażone na silne zużycie, tarcie i działanie wody należy pokryć lakierem Tikkurila Panelli Assa lub Tikkurila Kiva Interior Lacquer po upływie co najmniej 96 godzin (przy temperaturze + 23°C i wilgotności względnej 50%) od malowania Tikkurila Be Special Decor Lasyr.
* Kolor farby wewnętrznej służącej za podkład ma wpływ na ostateczny efekt.

Uwaga!
* Przed całkowitym wyschnięciem bejca nie może być narażona na kontakt z wodą.
* Podczas malowania nie wolno robić przerw. Narożniki malować małym, cienkim pędzlem, aby zebrać nadmiar bejcy. W trakcie malowania narożnika przylegającą do malowanej powierzchni ścianę osłonić kartonem.
* Nie należy nakładać więcej niż jedną warstwę bejcy Tikkurila Be Special Decor Lasyr.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości bejcy.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat A/l. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 200g/l. Produkt zawiera poniżej 200 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu bejcy należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółowa informacje na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.