Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Betolux

Trwałe powierzchnie podłogowe

Dzięki zastosowaniu Tikkurila Betolux uzyskasz trwałą powłokę odporną na wysoką temperaturę, ścieranie czy środki chemiczne.


KiiltäväMatta
Produkt do podłógNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzelWarunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11
m2/l

Różne rodzaje podłoża

Tikkurila Betolux można z łatwością stosować na wewnętrzne betonowe i drewniane podłogi w domach mieszkalnych i placówkach handlowych o niewielkim ruchu, jak również wylewki w garażu, itp.

Bogata paleta kolorów

Zainspiruj się bogatą paletą barw! Tikkurila Betolux barwi się na większość kolorów z wzorników Tikkurila Symphony, NCS, RAL.


Tikkurila
Opis produktu
19.12.2017
 

Tikkurila Betolux

Rodzaj
Uretanowo-alkidowa farba do podłóg
Opis
Uretanowo-alkidowa farba przeznaczona do malowania betonowych, metalowych i drewnianych podłóg i schodów wewnątrz pomieszczeń, w niewielkim stopniu narażonych na mechaniczną i chemiczną eksploatację.
Przykłady zastosowania
Podłogi i schody w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych i magazynowych. TIKKURILA BETOLUX może być stosowana na podłożach uprzednio malowanych farbami alkidowymi oraz lakierami i farbami epoksydowymi.

DANE TECHNICZNE
Produkt do podłóg The paint is glossy Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel Warunki aplikacji
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
7
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
11
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Floor Paints. Dodatkowo spora część kolorów z karty kolorów Tikkurila Symphony.
Stopień połysku
Połyskowy
Wydajność

Powierzchnie betonowe: 7-9 m2/l. Powierzchnie drewniane i metalowe: 9-11 m2/l. Rzeczywista wydajność uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od faktury i porowatości podłoża, zawartości wilgoci w podłożu oraz od metody aplikacji.


Wielkość opakowań
0,9l; 2,7l; 9l
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C przy wilgotności względnej 50%: Pyłosuchość po upływie 3-4 godz. Ponownie przemalowanie po upływie ok. 1 dnia. Powierzchnia jest gotowa do użytkowania po upływie  ok. 1 tygodnia. Produkt wysycha całkowicie i osiąga całkowitą trwałość po ok. 1 miesiącu.
Przyczepność

Odporność na zmywanie
Dobra, SFS 3755
Odporność chemiczna
Dobra odporność na smary. Farba odporna na benzynę lakierniczą i denaturat. Brak odporności na działanie silnych rozpuszczalników.
Odporność na wysokie temperatury
Odporność na temperaturę: +120°C. Jasne odcienie mogą lekko żółknąć w wysokich temperaturach, SFS 3757.
Zawartość części stałych
Ok. 50%
Gęstość
Ok. 1-1,2 kg/l, ISO 2811

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Betonowe powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche i sezonowane przynajmniej 4 tygodnie. Wilgotność względna powierzchni betonowych mniejsza niż 97%, temperatura powietrza, podłoża i farby co najmniej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Podłoża betonowe: Usunąć mleczko cementowe za pomocą szlifierki i odpylić.

Podłoża metalowe: Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu, oleju, smaru za pomocą Tikkurila Everal Thinner 1050, rdzę usunąć. Zagruntować podkładem Tikkurila Rostex Super.

Podłoża drewniane: Przed przystąpieniem do malowania należy zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym). Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z brudu, oleju, smaru, pleśni, wosku, grzybów lub innych zanieczyszczeń ograniczających przyczepność nanoszonych powłok Tikkurila Betolux. Wady i ubytki uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia i szczeliny uzupełnić odpowiednią masą szpachlową do drewna.

Podłoża uprzednio malowane: Zmyć uprzednio malowane powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu, dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć starą, łuszczącą się farbę. Dokładnie przeszlifować podłoże i odpylić. Powierzchnie z połyskiem, bejcowane lub pomalowane farba olejną przeszlifować i odpylić. W przypadku usunięcia starej powłoki i odsłonięcia surowego elementu podłoża metalowego należy je wcześniej zagruntować Tikkurila Rostex Super.
W przypadku podłoży drewnianych oraz betonowych odsłonięte/surowe miejsca należy zagruntować stosując rozcieńczoną farbę Tikkurila Betolux.

W przypadku renowacji starych powłok malarskich należy wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.
Rozcieńczanie
Tikkurila Everal Thinner 1050 do 25%.
Malowanie
Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Za pomocą pędzla, wałka lub natrysku nałożyć dwie warstwy farby. W przypadku malowania surowych podłoży betonowych oraz drewnianych pierwszą warstwę rozcieńczyć 20-25% Tikkurila Everal Thinner 1050. Druga nierozcieńczona lub delikatnie rozcieńczona warstwa farby może być nakładana już następnego dnia.

Renowacja

Powierzchnie pomalowane wcześniej farbą Tikkurila Betolux mogą być ponownie malowane farbą Tikkurila Betolux lub Tikkurila Betolux Akva. Zobacz: Przygotowanie podłoża: Podłoża uprzednio malowane.

Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości wyrobu. Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub benzyną lakierniczą bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.
Konserwacja
Produkt wysycha całkowicie, osiąga całkowitą trwałość i odporność chemiczną po ok. 1 miesiącu. Należy unikać czyszczenia wymalowanej powierzchni w tym czasie.
Powierzchnia może być czyszczona za pomocą szczotki, mopa lub ścierki usuwając brud z użyciem neutralnego detergentu o pH 6-8.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. - 500 g/l. Tikkurila Betolux zawiera max. 500 g/l/ LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych. Uwaga! Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego i bis(2-etyloheksanian) kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia/otwartego ognia. Palenie wzbronione. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.
-

Kolory

Tikkurila Floor Paints Colour Card

Karta kolorów Floor Paints Colour Card zawiera 20 kolorów, które pozwolą na stworzenie indywidualnego świata kolorowych podłóg.

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.