Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Empire

Tiksotropowa farba alkidowa do malowania mebli wewnątrz pomieszczeń

Farbę można stosować na powierzchnie zarówno drewniane jak i metalowe.  Jest łatwa w użyciu i tworzy półmatowe powierzchnie.  Idealna do aplikacji pędzlem.


KiiltäväMatta
Narzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Gładka powierzchnia

Farba posiada dobre właściwości wyrównujace, tworzy gładkie powierzchnie.

Łatwa aplikacja

Dzięki gęstej konsystencji Tikkurila Empire nie kapie w trakcie malowania - jest więc idealna do aplikacji  pędzlem.

Bogactwo kolorów

Tikkurila Empire pozwala dobrać wymarzony kolor z bogatej palety barw Tikkurila Symphony.


Tikkurila
Opis produktu
08.12.2017
 

Tikkurila Empire

Rodzaj
Farba alkidowa do malowania mebli
Opis
Tiksotropowa farba alkidowa przeznaczona do malowania wewnątrz. Tikkurila Empire wyrównuje
powierzchnię i zapewnia gładkie wykończenie. Idealna do aplikacji pędzlem.
Przykłady zastosowania
Wolnostojące meble wewnątrz pomieszczeń. Zalecana do malowania powierzchni drewnianych, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, drewna twardego oraz do powierzchni metalowych według instrukcji.

DANE TECHNICZNE
The paint is semi-matt Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Karta kolorów Tikkurila Symphony 2436.
Stopień połysku
Półmat
Wydajność
10-12 m2/l.
Wielkość opakowań
0,225l, 0,9l; 2,7l
Nakładanie
Pędzel lub natrysk.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba osiąga pyłosuchość po 3 godzinach. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach.
Odporność na zmywanie
Dobra dla wszystkich standardowych detergentów.
Odporność na zmywanie
Dobra dla wszystkich normalnych detergentów.
Odporność na rozpuszczalniki
Benzyna lakiernicza, etylina, terpentyna, alkohol metylowy.
Odporność na oleje i smary
Oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, smary.
Zawartość części stałych
50% biały.
Gęstość
ok. 1,2 kg/l biały (ISO-2811)

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Podłoże musi być suche i czyste. Temperatura powinna wynosić min. +5°C, wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud, tłuszcz i pył. Powierzchnie drewniane lub płyty ścienne zagruntować gruntem do drewna Tikkurila Everal Primer; powierzchnie stalowe, ocynkowane lub aluminiowe zagruntować gruntem do metalu Tikkurila Rostex Super. Powierzchnie aluminiowe wewnątrz pomieszczeń o wysokiej wilgotności zagruntować produktem Tikkurila Rostex Super.

Powierzchnie uprzednio malowane: Przemyć uprzednio pomalowane podłoże detergentem czyszczącym Tikkurila Maalipesu. Usunąć luźne pozostałości farby skrobakiem i zeszlifować całą powierzchnię. Usunąć kurz po szlifowaniu. Pęknięcia i szczeliny wypełnić odpowiednią szpachlówką.
Rozcieńczanie
Tikkurila Everal Thinner 1050. Podczas natrysku należy nakładać cienkie warstwy w celu uniknięcia podciekania farby.
Malowanie
Nie mieszać wyrobu przed malowaniem. Jeżeli farba zostanie wymieszana przypadkowo przed
rozpoczęciem malowania, należy odczekać, aż wyrób znów powróci do konsystencji żelu. Rozcieńczyć farbę przy aplikacji pędzlem rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050. Nakładać 1-2 warstwy.

Renowacja:
Powierzchnia uprzednio pomalowana Tikkurila Empire, może zostać przemalowana tego samego rodzaju farbą rozpuszczalnikową. Patrz: Przygotowanie podłoża.
Przygotowanie powierzchni
Czyścić powierzchnię nie wcześniej niż miesiąc po malowaniu: Do czyszczenia powierzchni użyć delikatnej szczotki, gąbki lub ściereczki zwilżonej naturalnym detergentem (pH 6-8). Bardzo brudne powierzchnie zaleca się czyścić ściereczką lub gąbką zwilżoną słabym detergentem zasadowym (pH 8-10). Spłukać dokładnie wodą.

Produkt osiąga ostateczną twardość i wytrzymałość po 1 miesiącu w normalnych warunkach, dlatego przez kilka tygodni zaleca się traktować powierzchnię ze specjalną ostrożnością. Jeśli powierzchnia musi zostać
oczyszczona zaraz po malowaniu należy użyć delikatnej szczotki lub wilgotnej ściereczki.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić Tikkurila Everal Thinner 1050, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Uwaga! Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, <2% węglowodorów aromatycznych. Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Zawiera: bis-(2-etyloheksenian) kobaltu i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Stosować rękawice ochronne. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Unikać wycieku do kanalizacji, instalacji wodnych i gleby. Puste opakowania jak i zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Farba odporna na niskie temperatury w trakcie przechowywania i transportu. Źle zamknięte lub niepełne opakowania nie nadają się do długoterminowego przechowywania. Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.