Informacja ogólna
Systemy
Instrukcje stosowania
Opis produktu
Kolory
Kalkulator
Safety Data Sheets
 

Tikkurila Everal Primer

Matowa, alkidowa farba gruntująca

Przeznaczona do gruntowania surowych powierzchni drewnianych takich jak drzwi, meble, framugi.  Dodatkowo stosowana jest do suchego betonu, tynku, powierzchni szpachlowych, cegły, gipsu, a także powierzchni uprzednio malowanych farbami wapiennymi lub klejowymi.

KiiltäväMatta
Farba do wnętrzNarzędzie: wałekNarzędzie: natryskNarzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l

Skuteczne przygotowanie różnego typu powierzchni

Farba izoluje przebarwienia pochodzące z podłoża i zabezpiecza podłoże uszkodzone przez  wilgoć i plamy z wilgoci.  Doskonale sprawdzi się  w przypadku gruntowania ścian i sufitów w łazienkach, kuchniach, klatkach schodowych i korytarzach pod powierzchniowe emalie alkidowe.

Wygoda aplikacji

Farba jest wygodna w stosowaniu - posiada tiksotropową konsystencję, dzięki czemu nie ścieka z pionowych powierzchni.


Tikkurila
Opis produktu
27.03.2017
 

Tikkurila Everal Primer

Rodzaj
Grunt alkidowy do drewna
Opis

Matowa farba alkidowa do gruntowania surowych powierzchni drewnianych, suchego betonu, tynku, powierzchni szpachlowych, cegły, gipsu, a także powierzchni uprzednio malowanych farbami wapiennymi lub klejowymi. EVERAL PRIMER izoluje przebarwienia pochodzące z podłoża oraz zabezpiecza podłoże uszkodzone przez wilgoć i plamy z wilgoci. Farba posiada konsystencję tiksotropową, dzięki czemu nie ścieka z pionowych powierzchni.

Przykłady zastosowania
Farba przeznaczona jest do gruntowania surowych powierzchni drewnianych eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń, takich jak drzwi, meble, framugi. Wyrób nadaje się również do gruntowania ścian i sufitów w łazienkach, kuchniach, klatkach schodowych i korytarzach pod powierzchniowe emalie alkidowe.

DANE TECHNICZNE
Farba do wnętrz The paint is matt Narzędzie: wałek Narzędzie: natrysk Narzędzie: pędzel
Wydajność produktu na powierzchni chropowatej
10
m2/l
Wydajność produktu na powierzchni gładkiej
12
m2/l
Baza
AP
Kolory
Biały i jasne odcienie z karty Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Grey i NCS.
Stopień połysku
Mat
Wydajność
10-12 m2/l przy jednokrotnym gruntowaniu.
Wielkość opakowań
0,9 l
Nakładanie
Pędzel, wałek lub natrysk pneumatyczny.
Czasy schnięcia
Szlifowanie i nakładanie kolejnych warstw po 16 godz. w warunkach normalnych (temp. +20±2°C, wilgotność względna powietrza 55±5%).
Odporność na szorowanie na mokro
Dobra dla zwykłych detergentów.
Odporność chemiczna
Powłoka nieodporna na agresywne rozpuszczalniki, np. typu nitro, ksylen. Farba posiada odporność na terpentynę i benzynę lakierniczą (nie dotyczy powłok w zanurzeniu).
Odporność na oleje i smary
Odporna na tłuszcze roślinne i zwierzęce.
Odporność na naświetlanie
Dobra.
Gęstość
ok. 1,62 g/cm3

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Warunki nakładania
Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C i przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.
Przygotowanie
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste, suche, pozbawione kurzu, pyłu i tłustych plam.

Powierzchnie uprzednio malowane: Zmyć odpowiednim środkiem, a następnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia. Usunąć łuszczące się fragmenty starej powłoki malarskiej przy pomocy skrobaka. Powierzchnie twarde i gładkie zmatowić papierem ściernym, po czym dokładnie odpylić.
Rozcieńczanie
TIKKURILA EVERAL THINNER 1050.
Malowanie
Farbę nakładać jedno-, dwukrotnie pędzlem lub wałkiem. Przy malowaniu natryskiem rozcieńczyć do wymaganej lepkości rozcieńczalnikiem TIKKURILA EVERAL THINNER 1050 dodając do 10% objętościowych rozcieńczalnika. W celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni przed malowaniem nawierzchniową emalią zaleca się przeszlifowanie zagruntowanej powierzchni papierem ściernym.

Zaleca się użycie narzędzi malarskich ANZA.
Czyszczenie narzędzi
Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości farby.
Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem TIKKURILA EVERAL THINNER 1050 lub benzyną lakierniczą bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich.
Limity emisji LZO (EU VOC 2004/42/EC)
Kat. A/g. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 350 g/l. Produkt zawiera poniżej 350 g/l LZO.


OZNAKOWANIE W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 1272/2008
Zawiera: węglowodory, C9-C12, n-alkany, izoalkany, cykliczne, 2-25% węglowodorów aromatycznych. Uwaga. Łatwopalna ciecz i pary. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Unikać wdychania pary. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywać z dala od źródeł iskrzenia i otwartego ognia. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. Produkt posiada Atest Higieniczny.

Ochrona środowiska i postępowanie z odpadami
Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.
TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.
INFORMACJE DODATKOWE

-

Kolory

Tikkurila Symphony 2436

Wzornik kolorów Tikkurila Symphony 2436 to niezwykle bogata paleta barw. Do wyboru do koloru!

Tikkurila Deco Grey

Paleta szarości Tikkurila Deco Grey - prawie 100 propozycji, w tym kolory transparentne do drewna oraz efekty perłowe.

Kalkulator

Wymiary pomieszczenia
m
m
Wydajność farby, gdy powierzchnia jest ...
1L =
1L =
Malowanie
Ilość warstw
Ilość farby potrzebnej do malowania, gdy powierzchnia jest ...
ltr
ltr
Error!
  • Podany wynik należy traktować jako szacunkowy. Wydajność praktyczna uzależniona jest bowiem od rodzaju i kondycji powierzchni, chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, rodzaju użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.
  • Podając wymiary dla ścian należy pamiętać o odjęciu powierzchni dla okien i drzwi.
  • Jeżeli planowane jest malowanie powierzchni poziomych, typu sufit lub podłoga, wystarczy w pola 'Wysokość' oraz 'Obwód ścian' wpisać odpowiednio dane dla wymiarów 'Długość' i 'Szerokość'.
  • W wielu przypadkach wypełnienie puszki z farbą wynosi 90% (farby bazowe), dlatego aby na pewno nie zabrakło materiału do malowania, zaleca się zakup nieco większej ilości farby niż litraż otrzymany w wyniku obliczeń kalkulatora.