Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Everal Extra [80]

Emalia chlorokauczukowa tworząca elastyczne powłoki.

Daje wykończenie z połyskiem.  Zapewnia skuteczną ochronę powierzchni oraz długotrwały efekt dekoracyjny.

KiiltäväMatta
Narzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l

Przeznaczona do różnego typu powierzchni

Może być stosowana do zewnętrznych powierzchni metalowych, metalowych ocynkowanych, konstrukcji stalowych, jak również do elementów betonowych.

Dekoracyjno-ochronny efekt

Emalia nadaje malowanej powierzchni odporność na niszczące działanie czynników atmosferycznych.  Dostępna w bogatym wyborze kolorów.Tikkurila
Opis produktu
14.09.2018
 

Tikkurila Everal Extra [80]

Rodzaj
Emalia chlorokauczukowa z połyskiem
Opis
Emalia chlorokauczukowa modyfikowana środkami antykorozyjnymi o wysokiej trwałości, odporna na uszkodzenia mechaniczne.  Tworzy elastyczne, dekoracyjno-ochronne powłoki z połyskiem, odporne na działanie warunków atmosferycznych.   Dostępna w szerokiej gamie kolorów (ponad 13 tysięcy).
Przykłady zastosowania
Emalia przeznaczona jest do malowania powierzchni metalowych, metalowych ocynkowanych i konstrukcji stalowych oraz elementów betonowych - po uprzednim przygotowaniu podłoża.

DANE TECHNICZNE
The paint is glossy Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10,5
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
15
m2/l
Właściwości
Dostępna w szerokiej palecie kolorów (ponad 13 tysięcy).
Baza
A i C
Kolory
Kolory z kart kolorów Tikkurila, NCS i RAL.
Stopień połysku
Połyskowy
Wydajność

Do 15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu.

Wielkość opakowań
0,9 l; 2,7 l; 9 l
Nakładanie
Pędzel, natrysk pneumatyczny lub hydrodynamiczny.

Warunki natrysku pneumatycznego:
- ciśnienie 2,5-3 bar
- dysza 1.8-2 mm
- rozcieńczenie 10-15% obj.

Warunki natrysku hydrodynamicznego:
- dysza 0,015”
- rozcieńczenie: 10% obj.
- ciśnienie ok. 240 bar
Czasy schnięcia
Pyłosuchość po 4 godz. Suchość dotykowa po 18 godz. Nakładanie kolejnej warstwy do 3 godz. lub minimum po 7 dniach od poprzedniej aplikacji.
Gęstość
baza A – ok. 1,2 g/cm3 baza C – ok. 1,15 g/cm3

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być min. o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Przygotowanie
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche i oczyszczone z kurzu, pyłu i tłuszczu. Ewentualne ślady korozji i łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej należy usunąć. Powierzchnie stalowe i konstrukcje metalowe należy zagruntować alkidową farbą gruntującą do metalu Tikkurila Everal Corrostop lub Tikkurila Rostex Super. Ze względu na właściwości antykorozyjne emalii powierzchnie stalowe użytkowane w środowisku o kategorii korozyjności C1 (PN-EN ISO 12944-2) nie wymagają stosowania podkładu. Powierzchnie ocynkowane przed gruntowaniem należy zmatowić, następnie zagruntować Tikkurila Rostex Super. Emalię można nakładać po upływie min. 72 godz. od gruntowania w przypadku użycia Tikkurila Everal Corrostop lub po 24 godz. przy użyciu Tikkurila Rostex Super.
Rozcieńczanie
Ksylen.

Nakładanie

Przed przystąpieniem do malowania emalię dokładnie wymieszać. Nanosić 2-3 warstwy przy użyciu pędzla, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego.
Do natrysku emalię można rozcieńczyć ksylenem do wymaganej lepkości dodając maksymalnie 25% objętościowych rozcieńczalnika. Wyrób rozcieńczony może być używany wyłącznie na instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Narzędzia czyścić ksylenem bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: produkt reakcji masy m-ksylenu i o-ksylenu i p-ksylenu i etylobenzenu. Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera estryfikowany polieter alifatyczny z kwasem maleinowym, bis(2-etyloheksanian) kobaltu i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Produkt posiada Atest Higieniczny. Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego i profesjonalnego.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych
INFORMACJE DODATKOWE
UWAGA: na stopień połysku może mieć wpływ intensywność wybranego koloru i grubość powłoki.


-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.