Kup tynk online >>


Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Be Special Decor Retro

Tynk dekoracyjny

Tynk dekoracyjny o wyraźniej strukturze i głęboko matowym stopniu połysku.  Przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej.

KiiltäväMatta
Farba do wnętrzNarzędzie: pacaChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
2,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
2,5
m2/l

Dekoracja ściany

Spontanicznie powstałe przetarcia i stylowe żłobienia całkowicie odmienią pomieszczenia i nadadzą im niebanalny charakter.  Pozwala między innymi na uzyskanie efektu starych, zabytkowych ścian.  Równie dobrze sprawdzi się w aranżacjach nowoczesnych.

Efekt kolorystyczny

Nakładając na tę samą powierzchnię tynki lub bejce o różnych odcieniach, uzyskać można dodatkowy efekt kolorystyczny, oryginalnie wzbogacający całość aranżacji - wszystko zależy od naszej twórczej inwencji.Tikkurila
Opis produktu
05.05.2017
 

Tikkurila Be Special Decor Retro

Rodzaj
Wewnętrzny tynk dekoracyjny.
Opis
Wewnętrzny, akrylowy tynk dekoracyjny o wyraźnej strukturze, pozwalający między innymi  na uzyskanie efektu starych, zabytkowych ścian. Przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, jak również w obiektach użyteczności publicznej.
Przykłady zastosowania
Nakładanie na tynki cementowe, cementowo – wapienne, płyty kartonowo – gipsowe (suche tynki).

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is full-matt Narzędzie: paca Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
2,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
2,5
m2/l
Kolory
Dostępny w odcieniu bieli i kolorach wchodzących w system barwienia Avatint wg karty kolorów Tikkurila Interior Color Card. Kolory są maksymalnie zbliżone do wzornika, ostateczny odcień będzie zależał od warunków i metody aplikacji, stosowanych narzędzi oraz uzyskanej faktury tynku.
Uwaga! Możliwość barwienia w mieszalniku jedynie opakowań 9L (14kg).
Stopień połysku
Pełny mat
Wydajność

Do 2,5 kg/m2

Wielkość opakowań
14 kg
Nakładanie

Paca stalowa lub z tworzywa sztucznego.

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50% tynk schnie około 48 godzin.  Całkowite utwardzenie po 28 dniach.
Dane techniczne
Konsystencja: Aparat typu BGS: 10 – 11 cm.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Wszystkie powierzchnie malowane muszą być suche, temperatura powietrza nie może być niższa niż +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Świeże tynki mineralne i podłoża można malować po minimum 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnię oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer, nawierzchniowo nałożyć tynk Tikkurila Be Special Decor Retro.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przed malowaniem powierzchnię należy zmyć i odtłuścić. Usunąć łuszczące się fragmenty starej farby. Całość podłoża zagruntować farbą Tikkurila Optiva Primer. Nawierzchniowo nałożyć tynk Tikkurila Be Special Decor Retro.

Powierzchnie malowane farbą klejową lub wapienną: Farbę wapienną lub klejową usunąć. Powierzchnię oczyścić z kurzu i brudu, nierówności i ubytki wygładzić szpachlówką. Następnie nałożyć jedną warstwę farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer, nawierzchniowo nałożyć tynk Tikkurila Be Special Decor Retro.

W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować impregnatem Tikkurila Suprabilit.
Rozcieńczanie
W razie potrzeby rozcieńczyć wodą do 10%.
Malowanie
Nakładać szpachlą stalową lub plastikową, tworząc powłokę o grubości 1–2 mm. Strukturę nadaje się podczas nakładania tynku, tworząc żłobienia i przetarcia. W razie potrzeby tynk można rozcieńczyć wodą maks. do 10%. Ostateczna faktura i wydajność uzależnione są od rodzaju użytego narzędzia, grubości zastosowanej powłoki i techniki aplikacji. Do wykonania całej powierzchni lub części architektonicznej należy użyć produktu z jednej partii produkcyjnej.
W celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego, po upływie min. 24 godzin, na powierzchnię tynku należy nanieść pędzlem bejcę Tikkurila Be Special Decor Lasyr, Tikkurila be Special Decor Silver lub Tikkurila Be Special Decor Gold.
Całkowite wyschnięcie następuje po upływie 48 godzin. Całkowite utwardzenie po 28 dniach. Możliwe jest również nakładanie tynków w różnych kolorach na tę samą powierzchnię, w celu uzyskania dodatkowego efektu kolorystycznego.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac. Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości tynku.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Tynk przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Podczas malowania nosić odpowiednie ubranie robocze oraz rękawice ochronne. Wyrób zawiera produkt biobójczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) i mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)(C(M)IT/MIT (3:1)). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu produktu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółowa informacje na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić farbę przed mrozem.
INFORMACJE DODATKOWE


-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.