Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Everal Metal Primer

Farba podkładowa do metalu

Przeznaczona do gruntowania podłoży ocynkowanych, aluminiowych i stalowych.  Zabezpiecza podłoże i przygotowuje je do nałożenia farby nawierzchniowej.


KiiltäväMatta
The paint is suitable for ceilingsProdukt do dachówNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskChronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8,4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Efektywne przygotwanie i zabezpieczenie podłoża

Nowoczesny układ inhibitorów korozji zapewnia skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne przez wiele lat.  Farba doskonale sprawdzi się w przypadku gruntowania dachów, rynien, parapetów, balustrad, rur spustowych, stelaży i innych konstrukcji stalowych.


Łatwa i wygodna aplikacja

Farba jest wygodna w stosowaniu - posiada dobrą przyczepność do trudnych podłoży.  Jej atutem jest także szybki czas schnięcia.


Tikkurila
Opis produktu
21.04.2015
 

Tikkurila Everal Metal Primer

Rodzaj
Farba gruntująca do podłoży ocynkowanych, aluminiowych i stalowych.
Opis
Szybkoschnąca, matowa farba akrylowo-poliestrowa do gruntowania podłoża stalowego, stali ocynkowanej, kwasoodpornej,  aluminium.  Posiada dobrą przyczepność do trudnych podłoży. Nowoczesny układ inhibitorów korozji zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne.
Przykłady zastosowania
Farba przeznaczona do gruntowania elementów metalowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, m.in.: dachów, rynien, parapetów, balustrad, rur spustowych, stelaży i innych konstrukcji metalowych. Może być stosowana pod nawierzchniowe farby alkidowe: Tikkurila Everal High Gloss [90], Tikkurila Everal Semi Gloss [70], Tikkurila Everal Semi Matt [30], Tikkurila Everal Mat [10], Tikkurila Panssarimaali oraz chlorokauczukowe Tikkurila Everal Extra [80].

DANE TECHNICZNE
The paint is suitable for ceilings Produkt do dachów The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Chronić przed mrozem
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
8,4
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Kolory
Jasny szary, czerwony tlenkowy.
Stopień połysku
Mat
Wydajność

Do 12 m2/l przy jednokrotnym gruntowaniu.

Wielkość opakowań
1l, 3l, 10l
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny bądź hydrodynamiczny.
Czasy schnięcia
Suchość dotykowa po 3 godz. Nakładanie kolejnej warstwy po 6 godz. w warunkach normalnych (temp. +20±2°C, wilgotność względna powietrza 55±5%). Malowanie emalią nawierzchniową po 24 godz. 

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Temperatura powietrza i podłoża powinna być większa niż +5°C lecz nie większa niż +40°C, wilgotność względna powietrza max. 80%.
Przygotowanie
Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być czyste, suche, pozbawione kurzu, pyłu, tłuszczu oraz wszelkich ognisk korozyjnych. Brud, wodorozcieńczalne sole, smary i oleje dokładnie usunąć detergentem TIKKURILA PANSSARIPESU CLEANING AGENT. Spłukać dokładnie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Podłoże aluminiowe i powierzchnie cynkowe nie poddane eksploatacji zmatowić za pomocą papieru ściernego lub umyć wodą z piaskiem pod wysokim ciśnieniem. Ewentualne ogniska korozyjne usunąć za pomocą metalowej szczotki lub przez obróbkę mechaniczną do stopnia czystości St2 wg PN EN-ISO 8501.
Nakładanie
Farbę stosować bez rozcieńczania. Wymieszać bezpośrednio przed aplikacją i nakładać pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku pneumatycznego bądź hydrodynamicznego. W przypadku natrysku pneumatycznego rozcieńczyć w ilości do 10%. Wyrób rozcieńczony może być używany wyłącznie na instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych. Malować jedno-, lub dwukrotnie w zależności od stanu podłoża, przestrzegając zalecanego czasu schnięcia pomiędzy kolejnymi warstwami. W celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni, przed malowaniem emalią nawierzchniową zaleca się przeszlifowanie zagruntowanej powierzchni papierem ściernym.
Czyszczenie narzędzi
Narzędzia dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby. Czyścić ksylenem bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat.A/i. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010r. - 500 g/l. Produkt zawiera poniżej 500 g/l LZO.

OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: octan butylu, Solwent nafta (ropa naftowa), lekka zawierająca węglowodory aromatyczne. Uwaga! Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera akrylan butylu, bezwodnik ftalowy, Kwasy tłuszczowe, C18-nienasycone, dimery, produkty reakcji z N,N-dimetylo-1,3-propanodiaminą i 1,3 propanodiaminą i oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia/otwartego ognia. Palenie wzbronione. Unikać uwolnienia do środowiska. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5 do+25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Chronić przed mrozem. Produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych z uwagi na spełnienie wymogów punktu 2.2.3.1.5 nie podlegają przepisom ADR.
-

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.