Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Everal Corrostop

Ochrona antykorozyjna

Antykorozyjna farba gruntująca na bazie żywicy alkidowej i spoiwa olejno-żywicznego.

KiiltäväMatta
Narzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Szerokie możliwości stosowania

Farba przeznaczona jest do gruntowania konstrukcji stalowych znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń, a także do innych powierzchni metalowych.  Doskonale sprawdzi się między innymi w przypadku malowania drzwi, kaloryferów czy kontenerów.

Skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne

Zapewnia właściwe antykorozyjne zabezpieczenie metalowych części i przedmiotów, co jest niezbędnym elementem utrzymania ich w dobrej kondycji przez wiele lat.


Tikkurila
Opis produktu
26.06.2017
 

Tikkurila Everal Corrostop

Rodzaj
Alkidowa farba antykorozyjna
Opis
Antykorozyjna farba do gruntowania podłoży metalowych i stalowych, produkowana na bazie żywicy alkidowej i spoiwa olejno-żywicznego. Tikkurila Everal Corrostop zawiera antykorozyjne pigmenty.
Przykłady zastosowania
Farba przeznaczona jest do gruntowania konstrukcji stalowych znajdujących się na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń oraz innych powierzchni metalowych np.: kontenerów, drzwi, kaloryferów itp.

DANE TECHNICZNE
The paint is matt Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Kolory
Jasny szary.
Stopień połysku
Mat
Wydajność

10-12 m2/l, przy jednokrotnym gruntowaniu.

Wielkość opakowań
1 l
Nakładanie
Pędzel lub natrysk pneumatyczny.
Czasy schnięcia
Pyłosuchość po 2 godzinach, nakładanie następnych warstw następnego dnia.
Gęstość
1,4 g/cm3

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Prace malarskie prowadzić przy temperaturze powietrza i podłoża od +5 C do +40 C oraz wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i oczyszczone z kurczu, pyłu i tłuszczu. Ewentualne ślady korozji i łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej należy usunąć za pomocą stalowej szczotki lub skrobaka. Surowe podłoża należy przemyć za pomocą Tikkurila Panssaripesu(Cleaning Agent) lub innym, odpowiednim środkiem, po czym dokładnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.
Rozcieńczanie
Tikkurila Everal Thinner 1050.
Nakładanie
Przed malowaniem emalię należy dokładnie wymieszać i nanosić w 1-2 warstwach przy użyciu pędzla lub natryskiem pneumatycznym. Do malowania natryskiem farbę można rozcieńczyć rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 w ilości do 10%. Zaleca się użycie narzędzi malarskich Anza.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Narzędzia czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050, bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych. Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą, bis(2-etyloheksanian) kobaltu i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Produkt posiada atest higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.