Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Empire

Tiksotropowa farba alkidowa do malowania mebli wewnątrz pomieszczeń

Farbę można stosować na powierzchnie zarówno drewniane jak i metalowe.  Jest łatwa w użyciu i tworzy półmatowe powierzchnie.  Idealna do aplikacji pędzlem.


KiiltäväMatta
Tool: brushKäyttöolosuhteet
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l

Gładka powierzchnia

Farba posiada dobre właściwości wyrównujace, tworzy gładkie powierzchnie.

Łatwa aplikacja

Dzięki gęstej konsystencji Tikkurila Empire nie kapie w trakcie malowania - jest więc idealna do aplikacji  pędzlem.

Bogactwo kolorów

Tikkurila Empire pozwala dobrać wymarzony kolor z bogatej palety barw Tikkurila Symphony.


Tikkurila
Opis produktu
09.06.2010
 

Tikkurila Empire

Rodzaj
Farba alkidowa do malowania mebli.
Opis
Tiksotropowa farba alkidowa przeznaczona do malowania wewnątrz. Empire wyrównuje powierzchnię i zapewnia gładkie wykończenie. Idealna do aplikacji pędzlem.
Przykłady zastosowania
Drewno i metal.

DANE TECHNICZNE
The paint is semi-matt Tool: brush Käyttöolosuhteet
The coverage of the paint on rough surfaces
10
m2/l
The coverage of the paint on smooth surfaces
12
m2/l
Baza
A i C
Kolory
Tikkurila Furniture Colour Card oraz Symphony Colour Card.
Stopień połysku
Półmat
Wydajność
10-12 m2/l.
Wielkość opakowań
0,225l, 0,9l; 2,7l
Nakładanie
Pędzel.
Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%
W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba osiąga pyłosuchość po 3 godzinach.
Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powodują wydłużenie czasu schnięcia.
Odporność na warunki atmosferyczne
Dobra.
Odporność na zmywanie
Dobra dla wszystkich normalnych detergentów.
Odporność chemiczna
Odporność na detergenty: dobra (również silnie działające).
Odporność na rozpuszczalniki: benzyna lakiernicza, etylina, terpentyna, alkohol metylowy.
Odporność na ścieranie
Dobra.
Odporność na oleje i smary
Oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Odporność na naświetlanie
Dobra .
Zawartość części stałych
50% biały.
Gęstość
ok. 1,2 kg/l biały (ISO-2811)
Przechowywanie
Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Podłoże suche i czyste. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić min. +5°C, wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud, tłuszcz i pył. Podłoże drewniane zagruntować za pomocą Otex Adhesion Primer. Podłoże stalowe, cynkowe lub aluminiowe zagruntować za pomocą Everal Metal Primer. Jeżeli podłoże cynkowe i aluminiowe eksploatowane jest na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń o wysokiej wilgotności, należy zagruntować je gruntem Everal Metal Primer.

Powierzchnie wcześniej malowane: Przemyć podłoże odpowiednim środkiem. Usunąć resztki starej powłoki za pomocą skrobaczki. Całość zszorstkować lub przetrzeć papierem ściernym, a następnie dokładnie usunąć pył.
Jeżeli występują pęknięcia lub szczeliny, należy zaszpachlować je odpowiednią szpachlówką. Całość jeszcze raz zszorstkować, usunąć pył. Gruntować, jeśli to konieczne, stosując Otex Adhesion Primer.
Rozcieńczanie
Everal Thinner 1050.
Malowanie
Nie mieszać wyrobu przed malowaniem. Jeżeli farba zostanie wymieszana przypadkowo przed rozpoczęciem malowania, należy odczekać, aż wyrób znów powróci do konsystencji żelu. Rozcieńczyć farbę przy aplikacji pędzlem rozcieńczalnikiem Everal Thinner 1050. Nakładać 1-2 warstwy.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić benzyną lakierniczą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: niskowrzącą frakcję naftową obrabianą wodorem. Produkt łatwo palny.Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego, kaprylan kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste puszki należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID
-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.